Sau đại học
Home   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông báo bảo vệ LATS cấp ĐHQGHN của NCS Nguyễn Thị Thu Hồng
Tên đề tài: Élaboration d’une approche pédagogique assistée par les TIC selon la perspective actionnelle pour l’enseignement de la compréhension de textes en français commercial aux étudiants de l’Université Thuongmai (Xây dựng một đường hướng sư phạm có sự hỗ trợ của CNTT theo quan điểm hành động để dạy đọc hiểu văn bản tiếng Pháp thương mại cho sinh viên trường Đại học Thương mại)

Người thực hiện: Nguyễn Thị Thu Hồng

Chuyên ngành: Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Pháp;  

Mã số: 9140233.01;                                                                   Khóa: QH.2016       

Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Quang Thuấn;

Địa điểm: Phòng Bảo vệ Luận văn - Luận án, Tầng 1 Nhà A3, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Thời gian : 08h30 thứ Năm, ngày 31 tháng 12 năm 2020

Mời cán bộ, giảng viên, học viên, NCS và cá nhân quan tâm tham dự.

 Lưu Văn Hóa
  Print     Send
Others