Sau đại học
Home   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Phan Hải Vân
Tên đề tài: Chuyển biến kinh tế, xã hội Sài Gòn từ năm 1965 đến năm 1975

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Phan Hải Vân                                2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 12/8/1986                                                             4. Nơi sinh: Hà Tĩnh

5. Quyết định công nhận NCS số 3216/2014 ngày 31/12/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quá trình đào tạo kéo dài 12 tháng, từ tháng 12 năm 2017 đến tháng 12 năm 2018.

7. Tên đề tài luận án: Chuyển biến kinh tế, xã hội Sài Gòn từ năm 1965 đến năm 1975

8. Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam                                            9. Mã số: 62.22.03.13

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS. Nguyễn Văn Khánh, PGS.TS. Trần Ngọc Long

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Phác họa quá trình chuyển biến kinh tế, xã hội Sài Gòn từ năm 1965 đến năm 1975;

- Làm rõ nguyên nhân và hệ quả của sự chuyển biến kinh tế, xã hội Sài Gòn;

- Phân tích nội dung chuyển biến kinh tế, xã hội Sài Gòn qua hai giai đoạn 1965-1968 và 1969-1975.

- Phân tích những nguyên nhân tác động dẫn đến chuyển biến kinh tế, xã hội Sài Gòn và những hệ quả của sự chuyển biến đó..

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Luận án có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo phục vụ công tác giảng dạy chuyên ngành Lịch sử Việt Nam và đô thị học tại Đại học Quốc gia Hà Nội cũng như các cơ quan nghiên cứu khác.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Kinh tế, xã hội miền Nam dưới chế độ Việt Nam Cộng hoà (1954-1975);

- Kinh tế, xã hội đô thị trong lịch sử cách mạng Việt Nam (1930-1975)

14. Các công trình đã công bố liên quan đến luận án:

- Phan Hải Vân (2011), “Xã hội Sài Gòn dưới tác động của Chiến tranh cục bộ”, Tạp chí Lịch sử quân sự, (243), tr.27-31.

- Phan Hải Vân (2018), “Biến đổi xã hội đô thị Sài Gòn (1965-1975)”, Tạp chí Giáo dục và xã hội (9), tr.198-202.

- Phan Hải Vân (2018), “Biến đổi giai tầng xã hội ở đô thị Sài Gòn (1965-1975)”, Tạp chí Khoa học xã hội và Nhân văn (11), tr 230-242.

 VNU Media - VNU - USSH
  Print     Send
Others