ABOUT VNU
Home   >  ABOUT VNU  >   Organizational Structure
Office of the President and functional departments

OFFICE
Tel: (04) 37547670, 37547846 – Fax: (04) 37547724
Chief:
Dr. Nguyễn Viết Lộc
 
Tel: (04) 37547968 - Ext: 806 - Email: locnv@vnu.edu.vn  
Deputy Chief:
Dr. Trần Quốc Bình
 
Tel: (04) 37547918 - Ext: 207, 217
Email: 
tqbinh@vnu.edu.vn
Deputy Chief
VNU President Assistant:
MA. Trần Quang Nam
 
Tel: (04) 37549796 - Ext: 811, 801
Email: quangnam@vnu.edu.vn
Deputy Chief:
MA. Mai Hoàng Anh
 
Tel: (04) 37547670 - Ext 206 - Email: anhmh@vnu.edu.vn
 
ORGANIZATION-PERSONNEL DEPARTMENT
Tel: (04) 375477670 – Ext: 601, 602, 603, 611, 621, 631
Director:
Assoc.Prof. Dr. Lê Quân
 
Tel: (04) 37547567; 37547070 - Ext: 602
Deputy Director:
MA. Nguyễn Kiều Oanh
 
Tel: (04) 37547670 - Ext: 601
Deputy Director:
MA. Đoàn Văn Cường
 
Tel: (04) 3747670 - Ext: 603
 
ACADEMIC AFFAIRS DEPARTMENT
Tel: (04) 375477670 – Ext: 505, 506, 507, 515, 517, 527
Director:
Assoc.Prof. Dr.Sc. Nguyễn Đình Đức
 
Tel: (04) 37547978; 37547670 - Ext 506
Deputy Director:
Dr. Vũ Quốc Thái
 
Tel: (04) 37547670 - Ext: 507
Deputy Director:
 Dr. Vũ Viết Bình
 
Tel: (04) 37547670 - Ext: 505
 Deputy Director:
Dr. Lê Thị Thu Hương
 
Tel: (04) 37547670 - Ext: 517
 
SCIENCE AND TECHNOLOGY DEPARTMENT
Tel: (04) 375477670 – Ext: 706, 716, 726, 736
Director:
Assoc.Prof. Dr. Vũ Văn Tích
 
Tel: (04) 37547372 – Ext: 705
Email: 
tichvv@vnu.edu.vn
Deputy Director:
Assoc.Prof. Dr. Nguyễn Thế Bình
 
Tel: (04) 37547670 – Máy lẻ: 716
Deputy Director:
Dr. Nghiêm Xuân Huy
 
Tel: (04) 37547670 – Ext: 706
Deputy Director:
Assoc.Prof. Dr. Nguyễn Anh Tuấn
 
Tel: (04) 37547670 – Ext: 726
 

COOPERATION & DEVELOPMENT DEPARTMENT

Tel: (04) 375477670 – Ext: 703, 803, 713, 723, 733

Director:

Dr. Nguyễn Thị Anh Thu

  

Tel: (04) 37547012; 37547670 - Ext: 803

Email: anhthu@vnu.edu.vn

Deputy Director:

Dr. Lê Tuấn Anh

  

Tel: (04) 37547670 – Ext: 733

Email: anhlt@vnu.edu.vn

Deputy Director:

Dr. Nguyễn Nam Hoàng

 

Tel: (04) 37547670 – Ext: 713

Email: hoangnn@vnu.vnu.vn

Deputy Director:

MA. Phùng Kim Anh

 

Tel: (04) 37450179

Email: phungkimanh@vnu.vnu.vn

  
PLANNING - FINANCE DEPARTMENT
Tel: (04) 375477670 – Ext:701, 711, 721, 731, 704, 714
Director:
Dr. Phạm Xuân Hoan  
  
Tel: (04) 37450026 - Email: pxhoan@vnu.edu.vn
Deputy Director:
MA. Nguyễn Thu Hương
  
Tel: (04) 375477670 – Ext: 701
Deputy Director:
MA. Mai Thế Hùng
 
Tel: (04) 375477670 – Ext: 704
 
POLITICAL-STUDENTS AFFAIRS DEPARTMENT
Tel: (04) 375477670 – Ext: 405, 406, 416, 426, 436
Director:
Assoc.Prof. Dr. Đinh Văn Hường  
  
Tel: (04) 37547120 – Ext: 405
Deputy Director:
Dr. Nguyễn Thị Tuyết
  
Tel: (04) 375477670 – Ext: 436
Deputy Director:
MA. Nguyễn Thị Hồng Hạnh
 
Tel: (04) 375477670 – Ext: 426
 
CONSTRUCTION DEPARTMENT
Tel: (04) 375477670 Ext: 606, 607, 617, 627
Managing Deputy Director :
MA. Nguyễn Quang Huy
 
Tel: (04) 37547874; 375477670 – Ext: 606
Deputy Director:
MA. Nguyễn Anh Tuấn
 
Tel: (04) 37547670 - Ext: 607
 

INSPECTION AND LEGISLATION DEPARTMENT

Tel: (04) 375477670 Ext: 501, 502, 511, 521, 531

Director:

Dr. Đinh Văn Toàn

 

Tel: (04) 37547016; 37547670 – Ext: 502

Email: dinhvantoan@vnu.edu.vn

Deputy Director:

Dr. Đỗ Đức Minh

 

Tel: (04) 37547670 – Ext: 521

Email: minhdd@vnu.edu.vn

Deputy Director:

Assoc.Prof. Dr. Nguyễn Mạnh Tuân

 

Tel: (04) 37547670 – Ext: 531

Email: ngtuan@vnu.edu.vn

 
PARTY EXECUTIVE COMMITEE
Tel: (04) 375477670 – Ext: 604, 805
Chief:
ThS. Vũ Văn Thắng
 
ĐT (04) 37547712; 37547670 - Máy lẻ: 805
Deputy Chief:
 
 
 
 
TRADE UNION
Tel: (04) 375477670 – Ext: 404, 405
Chairman:
Assoc.Prof. Dr Đinh Văn Hường
 
Tel (04) 37547120; 37547670 - Ext: 405
Vice Chairman
MA. Nguyễn Thị Thảo
 
Tel (04) 37547197; 37547670 - Ext: 404
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
 
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
 
   
   

 

 

 
  Print     Send to friends
  Keyword :