ABOUT VNU
Home   >  ABOUT VNU  >   Organizational Structure  >   Office & Functional Departments
Office of the President and functional departments

OFFICE
Tel: ((84.4)) 37547013, 37547669 – Fax: ((84.4)) 37547724
OFFICE OF THE PRESIDENT 
Chief:
Dr. Đinh Văn Toàn
 
Tel: (84.4) 37547968 - Email: dinhvantoan@vnu.edu.vn
Deputy-Chief:
Dr. Nguyễn Viết Lộc
 
Tel: (84.4) 37547008 - Email: locnv@vnu.edu.vn
Deputy-Chief:
Dr. Trần Quốc Bình
 
Tel: (84.4) 37547918 - Email: tqbinh@vnu.edu.vn
Deputy-Chief:
MB.A. Trần Quang Nam
 
ORGANIZATION-PERSONNEL DEPARTMENT
Director:
Assoc.Prof.Dr. Lê Quân
 
Tel: (84.4) 37547567 - Email: lequan@vnu.edu.vn
Deputy-Director:
M.A. Nguyễn Kiều Oanh
 
Tel: (84.4) 37547765 - Email: oanhnk@vnu.edu.vn
Deputy-Director:
M.A. Đoàn Văn Cường
 
Tel: (84.4) 37546615 - Email: cuongdv@vnu.edu.vn
ACADEMIC AFFAIRS DEPARTMENT
Director:
Assoc.Prof.Dr.Sc. Nguyễn Đình Đức
Tel: (84.4) 37547978 - Email: ducnd@vnu.edu.vn
Deputy-Director:
Dr.Vũ Viết Bình
 
Tel: (84.4) 37547563 - Email: binhvv@vnu.edu.vn
Deputy-Director:
Dr. Vũ Quốc Thái
 
Tel: (84.4) 37547468 - Email: thaivq@vnu.edu.vn
Deputy-Director:
Dr. Lê Thị Thu Hương
 
Tel: (84.4) 85870107 – Email: letth@vnu.edu.vn
R&D DEPARTMENT
Director:
Assoc.Prof.Dr. Vũ Văn Tích
 
Tel: (84.4) 37547372 - Email: tichvv@vnu.edu.vn
Deputy-Director:
Assoc.Prof.Dr. Nguyễn Thế Bình
 
Tel:(84.4) 37548664 - Email:- Email: thebinh@vnu.edu.vn
Deputy-Director:
Dr. Nguyễn Tuấn Anh
 
Tel: (84.4) 37547905 - Email: tuanna.vnu@vnu.edu.vn
POLITICAL-STUDENTS AFFAIRS DEPARTMENT
Director:
Assoc.Prof.Dr. Đinh Văn Hường
 
Tel: (84.4) 37547120 - Email: huongdv@vnu.edu.vn
Deputy-Director:
Dr. Nguyễn Thị Tuyết
 
Tel: (84.4) 37547846 - Email: nttuyet@vnu.edu.vn
Deputy-Director:
M.A. Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Tel: (84.4) 37547846 - Email: hanhnth@vnu.edu.vn
COOPERATION & DEVELOPMENT DEPARTMENT
Director:
Dr. Nguyễn Thị Anh Thu
 
Tel: (84.4) 37547012 - Email: anhthu@vnu.edu.vn
Deputy-Director:
Dr. Lê Tuấn Anh
 
Tel: (84.4) 37547667 - Email: lta@vnu.edu.vn
Deputy-Director:
Dr. Nguyễn Nam Hoàng
 
Tel: (84.4) 37547667 - Email: hoangnn@vnu.edu.vn
PLANNING-FINANCE DEPARTMENT
Director:
Dr. Phạm Xuân Hoan
 
Tel: (84.4) 37450026 - Email: pxhoan@vnu.edu.vn
Deputy-Director:
MA. Nguyễn Thu Hương
 
Tel: (84.4) 37547566 - Email: huongnt@vnu.edu.vn
CONSTRUCTION DEPARTMENT
Deputy-Director:
MA. Nguyễn Quang Huy
 
Tel: (84.4) 37547874 – Email: huynq_khtc@vnu.edu.vn
Deputy-Director:
MA. Nguyễn Anh Tuấn
 
Tel: (04) 0437547014 – Email: tuannguyen@vnu.edu.vn
INSPECTION DEPARTMENT
Director:
Assoc.Prof.Dr. Lê Danh Tốn
 
Tel: (84.4) 37547197 - Email: tonld@vnu.edu.vn
Deputy-Director:
 MA. Trần Trí Trung
 
Tel: (84.4) 37547011 - Email: trungtt@vnu.edu.vn
Deputy-Director:
Dr. Đỗ Đức Minh
 
Tel: (84.4) 37547011 - Email: minhdd@vnu.edu.vn
TRADE UNION OFFICE
Chairman:
Assoc.Prof.Dr Đinh Văn Hường
 
Tel: (84.4) 37547120 - Email: huongdv@vnu.edu.vn

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
  • Không có tin nào liên quan!
Trang: