Sau đại học
Home   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Ngô Minh Thương
Tên đề tài:Tư tưởng về nhà nước pháp quyền trong triết học phương Tây cận đại và giá trị tham khảo đối với việc xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam hiện nay

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Ngô Minh Thương                         2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 16/03/1988                                                            4. Nơi sinh: Thái Nguyên

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3684/QĐ-SĐH ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án chính thức đề nghị bảo vệ cấp nhà nước:

Tư tưởng về nhà nước pháp quyền trong triết học phương Tây cận đại và giá trị tham khảo đối với việc xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam hiện nay

8. Chuyên ngành: Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử

9. Mã số: 62 22 03 02

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trương Quốc Chính

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Dưới góc độ tiếp cận triết học, luận án làm rõ một số nội dung cơ bản của những tư tưởng về nhà nước pháp quyền trong triết học phương Tây cận đại, với tư cách là những tiêu chí căn bản của nhà nước pháp quyền như: Tư tưởng về pháp luật, tư tưởng về phân quyền và tư tưởng về dân chủ. Từ đó, chỉ ra rằng, “dân chủ” chính là tiêu chí căn bản nhất quy định sự tồn tại của một nhà nước pháp quyền thực sự.

- Luận án đưa ra những đánh giá khoa học về  nội dung và giá trị tham khảo của những tư tưởng này đối với việc xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam hiện nay.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

- Thông qua việc nghiên cứu tư tưởng về nhà nước pháp quyền trong triết học phương Tây cận đại, luận án góp phần vào việc nghiên cứu từ góc độ triết học lý luận chung về nhà nước pháp quyền, góp phần hoàn thiện tư tưởng về nhà nước pháp quyền và vận dụng nó trong thực tiễn xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam.

- Luận án có thể được dùng làm tài liệu tham khảo cho việc giảng dạy, học tập và nghiên cứu lịch sử triết học phương Tây nói chung và tư tưởng về nhà nước pháp quyền nói riêng.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Một số tư tưởng triết học chính trị phương Tây và giá trị tham khảo của nó

- Xây dựng nhà nước pháp quyền ở các nước trên thế giới và Việt Nam

- Vấn đề kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

- Vấn đề thực thi quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam hiện nay.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

Ngô Minh Thương (2015), “Từ quan điểm của Hồ Chí Minh đến quá trình nhận thức của Đảng ta về xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam”, Tạp chí Giáo dục lý luận (231), tr17 - 19.

Ngô Minh Thương (2018), “Nhà nước pháp quyền khái niệm và đặc trưng cơ bản”, Tạp chí Văn hóa nghệ thuật (409), tr116 -118.

Ngô Minh Thương (2018), “Nhận thức về xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam”, Tạp chí Văn hóa nghệ thuật (410), tr116 -118.

 VNU Media - VNU - USSH
  Print     Send
Others