Sau đại học
Home   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Quang Hà
Tên đề tài: Các nguồn sử liệu về Quy mô, cấu trúc Hoàng Thành Thăng Long thời Lý - Trần - Lê

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Quang Hà                                                 2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 22/10/1975                                                                                   4. Nơi sinh: Bắc Ninh

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Số 2999/QĐ - SĐH, ngày 30/12/2013 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Gia hạn thời gian đào tạo từ tháng 12/2016 đến tháng 12/2018.

7. Tên đề tài luận án: Các nguồn sử liệu về Quy mô, cấu trúc Hoàng Thành Thăng Long thời Lý - Trần - Lê

8. Chuyên ngành: Lịch sử Sử học và Sử liệu học                                                            9. Mã số: 60.22.03.16

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: 1. GS. TS. Nguyễn Quang Ngọc; 2. TS. Nguyễn Văn Sơn.

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Luận án trình bày hệ thống về các nguồn sử liệu về Hoàng thành Thăng Long từ thời Lý, đến thời Trần và thời Lê (Thế kỷ XI - XVIII) và việc đánh giá, phân loại các nguồn sử liệu;

- Luận án tập hợp, phân tích nhiều nguồn sử liệu khác nhau, giúp cho việc tìm hiểu về Lich sử Hoàng Thành Thăng Long được thuận lợi, chính xác đồng thời luận án cũng chỉ ra những tư liệu tin cậy, có giá trị nhiều mặt trong việc nghiên cứu Hoàng Thành Thăng Long.  

- Bằng việc khảo cứu nguồn sử liệu chữ viết và nguồn sử liệu vật thật, tác giả đã chứng minh quá trình phát triển, hình thành, xây dựng các công trình cung, điện, lầu, gác cùng nhiều hạng mục công trình trong Hoàng Thành Thăng Long thời Lý - Trần - Lê.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn

- Luận án góp phần cung cấp những luận cứ khoa học, tương đối tin cậy về các nguồn sử liệu, cung cấp các thông tin chính xác, giá trị nhằm phục vụ cho việc tuyên truyền, thuyết minh cho di tích nói riêng đồng thời phục vụ trực tiếp cho việc quảng bá, phát huy giá trị di sản Hoàng thành Thăng Long nói chung.

Những ứng dụng nghiên cứu tiếp theo: Hoàng thành Thăng Long với một diện tích tương đối rộng, diễn ra trong một quá trình lịch sử lâu dài, nhiều sự kiện lịch sử tại Hoàng thành Thăng Long gắn liền với lịch sử dân tộc, quốc gia. Hiện nay, Hoàng thành Thăng Long đang lưu giữ một nguồn sử liệu vật thực vô cùng phong phú. Nếu khai thác triệt để các thông tin sử học, với nhiều nguồn sử liệu sẽ có giá trị vô cùng to lớn. Luận án sẽ đặt cơ sở cho việc nghiên cứu nguồn sử liệu Hoàng thành Thăng Long trong tương lai.

13. Các công trình công bố có liên quan đến luận án:

1. Nguyễn Quang Hà (2014), “Sử liệu về các “cung” và “điện” của Hoàng thành Thăng Long thời Lý - Trần và tên gọi gắn với biểu tượng rồng”, Tạp chí Nhân Lực Khoa học xã hội (10), tr. 104 - 111.

2. Nguyễn Quang Hà (2015), “Sử liệu liên quan đến Biểu tượng Rồng (xét trong không gian các “cung” và “điện” của Hoàng thành Thăng Long thời Lý - Trần - Lê”, Tạp chí Hán Nôm, (4), tr. 19 - 30.

3. Nguyễn Quang Hà (2015), “Xác định giới hạn phía Tây và Tây Nam Hoàng thành Thăng Long thời Lý - Trần - Lê qua nguồn sử liệu bi ký, minh văn”; Kỷ yếu Hội  thảo Khoa học quốc tế: “Bảo tồn, phát huy giá trị di sản thế giới, nhìn từ Hoàng thành Thăng Long”, Hà Nội, tr. 397 - 419.

4. Nguyễn Quang Hà (2018), “Về loại hình bát giác trong kiến trúc cung đình Trung Quốc”, Kỷ yếu tọa đàm khoa học Quốc tế: Chia sẻ kết quả nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị di sản Thế giới Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội”, Hà Nội, tr. 98 - 116.

5. Nguyễn Quang Hà (2018), “Sử liệu về các công trình kiến trúc và cảnh quan Kinh thành Thăng Long thời Lý”, Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, (11), tr. 20 - 33.

6. Nguyễn Quang Hà (2018), “Sử liệu về các “cung”, “Đông cung Thái tử” và các “cửa” trong Kinh thành Thăng Long thời Trần”, Tạp chí Nhân lực Khoa học xã hội (10), tr. 107 - 116.

7. Nguyễn Quang Hà (2018), “Sử liệu về phường và chợ và đôi nét về đời sống văn hóa Thăng Long thời Trần”, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật (10), tr. 106 - 110.

 VNU Media - VNU - USSH
  Print     Send
Others