Giáo dục  ĐHQGHN & Xã hội 09:16:16 Ngày 03/03/2021 GMT+7
Công đoàn góp phần khẳng định vị thế của ĐHQGHN
"Mô hình Công đoàn ĐHQGHN hiện nay là phù hợp với thực tế và thuận lợi trong hoạt động. Công đoàn ĐHQGHN hiện có hơn 3.300 đoàn viên. Công đoàn ĐHQGHN luôn tôn trọng và phát huy tính tự chủ và vị thế của công đoàn cơ sở trường đại học thành viên và các đơn vị trực thuộc, thực hiện đúng quy định của Điều lệ Công đoàn và Quy chế hoạt động của Công đoàn ĐHQG, ĐH vùng. Công đoàn ĐHQGHN đã động viên đoàn viên công đoàn xây dựng khối đồng thuận, phối hợp, liên thông trong các đơn vị tổ chức, triển khai thành công chương trình công tác góp phần quan trọng nâng cao vị thế của ĐHQGHN". -PGS.TS Trần Kim Đỉnh - Chủ tịch Công đoàn ĐHQGHN
Với sự nỗ lực, cố gắng của tập thể công đoàn viên trong toàn ĐHQGHN, trong giai đoạn vừa qua, Công đoàn ĐHQGHN đã đạt được những thành tựu nổi bật trên nhiều phương diện như: Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng; Phát huy tinh thần dân chủ và vai trò của tổ chức Công đoàn, tham gia tích cực và có hiệu quả vào quá trình xây dựng, phát triển ĐHQGHN trong thời kỳ mới; Tăng cường các hoạt động xã hội và mở rộng quan hệ hợp tác, nâng cao vị thế của Công đoàn ĐHQGHN; Xây dựng và phát triển tổ chức Công đoàn vững mạnh.
Công đoàn ĐHQGHN xác định mục tiêu chung giai đoạn 2012 – 2017 là: “Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn nhằm phát huy tiềm năng trí tuệ, lao động sáng tạo của đoàn viên Công đoàn, góp phần nâng cao vị thế của ĐHQGHN, phấn đấu hoàn thành sứ mệnh cao cả của ĐHQGHN đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài, sáng tạo các sản phẩm khoa học công nghệ đỉnh cao, đóng góp vai trò nòng cốt, tiên phong trong đổi mới giáo dục đại học Việt Nam, giao lưu quốc tế về khoa học, giáo dục và văn hóa”.
Để thực hiện thắng lợi mục tiêu trên, Công đoàn ĐHQGHN tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm:
Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác chính trị tư tưởng, phát huy quyền làm chủ và tiềm năng trí tuệ của đoàn viên Công đoàn, tham gia xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ cao về chuyên môn nghiệp vụ.
Công đoàn ĐHQGHN chủ động tham gia quá trình quy hoạch, từng bước chuẩn hoá đội ngũ cán bộ chuyên môn, cán bộ quản lý, cán bộ phục vụ theo mô hình của ĐHQGHN được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ IV. Đội ngũ cán bộ đạt chuẩn quốc tế được phát triển góp phần nâng cao sức cạnh tranh và uy tín của ĐHQGHN. Tỷ lệ cán bộ khoa học có trình độ tiến sĩ trở lên tối thiểu đạt 50%, trong đó 70% đối với các lĩnh vực khoa học tự nhiên, công nghệ và kinh tế. Tỉ lệ cán bộ có học hàm giáo sư, phó giáo sư chiếm 25%, cán bộ giảng dạy chuyên môn bằng tiến Anh chiếm 20%. Đội ngũ các nhà khoa học đầu đàn, đầu ngành có nhiều công trình khoa học quốc tế và số lần trích dẫn cao: 100% giảng viên có ít nhất 01 bài báo đăng trên tạp chí khoa học uy tín / sách chuyên khảo/ năm.
80% cán bộ quản lý được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ và năng lực quản lý theo các tiêu chuẩn quản trị đại học tiên tiến, tối thiểu đạt 20% cán bộ quản lý hành chính sử dụng tốt tiếng Anh trong công việc và giao tiếp.                                
Phát huy tinh thần dân chủ và vai trò của tổ chức Công đoàn, tham gia tích cực và có hiệu quả vào quá trình thực hiện các nhiệm vụ chính trị của ĐHQGHN và từng đơn vị.
Quan điểm lãnh đạo các đoàn thể quần chúng của Đảng uỷ ĐHQGHN là: triển khai và thực hiện Quy chế dân chủ để phát huy các sáng kiến của cán bộ, đảng viên, tạo thành sức mạnh tổng hợp của toàn ĐHQGHN, nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.
Công đoàn và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có vai trò quan trọng trong công tác tập hợp, động viên cán bộ và học sinh, sinh viên ĐHQGHN phát huy năng lực công tác và tinh thần cộng đồng để thực hiện các nhiệm vụ chính trị của ĐHQGHN, là bộ phận quan trọng trong công tác quản trị nguồn nhân lực, tham gia hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực của cán bộ và học sinh, sinh viên. Trong giai đoạn tới, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với các đoàn thể quần chúng cần tiếp tục được đổi mới. Cơ chế phối hợp giữa cơ quan chính quyền và các đoàn thể, giữa các đoàn thể các cấp trong ĐHQGHN tiếp tục được hoàn chỉnh hợp lý, hiệu quả và phù hợp với cơ chế dân chủ, giúp các đoàn thể xác định đúng mục tiêu, phương hướng phát triển và nội dung hoạt động; đồng thời phát huy tinh thần tự chủ, sáng tạo của các đoàn thể trong xây dựng, đổi mới tổ chức và hoạt động của mình.
Bên cạnh việc tiếp tục triển khai có hiệu quả Cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương, Tình thương – Trách nhiệm”, các phong trào lớn của ngành Giáo dục và của công đoàn, Công đoàn động viên cán bộ, viên chức tham gia tích cực việc thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới quản lý giáo dục, triển khai thực hiện cuộc vận động “Nâng cao tính chuyên nghiệp trong các hoạt động” làm cơ sở nâng cao chất lượng đào tạo và hiệu quả nghiên cứu khoa học, thực hiện các chương trình công tác lớn của ĐHQGHN, các hoạt động chung trong ĐHQGHN và của các đơn vị.
Tất cả các chủ trương, giải pháp lớn đều được bàn bạc dân chủ, công khai thể hiện tầm cao trí tuệ tập thể của đội ngũ cán bộ, công chức, các nhà khoa học trong ĐHQGHN. Là tổ chức chính trị xã hội trong một trung tâm đại học lớn, Công đoàn ĐHQGHN phải chủ động tham gia tích cực và có hiệu quả vào quá trình xây dựng và phát triển ĐHQGHN.
Tích cực tham gia giải quyết và chủ động đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm thực hiện tốt các chủ trương lớn, nhiệm vụ chính trị của ĐHQGHN về xây dựng và phát triển một số ngành, chuyên ngành đạt chuẩn quốc tế, phát triển đội ngũ cán bộ đạt chuẩn quốc tế, đặc biệt là triển khai các hoạt động và đánh giá cán bộ theo sản phẩm đầu ra; đẩy mạnh liên thông, liên kết, hợp tác toàn diện giữa các đơn vị; áp dụng tin học trong công tác chỉ đạo, điều hành và triển khai công việc; công đoàn cần tiên phong vận động cán bộ viên chức làm quen với văn hóa giao dịch qua mạng Internet, lấy ý kiến của sinh viên về việc tổ chức giảng dạy của giảng viên, tích cực tham gia có hiệu quả vào việc xây dựng và triển khai hệ thống thông tin tích hợp, đặc biệt là động viên cán bộ chủ động kê khai đầy đủ thông tin vào các trường dữ liệu về cán bộ.
Đẩy mạnh công tác chăm lo đời sống cán bộ công chức, đổi mới nội dung công tác vận động nữ cán bộ công chức, tăng cường các hoạt động phục vụ đời sống xã hội.
Công đoàn quan tâm tham gia đóng góp, khai thác triệt để và hiệu quả các dịch vụ, đồng thời phát huy tối đa sự năng động, sáng tạo của cán bộ, công chức, hợp tác, triển khai các đề tài, dự án với các bộ, ngành của trung ương, địa phương, doanh nghiệp nhằm tạo ra nhiều nguồn thu kinh phí hợp pháp, một mặt bổ sung cho ngân sách của đơn vị, một mặt tăng thêm thu nhập cho cán bộ, viên chức, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí.
Động viên cán bộ, công chức xác định rõ vị trí của Đại học Quốc gia Hà Nội - Trung tâm đại học lớn ở Thủ đô để có sự phấn đấu, góp phần xây dựng, đồng thời có trách nhiệm và nghĩa vụ tham gia vào các chương trình phát triển kinh tế xã hội Thủ đô và của đất nước.
Tiếp tục động viên cán bộ, công chức tham gia với tinh thần trách nhiệm và có hiệu quả vào công tác xã hội từ thiện, giúp đỡ các trường học ở vùng sâu vùng xa.
Đội ngũ nữ cán bộ công chức chiếm hơn 40% trong tổng số cán bộ công chức toàn ĐHQGHN, vì vậy Công đoàn ĐHQGHN cần có các chương trình, kế hoạch, phong trào để động viên và tạo điều kiện cho nữ đoàn viên công đoàn tham gia công tác quản lý, công tác nghiên cứu khoa học và bồi dưỡng nâng cao trình độ; thực hiện các chương trình hành động đảm bảo quyền lợi và phát huy vai trò của nữ cán bộ công chức trong ĐHQGHN.
Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, xây dựng Công đoàn ĐHQGHN vững mạnh toàn diện, phát huy vai trò vị thế của công đoàn ĐHQGHN – Công đoàn cấp trên cơ sở trong Công đoàn Giáo dục Việt Nam.
Hoạt động của Công đoàn ĐHQGHN phải đảm bảo theo sát định hướng và chỉ đạo thường xuyên của Đảng uỷ Đại học Quốc gia và các cấp uỷ Đảng. Đồng thời, Công đoàn ĐHQGHN chủ động phối hợp với Ban Giám đốc ĐHQGHN, Ban Giám hiệu các trường thành viên, lãnh đạo các đơn vị, tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM, Hội Cựu giáo chức ĐHQGHN để thực hiện nhiệm vụ.
Mô hình tổ chức hiện nay của Công đoàn ĐHQGHN là Công đoàn cấp trên cơ sở, quản lý toàn diện và trực tiếp các Công đoàn cơ sở. Trong đó, Công đoàn các Trường có Công đoàn bộ phận ( Khoa và bộ môn trực thuộc Trường) và tổ công đoàn. Công đoàn các khoa và các đơn vị trực thuộc có các tổ Công đoàn. Để phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn theo mô hình công đoàn cấp trên cơ sở, Công đoàn ĐHQGHN tiếp tục củng cố tổ chức, hoàn chỉnh hệ thống theo phương châm: Phát huy tính chủ động, năng động của các Công đoàn cơ sở (đặc biệt là các Công đoàn Trường Đại học và Khoa trực thuộc); đồng thời tập trung chỉ đạo định hướng các nhiệm vụ trọng tâm, những phong trào lớn trên quy mô toàn ĐHQGHN. Thông qua việc triển khai các chương trình hoạt động, từng bước hoàn chỉnh các mô hình tổ chức, trước hết tập trung phát huy vai trò của công đoàn cơ sở, công đoàn bộ phận, tổ công đoàn.
Với tiềm năng to lớn của hơn 3300 cán bộ, đoàn viên công đoàn đầy tâm huyết với phong trào công đoàn và sự phát triển của ĐHQGHN, với sự quan tâm giúp đỡ của Công đoàn cấp trên, đặc biệt là sự chỉ đạo của Đảng uỷ ĐHQGHN, sự quan tâm của Ban Giám đốc và lãnh đạo các đơn vị, chúng ta hoàn toàn tin tưởng rằng phong trào Công đoàn ĐHQGHN sẽ tiếp tục phát triển ngang tầm với vị thế mới của ĐHQGHN trong những năm 2012 - 2017.

 

 NGUYỄN THỊ LỘC - VNU Media
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :
Bản tin số 301 (2016) | PDF
TRÊN WEBSITE KHÁC