Sau đại học
Home   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Khúc Thị Phương Nhung
Tên đề tài: Pháp luật về hoạt động mua, bán nợ của tổ chức tín dụng ở Việt Nam

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Khúc Thị Phương Nhung                           2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 02/12/1985                                                                        4. Nơi sinh: Tuyên Quang

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Quyết định số 4643/QĐ-ĐHQGHN, ngày 20/12/2013 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định số 114/QĐ-ĐHQGHN ngày 16/01/2017 về việc kéo dài thời gian học tập của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội; Quyết định số 2010/QĐ- KL, ngày 28/12/2018 về việc xử lý nghiên cứu sinh hết thời gian học tập của Chủ nhiệm Khoa Luật

7. Tên đề tài luận án: Pháp luật về hoạt động mua, bán nợ của tổ chức tín dụng ở Việt Nam

8. Chuyên ngành: Luật Kinh tế                                                                9. Mã số: 9380101.05

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Lê Thị Thu Thủy

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Luận án đã đạt được những kết quả nghiên cứu như sau:

Thứ nhất, luận án đã hệ thống hóa những kết quả nghiên cứu lý luận về hoạt động mua, bán nợ của TCTD và pháp luật về hoạt động mua, bán nợ của TCTD, trong đó nêu ra những vấn đề có liên quan đến hướng nghiên cứu của đề tài luận án mà các nhà khoa học đi trước đã giải quyết và chỉ ra những vấn đề chưa được giải quyết.

Thứ hai, luận án đã làm rõ thêm những vấn đề lý luận về hoạt động mua, bán nợ của TCTD và pháp luật về hoạt động mua, bán nợ của TCTD như: khái niệm, đặc điểm, phân loại nợ của tổ chức tín dụng; khái niệm, đặc điểm, vai trò của hoạt động mua bán nợ của tổ chức tín dụng và các phương thức mua, bán nợ của TCTD; khái niệm, đặc điểm, vai trò của pháp luật về hoạt động mua, bán nợ của TCTD; các nguyên tắc của hoạt động mua, bán nợ của TCTD; nội dung của pháp luật về hoạt động mua, bán nợ của TCTD; các yếu tố chi phối pháp luật về hoạt động mua, bán nợ của TCTD.

Thứ ba, luận án đã phân tích thực trạng pháp luật về hoạt động mua, bán nợ của TCTD ở Việt Nam dưới cả hai phương diện: thực trạng qui định pháp luật và thực tiễn thực thi pháp luật theo các nội dung là: chủ thể tham gia vào hoạt động mua bán nợ của TCTD; trình tự, thủ tục thực hiện hoạt động mua, bán nợ của TCTD; hợp đồng mua, bán nợ của TCTD và xử lý tài sản bảo đảm trong hoạt động mua, bán nợ của TCTD.

Thứ tư, luận án đưa ra những phương hướng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam về hoạt động mua, bán nợ của TCTD trong thời gian tới.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Kết quả nghiên cứu của luận án có ý nghĩa khoa học và tính ứng dụng trong thực tiễn như sau:

Một là, Luận án là tài liệu tham khảo hữu ích để các cơ quan nhà nước có thẩm quyền như Ngân hàng nhà nước Việt Nam nghiên cứu trong việc xây dựng, sửa đổi pháp luật hiện hành ở Việt Nam về hoạt động mua, bán nợ của TCTD. Đồng thời, các kết quả nghiên cứu của Luận án rất hữu ích cho các công ty xử lý nợ xấu của TCTD như VAMC, DATC, các AMC trong thực tiễn xử lý nợ xấu của TCTD.

Hai là, Luận án là tài liệu nghiên cứu cung cấp kiến thức pháp lý về hoạt động mua, bán nợ của TCTD và pháp luật về hoạt động mua, bán nợ của TCTD phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học pháp lý ở Việt Nam.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Không

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

1. Khúc Thị Phương Nhung (2015), “Hình thức giao dịch dân sự theo qui định của Bộ luật Dân sự 2005 – vướng mắc, bất cập và kiến nghị sửa đổi”, Tạp chí Khoa học Kiểm sát, 01(05), tr.13,38-41.

2. Khúc Thị Phương Nhung (2018), “Một số vướng mắc, bất cập của các qui định về xử lý tài sản bảo đảm trong hoạt động mua, bán nợ của tổ chức tín dụng và Kiến nghị sửa đổi”, Tạp chí Khoa học Kiểm sát, 02(22), tr. 38-44.

3. Khúc Thị Phương Nhung (2018), “Hợp đồng mua, bán nợ của tổ chức tín dụng theo pháp luật Việt Nam hiện hành - Một số vướng mắc, bất cập và đề xuất, kiến nghị", Tạp chí Khoa học Kiểm sát, 03(23), tr. 38-42.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  Print     Send
Others