Sau đại học
Home   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Vũ Minh Hải
Tên đề tài: Quan hệ giao lưu và hợp tác giáo dục giữa Việt Nam – Trung Quốc từ 1950 đến nay

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Vũ Minh Hải                                  2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 31/05/1982                                                            4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: số 2999/2013/QĐ-XHNV-SĐH ngày 30/12/2013 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên luận án: Quan hệ giao lưu và hợp tác giáo dục giữa Việt Nam – Trung Quốc từ 1950 đến nay.

8. Chuyên ngành: Trung Quốc học                                              9. Mã số: 62 31 06 02

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS. Nguyễn Văn Kim

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Luận án được đánh giá là có giá trị về mặt khoa học, thực tiễn và có tính cấp thiết, khái quát những nét chính về quá trình vận động của quan hệ giao lưu và hợp tác giáo dục Việt Nam – Trung Quốc từ 1950 đến nay (2018). Luận án đã phần nào luận giải được những nhân tố chủ quan, khách quan, bên trong, bên ngoài tác động đến quan hệ giáo dục hai nước và cũng chỉ ra được mức độ quan trọng của quan hệ giáo dục đối với quan hệ hai nước nói chung. Kết quả của luận án góp phần bổ sung cho một mảng quan trọng trong việc hiểu rõ hơn quá trình vận động trong quan hệ Việt Nam – Trung Quốc.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Kết quả nghiên cứu của luận án về quan hệ hợp tác giáo dục Việt Nam - Trung Quốc về lý thuyết, thực tiễn và chức năng có thể được sử dụng để tham khảo và tổng hợp các tài liệu nghiên cứu như nghiên cứu Trung Quốc, quan hệ Việt Nam - Trung Quốc, lịch sử quan hệ quốc tế.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Lịch sử giáo dục Việt Nam, Trung Quốc;

- Giáo dục Việt Nam, Trung Quốc: Hiện trạng, vấn đề và triển vọng phát triển.

- Quốc tế hóa giáo dục.

 

14. Các công trình đã công bố liên quan đến luận án:

- Vũ Minh Hải (2013), “ Nhìn lại 60 năm quan hệ ngoại giao và hợp tác giáo dục Việt - Trung”, Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc (số 5-2013).

- Vũ Minh Hải (2016), “Hợp tác giáo dục đại học giữa trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn với các trường đại học Trung Quốc”, Việt Nam trong chuyển đổi: Các hướng tiếp cận liên ngành, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016 tr. 184 – 194.

- Nguyễn Văn Hiệu - Vũ Minh Hải (2017), “Socialist Republic of Vietnam Education at a glance” (tiếng Anh), Guidebook to Education Systems and Reforms in Southeast Asia and China, Diễn đàn Giáo dục Trung Quốc – ASEAN, NXB ASEAN-China Centre, Bắc Kinh, Trung Quốc, tr.271 – 311.

- Vũ Minh Hải (2018), “Phân tầng giáo dục đại học ở Trung Quốc và một số kinh nghiệm cho Việt Nam”, Kỷ yếu Hội nghị khoa học cán bộ trẻ và học viên sau đại học năm 2017 - Khoa học Xã hội và Nhân văn Việt Nam trong quá trình toàn cầu hóa, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018, tr. 104 – 116.

 VNU Media - VNU - USSH
  Print     Send
Others