Sau đại học
Home   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Đỗ Thị Thu Hương
Tên đề tài: Môi trường bãi cát ven biển Đông Bắc Việt Nam và định hướng sử dụng hợp lý

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Đỗ Thị Thu Hương                        2.Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 23/04/1977                                                            4. Nơi sinh: Hải Phòng

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Quyết định 3485/QĐ-KHTN-CTSV ngày 14/9/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định 6062/QĐ-ĐHKHTN ngày 31/12/2013 về việc điều chỉnh tên đề tài luận án tiến sĩ; Quyết định gia hạn đào tạo và bảo vệ luận án tiến sĩ số 741/QĐ-ĐHKHTN ngày 31/3/2016 và số 1034/QĐ-ĐHKHTN ngày 25/4/2017; Quyết định trả NCS về địa phương số 2793/QĐ-ĐHKHTN ngày 9/8/2018.

7. Tên đề tài luận án: Môi trường bãi cát ven biển Đông Bắc Việt Nam và định hướng sử dụng hợp lý

8. Chuyên ngành: Môi trường đất và nước                                 9. Mã số: 9440301.02

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:           Hướng dẫn chính:         PGS.TS. Nguyễn Đình Hòe       

                                                            Hướng dẫn phụ:            PGS. TS. Trần Đình Lân

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

-  Làm rõ các đặc trưng địa chất – hình thái và môi trường của bãi cát ven biển Đông Bắc, Việt Nam.

-  Lượng hóa được chất lượng môi trường bãi cát ven biển bằng áp dụng chỉ số chất lượng bãi biển (BQI).

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn:

Luận án cung cấp cơ sở khoa học cho việc đánh giá chất lượng môi trường bãi cát ven biển ở Việt Nam. Kết quả của luận án là cơ sở góp phần quản lý tốt hơn các bãi cát ven biển Đông Bắc, làm hài hòa giữa lợi ích bảo vệ và phát triển, thông qua sử dụng hợp lý và tích cực, cảnh báo những nguy cơ suy thoái do tác động kết hợp của hoạt động nhân sinh và mực nước biển dâng cao.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Nghiên cứu dịch vụ hệ sinh thái của bãi cát biển, chỉ số sử dụng bền vững bãi cát biển

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

[1] Đỗ Thị Thu Hương, Nguyễn Đắc Vệ (2013), “Kiểm kê hệ thống bãi cát biển vùng bờ Đông Bắc, Việt Nam bằng tư liệu viễn thám”, Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị khoa học Địa chất biển toàn quốc lần thứ hai, tr.191-154.

[2]  Nguyễn Đắc Vệ, Đỗ Thị Thu Hương, Bùi Văn Vượng (2014), “Hiện trạng biến động địa hình bãi biển Trà Cổ, Quán Lạn và Bãi Tiên theo mùa”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển, T.14 (3A), tr.12 – 22.

[3]  Đỗ Thị Thu Hương, Nguyễn Đình Hòe, Trần Đình Lân, Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Đắc Vệ (2017), “Assessment of beach quality in the northeastern coast of Vietnam by using index method”, Journal of Marine Science and Technology, Vol. 17 (3), pp.292-300.

[4] Đỗ Thị Thu Hương, Trần Đình Lân (2019), “Áp dụng khung DPSIR phân tích nguyên nhân suy giảm chất lượng môi trường bãi cát biển vùng bờ Đông Bắc Việt Nam”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển, T.19(3A), tr.77-88.

 VNU Media - VNU - HUS
  Print     Send
Others