Tiêu điểm 03:00:00 Ngày 11/07/2020 GMT+7
Đổi mới Giáo dục – Đào tạo, Khoa học – Công nghệ: Thách thức và Cơ hội
Từ ngày 1 đến ngày 15/10/2012, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XI đã thảo luận và thống nhất thông qua nhiều nội dung quan trọng, trong đó có Nghị quyết về “Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” và Kết luận về Đề án “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Nhân dịp này, Bản tin ĐHQGHN đã có cuộc phỏng vấn PGS.TS Phùng Xuân Nhạ - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thành ủy viên, Giám đốc ĐHQGHN về các nội dung quan trọng này.
Thưa Phó Giáo sư vừa qua tại Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương đảng (khóa XI) đã bàn nhiều nội dung quan trọng về đổi mới và phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ. Xin đồng chí có thể cho biết những điểm mới trong quan điểm của Ban Chấp hành Trung ương về giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ?
Về giáo dục và đào tạo, trên cơ sở đánh giá toàn diện, sâu sắc thực trạng của giáo dục và đào tạo, cũng như xu hướng phát triển của giáo dục và đào tạo trên thế giới và nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của đất nước, Trung ương xác định đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo là yêu cầu khách quan, cấp bách và tất yếu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay. Trung ương yêu cầu tập trung đổi mới từ tư duy, mục tiêu đào tạo, nội dung, phương pháp dạy và học, đến đổi mới cơ chế quản lý, xây dựng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý, phát triển cơ sở vật chất, nguồn lực, điều kiện bảo đảm thực hiện đổi mới trong toàn bộ hệ thống giáo dục. Đây là những vấn đề cốt tử đòi hỏi các cấp, các ngành, mà trực tiếp là ngành giáo dục cần tập trung giải quyết trong thời gian tới.
Về khoa học và công nghệ, Trung ương nhìn nhận và đánh giá cao những thành tựu quan trọng mà khoa học và công nghệ nước ta đã đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bên cạnh đó, Trung ương cũng thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, yếu kém của hoạt động khoa học và công nghệ. Trung ương Đảng yêu cầu phải đổi mới, nâng cao nhận thức của các cấp uỷ đảng và chính quyền về vai trò của khoa học và công nghệ, coi ứng dụng và phát triển khoa học - công nghệ là một bộ phận không thể thiếu của quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành và địa phương. Nhà nước có chính sách, cơ chế đặc biệt trọng dụng và đãi ngộ đối với cán bộ khoa học đầu ngành; cán bộ được giao chủ trì nhiệm vụ quốc gia. Khuyến khích, tạo điều kiện để sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh sau khi được đào tạo ở nước ngoài về nước làm việc. Vận dụng đúng đắn cơ chế thị trường để đổi mới, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý, cơ chế, chính sách trong xây dựng và thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Tăng cường nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu phục vụ hoạch định đường lối, chính sách phát triển đất nước và phát huy tiềm lực khoa học quốc gia; phát triển thị trường khoa học và công nghệ; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, thu hút nguồn lực và chuyên gia người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài tham gia các dự án khoa học - công nghệ của Việt Nam… Trong đó, đổi mới công tác quản lý nhà nước, đổi mới tổ chức, hoạt động và cơ chế, chính sách là khâu đột phá. Tập trung ưu tiên tháo gỡ các vướng mắc trong công tác kế hoạch, đầu tư, tài chính, đặc biệt là cơ chế cấp phát, thanh quyết toán kinh phí cho các hoạt động khoa học và công nghệ. 
Xin Phó Giáo sư có thể cho biết, với vai trò là nòng cột và đầu tầu đổi mới trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam, Đảng ủy, Ban Giám đốc ĐHQGHN đã có chủ trương, giải pháp gì để triển khai thực hiện Kết luận về giáo dục và đào tạo và Nghị quyết về khoa học và công nghệ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng?
Thời gian qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc ĐHQGHN đã có nhiều chủ trương đổi mới phù hợp với quan điểm của Ban Chấp hành Trung ương về giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ. Việc Trung ương ban hành Kết luận về giáo dục và đào tạo, Nghị quyết về khoa học và công nghệ là cơ hội, đồng thời cũng là thách thức và là động lực để ĐHQGHN tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, căn bản và toàn diện nhằm phát huy hiệu quả mọi nguồn lực, tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, sáng tạo của các đơn vị, cán bộ, viên chức và người học để nâng cao chất lượng, hiệu quả mọi hoạt động, gia tăng số lượng và chất lượng các sản phẩm đào tạo, khoa học công nghệ đỉnh cao, hoàn thành sứ mệnh của ĐHQGHN.
Để thực hiện Kết luận và Nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy ĐHQGHN đã chủ động xây dựng Chương trình hành động, với 6 chương trình hoạt động cụ thể.
Một là, đẩy mạnh đổi mới quản trị đại học, với các giải pháp chủ yếu như tiếp tục hoàn thiện cơ cấu đa ngành, đa lĩnh vực và cơ chế quản lý phù hợp với tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của ĐHQGHN; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành ở các cấp; xây dựng và thực hiện nghiêm chỉnh hệ thống văn bản quản lý, điều hành; tiếp tục thực hiện liên thông, liên kết, hợp tác toàn diện giữa các đơn vị; tăng quyền tự chủ, gắn với tự chịu trách nhiệm của các đơn vị thành viên và trực thuộc; triển khai mọi hoạt động theo quy hoạch, kế hoạch, khoa học và hợp lý; thực hiện nghiêm túc việc công khai hóa các hoạt động; đẩy mạnh ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin và truyền thông trong mọi hoạt động; tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm định chất lượng giáo dục theo chuẩn khu vực và quốc tế; triển khai tốt văn hóa chất lượng, văn hóa công sở, phát triển tinh thần cộng đồng, thương hiệu ĐHQGHN và từng đơn vị; tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thực hiện, giám sát và đánh giá kế hoạch; tăng cường hiệu quả công tác truyền thông; rà soát, tái cấu trúc và phát triển các đơn vị trực thuộc một cách hợp lý đảm bảo phát huy được các giá trị cốt lõi và gia tăng được các giá trị chung của ĐHQGHN; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát trên mọi lĩnh vực hoạt động.
Hai là, triển khai, thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển ngành, chuyên ngành đạt chuẩn quốc tế một cách sáng tạo và phù hợp, làm tiền đề để phát triển bộ môn, khoa, trường, ĐHQGHN đạt chuẩn quốc tế.
Ba là, đổi mới giáo dục đào tạo theo hướng phát triển phẩm chất, tầm nhìn, năng lực (đặc biệt là năng lực sáng tạo), kỹ năng cho người học. Mà trọng tâm là đảm bảo đào tạo chất lượng cao, tiến tới các chuẩn mực quốc tế, đồng thời đổi mới và hiện đại hoá các chương trình đào tạo theo hướng cam kết chất lượng, chuẩn đầu ra; đổi mới chất lượng, nâng cao hiệu quả công tác quản lý ở tất cả các bậc học; triển khai tuyển sinh các bậc học dựa trên đánh giá năng lực người học; triển khai sâu rộng việc đào tạo theo phương thức tín chỉ và tiếp cận CDIO; áp dụng phương pháp dạy – học tiên tiến; tổ chức có hiệu quả giảng dạy các môn học chung; tổ chức đào tạo bằng kép, ngành kép, ngành chính - phụ; tiếp tục triển khai đào tạo theo mô hình (a + b); tích hợp đào tạo với nghiên cứu; thực hiện kiểm tra, đánh giá dựa trên bộ tiêu chí đánh giá về phẩm chất, tầm nhìn, năng lực và kỹ năng của người học; phát triển các điều kiện đảm bảo; nghiên cứu áp dụng cơ chế hạch toán theo chất lượng đối với hoạt động đào tạo với một số ngành phù hợp.
Để thực hiện chủ trương của Đảng ủy, Ban Giám đốc ĐHQGHN đã và đang tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện 5 đề án, đó là: Đề án quy hoạch tổng thể các ngành/chuyên ngành đào tạo ở ĐHQGHN cho giai đoạn 2013-2020 (từ bậc đại học đến bậc thạc sĩ, tiến sĩ); Đề án ĐHQGHN tham gia đào tạo nguồn giảng viên trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng (gọi tắt là đề án 911 của ĐHQGHN) giai đoạn 2013-2020; Đề án thí điểm cơ chế đào tạo nguồn nhân lực cho các ngành khoa học cơ bản trong ĐHQGHN; Đề án thí điểm đổi mới tuyển sinh sau đại học một số ngành/chuyên ngành theo hướng đánh giá năng lực, phẩm chất, kỹ năng và tầm nhìn của người học; Đề án tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quản lý, tổ chức đào tạo, hoàn thiện các văn bản pháp quy và rà soát các điều kiện đảm bảo chất lượng theo tiêu chí kiểm định, nhằm tạo ra những đột phá trong công tác quản lý, đào tạo chất lượng cao ở ĐHQGHN. 
Bốn là, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động khoa học công nghệ để tạo ra những sản phẩm nghiên cứu khoa học đỉnh cao, phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Với nhiều giải pháp đột phá như: Đổi mới phương thức giao, quản lý, thanh quyết toán nhiệm vụ khoa học công nghệ dựa vào sản phẩm đầu ra; triển khai quy trình CDIO trong quản lý khoa học công nghệ; triển khai các nghiên cứu tích hợp dưới dạng các chương trình để đạt các sản phẩm lớn, hoàn chỉnh làm tiền đề để phát triển thành các sản phẩm quốc gia; tăng cường triển khai có hiệu quả các chương trình hợp tác với các địa phương, cơ quan và doanh nghiệp trong và ngoài nước; thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ; phát huy thế mạnh của ĐHQGHN để nâng cao chất lượng nghiên cứu cơ bản phục vụ hoạch định đường lối, chính sách phát triển đất nước, bảo vệ môi trường, bảo tồn văn hóa, bảo đảm quốc phòng, an ninh và mục đích công cộng; nâng cao chất lượng và uy tín các tạp chí khoa học của ĐHQGHN, thúc đẩy các giải pháp kết nối với hệ thống tạp chí quốc tế ISI và SCOPUS…
Những giải pháp trên được Ban Giám đốc ĐHQGHN chỉ đạo triển khai cụ thể hóa bằng các chương trình, đề án. Trong đó có: Đề án đổi mới cơ chế quản lý, tổ chức, hoạt động khoa học và công nghệ thí điểm cơ chế đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ và khoán kinh phí theo sản phẩm đầu ra; Xây dựng cơ chế đầu tư đặc biệt đối với dự án khoa học và công nghệ quy mô lớn và sức cạnh tranh tạo ra sản phẩm quốc gia phục vụ phát triển kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng; Đề án tăng cường biên chế cán bộ nghiên cứu trong đại học nghiên cứu tiên tiến; xây dựng các chương trình phát triển các ngành khoa học cơ bản; thành lập 01 doanh nghiệp chuyển giao tri thức và chuyển giao các sản phẩm khoa học công nghệ của ĐHQGHN; xây dựng một số mô hình vườn ươm khoa học công nghệ; Đề án phát triển một số trung tâm nghiên cứu hiện đại trong các lĩnh vực ưu tiên; Đề án thí điểm thực hiện cơ chế hợp tác công – tư (doanh nghiệp), đồng tài trợ thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ; lựa chọn một số phòng thí nghiệm đã được đầu tư quy hoạch nâng cấp thành phòng thí nghiệm trọng điểm cấp ĐHQGHN nằm tại các đơn vị thành viên, gắn với phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh; xây dựng các trung tâm nghiên cứu xuất sắc (COE) và mô hình các nhóm nghiên cứu mạnh, làm hạt nhân cho các hoạt động khoa học và công nghệ của ĐHQGHN v.v...
Năm là, triển khai các giải pháp đột phá để phát triển đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển ĐHQGHN đạt chuẩn quốc tế. Trọng tâm là đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN đối với công tác cán bộ; xây dựng môi trường, điều kiện làm việc thân thiện, dân chủ, công bằng, tiện nghi, thúc đẩy sáng tạo, đổi mới, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính chuyên nghiệp, chất lượng, hiệu quả trong công việc và học tập của đội ngũ cán bộ; xây dựng và hoàn thiện môi trường học thuật theo tiêu chuẩn quốc tế; hoàn thiện và phát triển các chính sách thu hút và sử dụng cán bộ khoa học trình độ cao đã ban hành trong thời gian trước đây, triển khai một số giải pháp đột phá để tăng cường số lượng các nhà khoa học xuất sắc (kể cả các nhà khoa học nước ngoài) giảng dạy và nghiên cứu tại ĐHQGHN; đa dạng hóa các phương thức đào tạo, bồi dưỡng thông qua các hoạt động giảng dạy, khoa học công nghệ (thực hiện đề tài, dự án, hoạt động chuyển giao khoa học công nghệ, viết sách, viết bài báo, tham dự hội thảo trong và ngoài nước...), tổ chức các khóa huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, tổ chức các hoạt động tham quan, giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm tiên tiến của các đại học uy tín trong khu vực và quốc tế, đặc biệt thông qua các chương trình, đề án của Nhà nước như Đề án 322, Chương trình 165, Đề án Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010 - 2020…, cũng như các dự án, chương trình hợp tác quốc tế với các trường đại học tiên tiến trên thế giới và các Quỹ học bổng VEF, Fulbright...; bố trí, sắp xếp, sử dụng, luân chuyển cán bộ theo năng lực, sở trường và yêu cầu công việc; thực hiện việc đánh giá cán bộ theo kết quả công việc; áp dụng các chính sách lương bổng, thăng tiến, khen thưởng, phụ cấp, đánh giá cán bộ theo hiệu quả, chất lượng và kết quả công việc.
Sáu là, phát triển bền vững các nguồn tài chính để phát triển ĐHQGHN từng bước đạt chuẩn quốc tế. Trong đó tập trung vào các giải pháp tăng cường nguồn thu ngoài ngân sách nhà nước từ các hoạt động khoa học công nghệ, kinh doanh, dịch vụ, sản phẩm có hàm lượng tri thức cao, chuyển giao quy trình công nghệ hiện đại với các đối tác trong và ngoài nước, thu từ nguồn tài trợ, từ học phí theo chất lượng đào tạo, đóng góp của cựu sinh viên, phát hành trái phiếu công trình và vốn vay của các tổ chức tài chính trong, ngoài nước...; khai thác và sử dụng hiệu quả các cơ sở nội thành Hà Nội; áp dụng các hình thức liên doanh BOT, BT PPP,... đối với Dự án đầu tư xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc và các công trình tại nội thành Hà Nội; phát triển và sử dụng hiệu quả Quỹ phát triển ĐHQGHN, Quỹ khoa học công nghệ, Quỹ hợp tác quốc tế, Quỹ học bổng và các quỹ khác; thống nhất quản lý tài chính trong toàn ĐHQGHN nhằm phát huy thế mạnh của các đơn vị, tạo sự thống nhất đa dạng các nguồn tài chính bền vững cho sự phát triển ĐHQGHN; thực hiện cơ chế tự chủ tài chính để phát huy tiềm năng và nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng cơ sở, vật chất, đội ngũ cán bộ, tăng nguồn tài chính phục vụ sự nghiệp phát triển ĐHQGHN và tăng thu nhập cho cán bộ, viên chức.
Với 6 chương trình hoạt động nêu trên thì đâu là nội dung then chốt thưa Phó Giáo sư?
Để thực hiện thắng lợi Kết luận và Nghị quyết của Trung ương về giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, cả 6 chương trình cần phải được triển khai một cách đồng bộ. Tuy nhiên trong bối cảnh các nguồn lực còn hạn chế, Đảng ủy, Ban Giám đốc ĐHQGHN chủ trương chỉ đạo quyết liệt thực hiện thật tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm sau:
Một là, đầu tư cho chương trình xây dựng và phát triển ngành, chuyên ngành đạt chuẩn quốc tế (gọi tắt là Nhiệm vụ chiến lược), với mục tiêu là tạo tiền đề và điều kiện để phát triển bộ môn, khoa, trường đại học thành viên và ĐHQGHN đạt chuẩn quốc tế. Nhiều trường đại học trên thế giới cũng đã thành công trong việc lựa chọn hướng đi này. Đối với ĐHQGHN thì đây được coi là nội dung cốt lõi trong Chiến lược phát triển ĐHQGHN. Với chủ trương “đầu tư vun cao”, tức là lựa chọn những ngành, chuyên ngành đã cận kề các điều kiện đạt chuẩn quốc tế để tập trung đầu tư, nên tính khả thi rất cao và phù hợp với khả năng tài chính của nước ta trong bối cảnh hiện nay.
Để đạt được mục tiêu tổng quát đề ra của Nhiệm vụ chiến lược, Đảng ủy, Ban Giám đốc ĐHQGHN đã và đang tập trung chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp hướng tới 5 nhóm sản phẩm chủ yếu sau: 1) Đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý đạt chuẩn quốc tế; 2) Các sản phẩm khoa học và công nghệ đạt trình độ quốc tế, tiêu biểu của quốc gia được đăng trên các tạp chí khoa học quốc tế và các tạp chí chuyên ngành trong nước có uy tín và được áp dụng vào thực tiễn; 3) Hệ thống chương trình, giáo trình, tài liệu tham khảo, hệ thống phần mềm, cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc tế; 4) Nguồn nhân lực có đạo đức, tầm nhìn, năng lực, kiến thức và kỹ năng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và thị trường lao động quốc tế; 5) Nâng cao hiệu quả hợp tác trong nước và quốc tế để tăng thêm các nguồn lực và thu hút các nhà khoa học xuất sắc, sinh viên quốc tế đến học tập, nghiên cứu và làm việc.
Nhiệm vụ chiến lược là nhiệm vụ lớn, mới và khó, để đạt được các mục tiêu đã nêu cần phải có thời gian và thực hiện theo lộ trình, với bước đi thích hợp. Cho đến nay, 16 chương trình đào tạo từ bậc cử nhân đến tiến sĩ đã được lựa chọn để tập trung đầu tư theo 10 đề án thành phần; hiệu quả hoạt động của hệ thống tổ chức quản lý, điều hành Nhiệm vụ chiến lược các cấp được nâng lên rõ rệt; hệ thống văn bản chỉ đạo, điều hành được hoàn thiện, trong đó Quy định về Nhiệm vụ chiến lược đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả của Cục bản quyền tác giả, Bộ văn hóa, thể thao và du lịch; nhiều biện pháp để phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu của Nhiệm vụ chiến lược đã được triển khai (203 giảng viên có trình độ tiến sỹ đã tham gia Nhiệm vụ chiến lược, với 79 giảng viên là GS, PGS, 71 giảng viên được thu hút mới, trong đó có nhiều nhà khoa học đầu ngành, đầu đàn của các trường đại học nước ngoài tham gia); có đề án thành phần được triển khai tích hợp một cách hệ thống, liên thông giữa các bậc cử nhân, thạc sĩ̃ và tiến sĩ; chương trình đào tạo đã được xây dựng đảm bảo yêu cầu theo chương trình đào tạo của các trường đại học đối tác nằm trong nhóm 200 trường đại học hàng đầu thế giới; mô hình đào tạo (1+a) đi vào ổn định, trong đó việc đào tạo tiếng Anh cho sinh viên năm thứ nhất tập trung tại Trường Đại học Ngoại ngữ đạt kết quả cao, trung bình mỗi năm đạt 90% số sinh viên đạt chuẩn tiếng Anh tối thiểu 5.5 IELTS sau năm thứ nhất; trong năm 2012 đã có 157 sinh viên tốt nghiệp ra trường, đều đã có việc làm hoặc học tiếp cao học, trong đó 52% sinh viên làm việc cho các công ty nước ngoài; các hoạt động khoa học và công nghệ được tích hợp vào các đề án thành phần, trong đó có 183 đề tài khoa học được triển khai, 493 bài báo/báo cáo khoa học trong nước, 255 bài báo/báo cáo khoa học quốc tế, 36 sách chuyên khảo được xuất bản, 11 công trình nghiên cứu được áp dụng trong thực tiễn, 01 phát minh và 03 giải thưởng khoa học công nghệ; các điều kiện đảm bảo được coi trọng, phát triển, trong đó hệ thống cơ sở dữ liệu về Nhiệm vụ chiến lược đang được hoàn thiện, hệ thống phòng học, phòng thí nghiệm, phòng máy tính, phòng đọc, hệ thống giáo trình, tài liệu tham khảo đạt chuẩn quốc tế được tăng cường...
Những kết quả đạt được sau 4 năm triển khai Nhiệm vụ chiến lược là rất quan trọng, cho thấy chủ trương và bước đi của Đảng ủy và Ban Giám đốc ĐHQGHN là hết sức đúng đắn. Vươn tới đạt chuẩn quốc tế là sứ mệnh, là trách nhiệm lớn lao của ĐHQGHN. Chỉ có đi theo con đường đó ĐHQGHN mới có thể khẳng định vị thế của mình, đóng góp nhiều và thiết thực hơn cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước.
Hai là, phát huy và giữ vững thế mạnh hàng đầu về nghiên cứu cơ bản của ĐHQGHN dựa trên tiềm lực của các nhóm nghiên cứu mạnh, kinh nghiệm và uy tín của các nhà khoa học đầu ngành, cùng với sức trẻ, sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của đội ngũ các nhà khoa học trẻ và tiềm lực hùng hậu của đội ngũ nghiên cứu sinh để duy trì và phát triển các ngành khoa học cơ bản và mũi nhọn của đất nước không bị tụt hậu so với thế giới, đồng thời thúc đẩy được các công bố quốc tế và nâng cao xếp hạng của ĐHQGHN trong hệ thống các trường đại học của khu vực và quốc tế.
Ba là, tăng cường kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo theo chuẩn AUN và chuẩn ABET. Đây là xu thế tất yếu, đồng thời là cơ sở để ĐHQGHN khẳng định uy tín, chất lượng và thương hiệu của mình, tiến tới các chuẩn mực quốc tế trong giáo dục đại học, hội nhập với thế giới.
Dù cho chặng đường còn dài, gian nan, thử thách vẫn còn nhiều ở phía trước, nhưng với bề dày truyền thống hơn một thế kỷ, với trí tuệ, tâm huyết, sự đoàn kết, ý chí quyết tâm của cán bộ, người học, cùng với tinh thần cộng đồng ĐHQGHN và sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, hợp tác của các đối tác, chúng ta tin tưởng rằng sức mạnh tổng hợp sẽ được phát huy tối đa để thực hiện thành công những nhiệm vụ quan trọng này, tạo tiền đề quan trọng và sức lan tỏa mạnh mẽ để hiện thực hóa các chủ trương chiến lược của Đảng về giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ.
Xin trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư!

 

 Đỗ Ngọc Diệp (thực hiện) - Bản tin số 262-263 - VNU Media
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :
Bản tin số 301 (2016) | PDF
TRÊN WEBSITE KHÁC