Sau đại học
Home   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Phạm Quỳnh Trang
Tên đề tài: Tư tưởng đạo đức Arixtốt và ý nghĩa của nó đối với việc hoàn thiện đạo đức con người Việt Nam hiện nay

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Phạm Quỳnh Trang                       2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 04/5/1987                                                             4. Nơi sinh: Lai Châu

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2840/QĐ-ĐT ngày 28/08/2012 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

- Kéo dài thời gian học tập từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2017

- Buộc thôi học theo Quyết định số 371/QĐ-XHNV ngày 29/01/2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

 - Điều chỉnh đề tài LATS theo Quyết định số 2702/QĐ-XHNV ngày 26/9/2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

7. Tên đề tài luận án: Tư tưởng đạo đức Arixtốt và ý nghĩa của nó đối với việc hoàn thiện đạo đức con người Việt Nam hiện nay

8. Chuyên ngành: CNDVBC & CNDVLS                                      9. Mã số: 62 22 80 05

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. TS Đặng Hữu Toàn

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Luận án hệ thống hóa và phân tích điều kiện và các tiền đề cho sự hình thành tư tưởng đạo đức của Arixtốt.

- Luận án khái quát và trình bày nội dung tư tưởng đạo đức của Arixtốt.

- Luận án chỉ ra ý nghĩa của tư tưởng đạo đức Arixtốt góp phần cùng với những tư tưởng lớn khác đối với việc hoàn thiện đạo đức con người Việt Nam hiện nay.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Luận án có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho nghiên cứu và giảng dạy về đạo đức học, lịch sử triết học giai đoạn cổ đại; về giáo dục đạo đức con người Việt Nam.

13: Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

- Phạm Quỳnh Trang (2017), “Quan niệm của Arixtốt về giáo dục đạo đức trong Chính trị luận”, Tạp chí Triết học (6), tr 84 – 91.

- Phạm Quỳnh Trang (2017), “Quan niệm về sự quân bình đúng mực trong đạo đức học của Arixtốt”, Tạp chí Nhân lực Khoa học xã hội (11), tr10 – 15.

 VNU Media - VNU - USSH
  Print     Send
Others