Sau đại học
Home   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Văn Hiểu
Tên đề tài: Nghiên cứu tác động của biến đổi sử dụng đất đến quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên nước lưu vực sông Công

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Văn Hiểu                                      2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 10/09/1979                                                                        4. Nơi sinh: Thái Bình

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội số 3211/QĐ-SĐH, ngày 8 tháng 11 năm 2010.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định số 113/QĐ-ĐHQGHN ngày 16/1/2017 của Giám đốc ĐHQGHN về việc xử lý nghiên cứu sinh hết thời gian học tập.

7. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu tác động của biến đổi sử dụng đất đến quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên nước lưu vực sông Công.

8. Chuyên ngành: Môi trường trong phát triển bền vững

9. Mã số: Chương trình đào tạo thí điểm

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: 1. TS. Võ Thanh Sơn; 2. PGS.TS. Phạm Văn Cự   

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Làm rõ được tác động của biến đổi sử dụng đất đến tài nguyên nước, cụ thể là tác động đến nhu cầu sử dụng nước và tải lượng ô nhiễm môi trường nước ở lưu vực sông Công, trên quy mô không gian và thời gian.

Xây dựng được hệ thống thông tin quản lý tổng hợp tài nguyên đất và nước, là công cụ cho các nhà quản lý, doanh nghiệp và người dân tham khảo trong công tác quy hoạch và sử dụng đất; quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên nước; bảo vệ môi trường nước trên địa bàn lưu vực sông Công.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Kết quả nghiên cứu của luận án đã đánh giá được diễn biến và xu hướng biến đổi sử dụng đất, nhu cầu sử dụng nước và tải lượng ô nhiễm môi trường nước, thực trạng công tác quản lý tài nguyên nước, xây dựng được hệ thống thông tin quản lý tổng hợp tài nguyên đất và nước. Các kết quả trên có thể được sử dụng như những tài liệu, công cụ tham khảo cho việc ra quyết định trong công tác quản lý tài nguyên đất và nước trên lưu vực sông Công.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Từ cơ sở khoa học và thực tiễn tác động của biến đổi sử dụng đất đến tài nguyên nước ở các lưu vực sông Công, đây có thể là nội dung sẽ mở ra hướng nghiên cứu chuyên sâu trong việc xây dựng hệ thống cân bằng nước, phân bổ sử dụng nước và bảo vệ môi trường nước trên cơ sở sử dụng đất ở các lưu vực sông khác.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

Hà Văn Thuân, Nguyễn Văn Hiểu, Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Ngọc Anh (2012), “Nghiên cứu ứng dụng ảnh vệ tinh Landsat và công cụ GIS để đánh giá biến động diện tích đất rừng”, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, chuyên đề Khoa học công nghệ nông lâm nghiệp miền núi, tháng 3/2012, ISSN 0866-7020, tr. 165-168.

Nguyễn Văn Hiểu (2012), “Sử dụng tư liệu không gian và công cụ GIS & SWAT trong việc phân định tiểu lưu vực sông Công - Tỉnh Thái Nguyên”, Hội thảo khoa học các trường đại học kỹ thuật với sự phát triển bền vững kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh, Tuyển tập báo cáo lần thứ 41, Nhà xuất bản Nông nghiệp, tr. 151 – 155.

Nguyễn Văn Hiểu (2015), “Đánh giá môi trường chất lượng nước mặt của lưu vực sông Công tỉnh Thái Nguyên bằng chỉ số WQI và phần mềm Arcgis”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, tập 132, số 02, ISSN 1859-2171, tr. 195 – 200.

Nguyễn Văn Hiểu (2018), “Sử dụng phương pháp phân tích không gian để đánh giá biến đổi sử dụng đất ở lưu vực sông Công của tỉnh Thái Nguyên”, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, chuyên đề Phát triển nông nghiệp bền vững khu vực trung du, miền núi phía Bắc, Tháng 11/2018, ISSN 1859 – 4581, tr. 253 – 259.

Nguyễn Văn Hiểu (2019), “Đánh giá nhanh tải lượng ô nhiễm môi trường trên cơ sở sử dụng đất ở lưu vực sông Công tỉnh Thái Nguyên”, Tạp chí Lý luận, chính trị, khoa học và nghiệp vụ của Bộ Tài nguyên & Môi trường, số 6(308), tháng 3/2019, ISSN 1859 – 1477, tr. 16-18.

 VNU Media - VNU - USSH
  Print     Send
Others