Sau đại học
Home   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Hoàng Yến
Tên đề tài: Nghiên cứu văn bản tục lệ Hán Nôm làng xã huyện Từ Liêm trước năm 1945

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Hoàng Yến                  2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 12-09-1976                                                            4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3684/2015/QĐ-XHNV, ngày 31 tháng 12 năm 2015

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

7. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu văn bản tục lệ Hán Nôm làng xã huyện Từ Liêm trước năm 1945

8. Chuyên ngành: Hán Nôm                                                        9. Mã số: 62 22 01 04

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đinh Khắc Thuân

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Luận án hệ thống hóa các nguồn tài liệu tục lệ và tiến hành khảo sát sự phân bố 85 văn bản tục lệ Hán Nôm huyện Từ Liêm theo thời gian và không gian, trong đó 82 văn bản viết trên giấy và 3 thác bản văn bia. Luận án tìm hiểu nội dung văn bản tục lệ ở từng giai đoạn, của mỗi đơn vị tổng đều thể hiện đặc trưng riêng của từng vùng đất.

- Luận án tìm hiểu đặc điểm hình thức và nội dung văn bản tục lệ, việc sửa đổi, bổ sung tục lệ và đặc trưng nghề nghiệp được phản ánh trong văn bản tục lệ. Các vấn đề được bổ sung sửa đổi nhiều nhất là chỉnh đốn phong tục trong cưới xin, tang ma, cúng tế, khao vọng và tuần phòng. Đây là những vấn đề cấp bách, được người dân địa phương quan tâm nhất.

- Luận án nghiên cứu nội dung văn bản tục lệ như tục lệ phản ánh phong tục, tập quán làng xã trong các việc cúng tế, khao vọng, cưới xin, tang ma. Huyện Từ Liêm là địa phương có truyền thống hiếu học, nhiều người học hành, đỗ đạt. Điều này được thể hiện rõ trong các lệ khuyến học, lệ biếu đãi với người đỗ khoa trường, làm quan và hoạt động của hội Tư văn.

- Luận án nêu ra giá trị "chỉnh đốn phong tục" của văn bản tục lệ. Điển hình việc mua sắm lễ vật và tổ chức cúng tế tốn kém nhiều tiền bạc, cả làng tổ chức ăn uống trong nhiều ngày, ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của người dân. Bên cạnh đó, các lệ khao vọng, cưới xin, tang ma đều quy định phải nộp nhiều lễ vật, tiền bạc cho làng xã, làm cỗ mời các hạng ăn uống, làm cho cuộc sống của người dân càng khó khăn. Vì vậy, các lệ này cũng nhiều lần được sửa đổi nhằm giảm bớt tốn kém, bỏ tục mời cả làng ăn uống lãng phí tiền bạc. Luận án tìm hiểu tục lệ trong đời sống làng xã xưa và nay, nhằm kế thừa giá trị tốt đẹp của tục lệ xưa trong việc xây dựng Quy ước văn hóa mới về cưới xin, tang ma, bài trừ tệ nạn xã hội, giữ gìn thuần phong mỹ tục...

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: góp phần xây dựng đời sống văn hóa mới tại địa phương.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: nghiên cứu văn bản tục lệ tại các địa phương khác sau đó tiến hành so sánh nhằm tìm ra đặc trưng riêng của từng địa phương.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

1. Nguyễn Thị Hoàng Yến (2015), "Hương ước Hán Nôm với việc bảo vệ quyền lợi người dân (Qua một số bản hương ước ở Hà Nội)", Tạp chí Hán Nôm, số 3, tr.62-70.

2. Nguyễn Thị Hoàng Yến (2017), "Hoạt động khuyến học của người dân huyện Từ Liêm xưa (Qua một số bản tục lệ, gia phả Hán Nôm), Tạp chí Hán Nôm, số 3, tr.20-27.

3. Nguyễn Thị Hoàng Yến (2018), "Luật pháp và tục lệ liên quan đến người cao tuổi ở Việt Nam thời quân chủ, Tạp chí Hán Nôm, số 3, tr.42-53.

4. Nguyễn Thị Hoàng Yến (2018), "Tư liệu Hán Nôm về tang ma của người Việt - nghiên cứu trường hợp tang ma làng xã huyện Từ Liêm", Nghiên cứu Hán Nôm năm 2018, tr.840-852.

 VNU Media - VNU - USSH
  Print     Send
Others