Tin tức chung
Home   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Hội nghị lần thứ mười sáu Ban chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN: tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị
Ngày 4/4/2019, Đảng bộ ĐHQGHN đã tiến hành Hội nghị lần thứ 16 khóa V, với sự chủ trì của Bí thư Đảng ủy, Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn và Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hoàng Hải.

Hội nghị đã nghe, thảo luận và thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ Quý I năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2019; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

Hội nghị lấy phiếu giới thiệu của các đồng chí Đảng ủy viên về nhân sự kiện toàn bổ sung Phó Bí thư Đảng ủy ĐHQGHN; Lấy ý kiến của cán bộ chủ chốt của Đảng bộ ĐHQGHN về nhân sự kiện toàn bổ sung Phó Bí thư Đảng ủy ĐHQGHN; Lấy ý kiến biểu quyết của các đồng chí Đảng ủy viên giới thiệu nhân sự kiện toàn bổ sung Phó Bí thư Đảng ủy ĐHQGHN.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ Quý I/2019 và Nhiệm vụ trọng tâm Quý II/2019; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Theo đó,  các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Đảng bộ ĐHQGHN về cơ bản đã được hoàn thành: Làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung triển khai thực hiện các Nghị quyết, chương trình, đề án, chuyên đề công tác tổ chức xây dựng Đảng thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020. Công tác xây dựng tổ chức Đảng năm 2018 tiếp tục được triển khai hiệu quả; cơ cấu tổ chức và đội ngũ đảng viên có sự phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng. Hệ thống tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) trực thuộc thường xuyên được kiện toàn, củng cố và phát triển phù hợp với sự phát triển cơ cấu tổ chức của ĐHQGHN. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ tiếp tục được đảm bảo.

Công tác quản lý đảng viên tiếp tục được thực hiện tốt, Ban tổ chức Đảng ủy đã tiến hành công tác xét kết nạp, chuyển đảng chính thức, phát thẻ, đổi thẻ, trao tặng huy hiệu đảng… cho đảng viên theo đúng quy định của Trung ương và Thành ủy Hà Nội; công tác kiểm điểm, phân tích, đánh giá chất lượng TCCSĐ và đảng viên hàng năm được thực hiện nghiêm túc.

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy ĐHQGHN được tăng cường, nhất là công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành chủ trương, nghị quyết, điều lệ Đảng, thực hiện chính sách về quản lý tài chính, tài sản của các cấp ủy đảng và quy định về những điều đảng viên không được làm.

Công tác tuyên giáo – dân vận được tăng cường, đóng góp quan trọng trong công tác xây dựng đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của đội ngũ cán bộ, đảng viên, giảng viên vào sự lãnh đạo của Đảng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong toàn Đảng bộ.

Phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong Đảng bộ có nhiều đổi mới. Trong tổ chức thực hiện, Đảng ủy chú trọng tới việc phân công, phân cấp rõ ràng, đề cao trách nhiệm cá nhân, chỉ đạo phối hợp hoạt động giữa các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể quần chúng.

Tuy nhiên, công tác xây dựng Đảng trong năm qua vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: công tác phát triển Đảng, nhất là phát triển Đảng trong sinh viên ở một số đảng bộ, chi bộ còn kém hiệu quả; công tác cán bộ chưa được các cấp ủy đảng quan tâm đúng mức; công tác quản lý cán bộ, đảng viên nhất là tại mộ số tổ đảng, chi bộ, khoa phòng… còn lỏng lẻo; chế độ báo cáo, thống kê định kỳ và đột xuất chưa được thực hiện một cách triệt để và nghiêm túc…

Trong Quý I/2019, công tác tổ chức cán bộ: chỉ đạo triển khai hoàn thành các Đề án lớn: “Quy hoạch cán bộ khoa học theo ngành, chuyên ngành đào tạo gắn với các lĩnh vực KHCN”; “Mô hình tự chủ của ĐHQGHN trong tình hình và nhiệm vụ mới”. Một số đơn vị mới được thành lập (Khoa Công nghệ Nông nghiệp, Trường ĐHCN; Trung tâm Dữ liệu và Phân tích Kinh tế - Xã hội, Trường ĐH Kinh tế; Phòng Thí nghiệm Vi sinh y học, Viện Vi sinh vật và CNSH…). Công tác đào tạo, học sinh, sinh viên và kiểm định chất lượng: triển khai công tác tuyển sinh SĐH và ĐH chính quy 2019; tiếp tục triển khai các Đề án: “Đổi mới đào tạo tiến sĩ tại ĐHQGHN”; “Đổi mới công tác thực tập thực tế trong đào tạo”; “Đổi mới quản lý đào tạo các học phần chung tại ĐHQGHN”…). 

Trong khuôn khổ Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN đã tiến hành thực hiện quy trình bổ sung 01 Phó Bí thư Đảng ủy ĐHQGHN khóa V. 

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh: trong thời gian tới, thủ trưởng các đơn vị cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, có biện pháp cụ thể triển khai công tác tuyển sinh đại học chính quy và tuyển sinh sau đại học theo đúng kế hoạch, đảm bảo chất lượng, hiệu quả; triển khai thực hiện công tác đổi mới hoạt động giảng dạy tại ĐHQGHN; tiếp tục triển khai các nhiệm vụ của Dự án đầu tư xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục triển khai xây dựng dự thảo Nghị định, Quy chế tổ chức và hoạt động mới, cũng như rà soát, điều chỉnh, bổ sung, xây dựng hệ thống văn bản quản lý, điều hành nội bộ phù hợp với Luật Giáo dục đại học sửa đổi.

Một số phương hướng, nhiệm vụ trọng năm năm 2019 trong công tác xây dựng Đảng: Chỉ đạo thực hiện tốt nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và các chủ trương, nghị quyết của Ban chấp hành TƯ Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các nhiệm vụ trọng tâm của Chính phủ và thành ủy Hà Nội; Tăng cường các hoạt động truyền thông, phổ biến, quán triệt các chủ trương của Đảng, Nhà nước đối với ĐHQGHN, tạo sự đồng thuận, lan tỏa, thống nhất nhận thức trong toàn Đảng bộ về những thách thức và cơ hội mới của ĐHQGHN, qua đó tạo động lực để cán bộ, đảng viên, sinh viên phấn khởi, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đồng thời chủ động, tích cực tham gia thực hiện tốt các nhiệm vụ chung để góp phần vào sự phát triển của ĐHQGHN và từng đơn vị; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết  Đại hội XVI Đảng bộ thành phố, và Nghị quyết Đại hội V Đảng bộ ĐHQGHN; đẩy mạnh hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội V đã đề ra, tạo tiền đề tổ chức thành công Đại hội XIII của Đảng, Đại  hội XVII của Đảng bộ thành phố và Đại hội VI của Đảng bộ ĐHQGHN; Tiếp tục triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 100-KH/ĐU của Đảng ủy ĐHQGHN về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành TƯ khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt ododnjg của các đơn vị sự nghiệp công lập”, gắn với việc đổi mới hệ thống và cơ chế quản trị tiên tiến của ĐHQGHN…

 Sinh Vũ - VNU Media
  Print     Send
Others