Đảng - Đoàn thể
Home   >  Tin tức  >   Đảng - Đoàn thể  >  
Đảng bộ ĐHQGHN triển khai Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và tập huấn công tác Đảng
Ngày 29/12/2016, tại Hòa Lạc, Ban Thường vụ ĐHQGHN đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và tập huấn công tác Đảng cho các đồng chí cán bộ chủ chốt của Đảng bộ ĐHQGHN.

Đồng chí Nguyễn Kim Sơn – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHQGHN dự và chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Kim Sơn – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHQGHN đã khai mạc và quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Phát biểu khai mạc, Bí thư Đảng ủy Nguyễn Kim Sơn đề nghị các đồng chí lãnh đạo chủ chốt các cấp, các đơn vị trong ĐHQGHN cần: Nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và nội dung cơ bản của Nghị quyết và Kế hoạch thực hiện; Nắm vững những quan điểm chỉ đạo, những công việc cần triển khai trong tổ chức thực hiện, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động; Đề cao trách nhiệm, gương mẫu, tự giác thực hiện và chỉ đạo thực hiện Nghị quyết có hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Kim Sơn yêu cầu các đồng chí Bí thư cấp ủy cơ sở trực thuộc Đảng ủy ĐHQGHN sau Hội nghị này cần quán triệt, phổ biến Nghị quyết Trung ương 4 đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong đơn vị mình nhằm thống nhất nhận thức, tư tưởng, hành động với những nội dung mà Hội nghị Trung ương đã thông qua.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy ĐHQGHN đã truyền đạt tới các đại biểu tham dự Hội nghị lý do, mục tiêu, quan điểm cũng như những nội dung chủ yếu và giải pháp, nhiệm vụ mà Nghị quyết Trung ương 4 đã đề ra. Theo đó, đồng chí đã nêu bật các nguyên nhân khách quan và chủ quan. Đó là do yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thực hiện kinh tế thị trường theo định hướng XHCN và hội nhập quốc tế; tình hình thực tế và yêu cầu của việc xây dựng và chỉnh đốn Đảng cũng như củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, nhà nước và đội ngũ cán bộ đảng viên của Đảng. Đi sâu phân tích, đồng chí Bí thư Đảng ủy ĐHQGHN đã truyền đạt để các đồng chí cán bộ chủ chốt của Đảng bộ nhận diện rõ các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", cũng như nắm vững các nhóm nhiệm vụ, giải pháp nhằm ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến" "tự chuyển hóa"… để chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết ở đơn vị mình.

Chiều cùng ngày, Hội nghị cũng nghe chuyên đề tập huấn về Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng do đồng chí Lê Đức Thịnh - Ủy viên Ủy ban kiểm tra, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy trình bày.

 

 Sinh Vũ - Ảnh: Quốc Toản - VNU Media
  Print     Send