Sau đại học
Home   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Kim Thoa
Tên đề tài: Đổi mới chính sách tôn giáo trong phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Kim Thoa                     2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 06-09-1986                                                            4. Nơi sinh: Vĩnh Phúc

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3684/2015/QĐ-XHNV-SĐH ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Đổi tên đề tài luận án, ngày 4/10/2017

7. Tên đề tài luận án: Đổi mới chính sách tôn giáo trong phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay

8. Chuyên ngành: Chính trị học                                                 9. Mã số: 62 31 02 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS Đỗ Quang Hưng

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Thứ nhất, đóng góp mới quan trọng nhất của luận án là làm rõ việc đổi mới chính sách tôn giáo trong phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay với tư cách là một chính sách công của nhà nước. Việc đổi mới chính sách tôn giáo theo hướng đó là phù hợp với điều kiện của Việt Nam cũng như với xu hướng phát triển của thế giới trong lĩnh vực tôn giáo khi tiếp cận từ góc độ quyền con người.

Thứ hai, luận án đã làm rõ vai trò của tôn giáo với tư cách là nguồn lực có tham gia nhất định vào sự nghiệp phát triển đất nước. Từ đó luận án góp thêm một cái nhìn mới mang tính tổng thể về vị trí, vai trò của tôn giáo ở Việt Nam hiện nay, đồng thời đưa ra những quan điểm, giải pháp về chính sách, luật pháp của Đảng và nhà nước để hướng tới việc phát huy hiệu quả vai trò của tôn giáo cũng như hạn chế được những mặt tiêu cực mà nó gây ra. Điều này cũng có hàm ý góp phần xây dựng một chính sách tốt về tôn giáo trong phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay.

Thứ ba, luận án chỉ ra vai trò quan trọng của việc đổi mới chính sách tôn giáo trong phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay. Bởi tôn giáo là câu chuyện của mỗi con người mà trong bối cảnh hiện nay con người được xác định là chủ thể của sự phát triển xã hội nên chính sách tôn giáo có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với con người, xã hội mà còn với sự phát triển đất nước và thậm chí còn tác động tới quốc tế. Từ đó, một chính sách tôn giáo được hoạch định và thực thi tốt sẽ là một động lực quan trọng cho sự phát triển toàn diện đất nước, phát huy được nguồn lực nơi các tôn giáo cho phát triển bền vững đất nước đồng thời cũng sẽ trở thành một công cụ quan trọng góp phần quản lý tốt xã hội.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Kết quả nghiên cứu của luận án có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo trong việc nghiên cứu, giảng dạy về chính sách tôn giáo, đổi mới chính sách tôn giáo trong phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay. Bên cạnh đó, những kết quả được nêu ra trong luận án có thể tham khảo khi nhà nước tiến hành điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung chính sách về tôn giáo trong thời gian tới.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Chính trị và tôn giáo; Chính sách tôn giáo; Luật pháp về tôn giáo, Tôn giáo và xã hội

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

- Nguyễn Thị Kim Thoa (2016), “Giảng dạy tôn giáo trong nhà trường: nhìn từ góc độ văn hóa tôn giáo”, Tạp chí Khoa học Nội vụ  (14), tr.79-83.

- Nguyễn Thị Kim Thoa (2018), “Mối quan hệ nhà nước giữa Việt Nam và Vatican: một chặng đường thiết lập và những vấn đề đặt ra”, Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn Tập 4 (1b), tr.54-67.

- Nguyễn Thị Kim Thoa (2018), “Quản lý nhà nước về hoạt động đối ngoại tôn giáo ở Việt Nam hiện nay và những vấn đề đặt ra”, Tạp chí Nghiên cứu Ấn Độ và Châu Á (11), tr.71-77.

- Nguyễn Thị Kim Thoa (2018), “Đổi mới chính sách tôn giáo ở Việt Nam hiện nay: một chính sách công về tôn giáo”, Kỷ yếu hội thảo khoa học Mối quan hệ giữa chính trị và chính sách công ở Việt Nam hiện nay, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, tr.278-290.

 VNU Media - VNU - USSH
  Print     Send
Others