Sau đại học
Home   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Hoàng Thị Giang
Tên đề tài: Nhà Joglo của người Jawa ở Indonesia

1. Họ và tên nghiên cứu sinh:  Hoàng Thị Giang                                      2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 27/9/1983                                                                         4. Nơi sinh: Hoà Bình

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2999/2013/QĐ-SĐH-XHNV ngày 30/12/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc Gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

- Gia hạn từ T12/2016 đến T12/2018

-  Điều chỉnh tên luận án theo Quyết định số 3129/QĐ-XHNV của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ký ngày 30/10/2018

7. Tên đề tài của luận án: Nhà Joglo của người Jawa ở Indonesia

8. Chuyên ngành:Đông Nam Á học                                                         9. Mã số: 62310610

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học : PGS.TS Lâm Bá Nam

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Thứ nhất, luận án đóng góp vào việc tìm hiểu nhà truyền thống Joglo của người Jawa ở Indonesia trên các phương diện về cấu trúc nhà, các phong tục và nghi lễ trong quá trình dựng nhà để nhận diện bản sắc văn hoá của người Jawa trong ngồi nhà đó.

- Thứ hai, phân tích các giá trị văn hoá đặc trưng của ngôi nhà Joglo cùng với những biến đổi trong thời gian gần đây, đưa ra các định hướng bảo tồn nhằm gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của người Jawa ở Indonesia nói riêng và của các tộc người Nam đảo nói chung.

- Thứ 3, là kết quả bước đầu so sánh nhà truyền thống của người Jawa với nhà ở của một trong các tộc người Nam Đảo ở Việt Nam (cụ thể là người Chăm – Ninh Thuận)

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Luận án góp phần hệ thống và cung cấp nguồn tài liệu mới và toàn diện về văn hóa nói chung và nhà ở nói riêng của người Jawa ở Indonesia, cung cấp nguồn tư liệu mới khi so sánh nhà ở của người Jawa với tộc người khác. Đồng thời, kết quả nghiên có thể trở thành tư liệu tham khảo cho học phần văn hóa Đông Nam Á, nhân học, dân tộc học…tại các trường Đại học và các trung tâm, viện nghiên cứu.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Nghiên cứu về những biến đổi của nhà truyền thống Joglo trong thời gian tới

- Mở rộng nghiên cứu nhà ở truyền thống của các tộc người khác ở Indnonesia nói riêng, ở Đông Nam Á nói chung và so sánh với nhà truyền thống của người Jawa.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

- Hoàng Thị Giang ( 2014), “Phong tục dựng nhà của người Jawa ở Indonesia”, Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á (12),tr.45-50.

- Hoàng Thị Giang (2016), “Một vài so sánh về phong tục dựng nhà truyền thống của người Jawa ở Indonesia và người Chăm ở Ninh Thuận – Việt Nam”, Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á (12), tr.36-43.

- Hoàng Thị Giang (2018), “Cấu trúc và các biểu tượng trang trí nhà truyền thống của người Jawa ở Indonesia”, Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á (4), tr.43-49.

 VNU Media - VNU - USSH
  Print     Send
Others