Sau đại học
Home   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Đinh Thị Hồng Thắm
Tên đề tài: Quản lý chất lượng dạy học tiếng Anh chuyên ngành tại các trường cao đẳng khối kỹ thuật công nghệ

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Đinh Thị Hồng Thắm                                  2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 18/02/1983                                                                        4. Nơi sinh: TP. HCM

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3612/QĐ-SĐH, ngày 22 tháng 10 năm 2010

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

7. Tên đề tài luận án: Quản lý chất lượng dạy học tiếng Anh chuyên ngành tại các trường cao đẳng khối kỹ thuật công nghệ

8. Chuyên ngành: Quản lý Giáo dục                                                        9. Mã số: 9 14 01 14

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Trần Khánh Đức

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Xây dựng được hệ thống quản lý chất lượng (ở cấp độ ĐBCL) dạy học tiếng Anh chuyên ngành tại các trường cao đẳng khối kỹ thuật công nghệ.

- Tổ chức vận hành và đánh giá, cải tiến hệ thống.

- Đã đưa mô hình này vào thực nghiệm tại Trường Cao đẳng Kỹ nghệ 2. Kết quả thực nghiệm đã chứng minh tính khả thi và tính hiệu quả của hệ thống

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

- Hệ thống quản lý chất lượng dạy học tiếng Anh chuyên ngành đã sẵn sàng để đưa vào áp dụng tại các trường cao đẳng khối kỹ thuật công nghệ

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Sẽ xây dựng hệ thống quản lý chất lượng (ở cấp độ TQM) dạy học tiếng Anh tổng quát và tiếng Anh chuyên ngành tại các trường cao đẳng và đại học không chuyên ngữ

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

Đinh Thị Hồng Thắm (2010), “Đổi mới Phương pháp dạy học môn Tiếng Anh không chuyên ở các trường ĐH/ CĐ trên địa bàn Tp. HCM”, Tạp chí Khoa học Giáo dục số 58, tr. 56 – 58.

Đinh Thị Hồng Thắm (2014), “Vận dụng lý thuyết quản lý của Peter Drucker vào quản lý hoạt động dạy học môn Tiếng Anh không chuyên ở các trường cao đẳng”, Tạp chí Giáo dục số đặc biệt, tr. 152 - 153.

Đinh Thị Hồng Thắm (2014), “Các giải pháp quản lý chương trình giảng dạy môn Tiếng Anh không chuyên ở các trường cao đẳng”, Tạp chí Giáo dục số đặc biệt, tr. 154 – 157.

Đinh Thị Hồng Thắm (2014), “Quản lý chất lượng giáo dục đại học: Thực trạng và giải pháp”, Tạp chí Giáo dục số đặc biệt, tr. 134 – 136.

Đinh Thị Hồng Thắm (2014), “Xây dựng động cơ và chiến lược học Tiếng Anh cho sinh viên các trường cao đẳng và đại học không chuyên ngữ”, Tạp chí Giáo dục số 344  kỳ 2, tr. 58 - 60.

 VNU Media - VNU - UED
  Print     Send
Others