Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh sách Hội đồng Chính sách KH&CN Quốc gia
Ngày 24/08/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1135/QĐ-TTg về việc phê duyệt Danh sách thành viên Hội đồng Chính sách khoa học và Công nghệ quốc gia (nhiệm kỳ 2012-2016). GS.TSKH Vũ Minh Giang - Phó giám đốc ĐHQGHN là Ủy viên của Hội đồng gồm 31 thành viên.

Danh sách các thành viên cụ thể như sau:

1.
PGS.TS Hoàng Văn Phong
Chủ tịch Hội đồng
2.
GS.TS Châu Văn Minh
Phó Chủ tịch Hội đồng
3.
GS.TS Nguyễn Xuân Thắng
Phó Chủ tích Hội đồng
4.
TS. Nguyễn Đình Minh
Tổng Thư ký Hội đồng
5.
TS. Chu Ngọc Anh
Ủy viên Hội đồng
6.
PGS.TS Phan Thanh Bình
Ủy viên Hội đồng
7.
PGS.TS Bùi Bá Bồng
Ủy viên Hội đồng
8.
PGS.TS Trần Ngọc Ca
Ủy viên Hội đồng
9.
PGS.TS Trương Hữu Chí
Ủy viên Hội đồng
10.
PGS.TS Đặng Ngọc Chiến
Ủy viên Hội đồng
11.
PGS.TS Nguyễn Bích Đạt
Ủy viên Hội đồng
12.
GS.TSKH Bùi Văn Ga
Ủy viên Hội đồng
13.
GS.TSKH Vũ Minh Giang
Ủy viên Hội đồng
14.
GT.TS Nguyễn Trọng Giảng
Ủy viên Hội đồng
15.
PGS.TS Trương Nam Hải
Ủy viên Hội đồng
16.
TS. Đỗ Hữu Hào
Ủy viên Hội đồng
17.
CN Đặng Văn Hiếu
Ủy viên Hội đồng
18.
TS. Nguyễn Minh Hồng
Ủy viên Hội đồng
19.
TS Trương Quang Khánh
Ủy viên Hội đồng
20.
GS.TS Nguyễn Thanh Liêm
Ủy viên Hội đồng
21.
GS.TSKH Bành Tiến Long
Ủy viên Hội đồng
22.
GS.TS Dương Thị Bình Minh
Ủy viên Hội đồng
23.
TS. Nguyễn Thị Minh
Ủy viên Hội đồng
24.
GS.TS Nguyễn Văn Nam
Ủy viên Hội đồng
25.
PGS.TS Đinh Văn Nhã
Ủy viên Hội đồng
26.
TS. Nguyễn Thế Phương
Ủy viên Hội đồng
27.
PGS.TS Nguyễn Đăng Thành
Ủy viên Hội đồng
28.
PGS.TS Kiều Đình Thụ
Ủy viên Hội đồng
29.
TSKH Phùng Đình Thực
Ủy viên Hội đồng
30.
PGS.TS Nguyễn Đăng Vang
Ủy viên Hội đồng
31.
GS.TSKH Nguyễn Thu Vân
Ủy viên Hội đồng

Hội đồng Chính sách khoa học và công nghệ quốc gia là cơ quan tư vấn của Thủ tướng Chính phủ về chính sách phát triển khoa học và công nghệ Việt Nam phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước gắn với phát triển kinh tế tri thức và hội nhập quốc tế.
Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng
1. Hội đồng có nhiệm vụ đề xuất ý kiến với Thủ tướng Chính phủ trước khi Thủ tướng Chính phủ quyết định.
2. Tham gia tư vấn, phản biện các vấn đề quan trọng khác có liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh.
3. Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể được Thủ tướng Chính phủ giao.
4. Tổ chức các hoạt động của Hội đồng (các phiên họp thường kỳ và đột xuất, chuyên đề nghiên cứu, khảo sát, điều tra, hội thảo, hợp tác quốc tế, xây dựng trang tin điện tử, ấn phẩm, …).
5. Yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan liên quan cung cấp thông tin, tài liệu và phối hợp triển khai hỗ trợ chương trình hoạt động của Hội đồng.
6. Mời một số cán bộ khoa học và công nghệ có uy tín và kinh nghiệm tham gia các hoạt động của Hội đồng.
7. Trình Thủ tướng Chính phủ các báo cáo tư vấn và đề xuất, kiến nghị của Hội đồng.
Cơ cấu tổ chức của Hội đồng
1. Hội đồng gồm Chủ tịch Hội đồng, các Phó Chủ tịch Hội đồng, Tổng thư ký Hội đồng và các Ủy viên Hội đồng do Thủ tướng Chính phủ quyết định.
2. Hội đồng mời một số chuyên gia cao cấp là các nhà khoa học đã hoặc đang làm việc trong các cơ sở nghiên cứu khoa học, giáo dục đào tạo, một số cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp tham gia các hoạt động của Hội đồng với tư cách là chuyên gia của Hội đồng.
3. Hội đồng có các nhóm ngành chuyên môn được thành lập phù hợp với chương trình hoạt động nhiệm kỳ của Hội đồng.
4. Giúp việc cho Hội đồng có Văn phòng Hội đồng (sau đây gọi tắt là Văn phòng). Văn phòng có một số biên chế chuyên trách nằm trong tổng biên chế của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số cán bộ làm việc theo chế độ hợp đồng lao động. Cơ cấu tổ chức của Văn phòng do Chủ tịch Hội đồng quyết định trên cơ sở thoả thuận với Bộ Nội vụ.

 

 VNU Media - Nguồn: CTTĐT Chính phủ
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   |