Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Hội đồng ĐHQGHN quyết nghị 2 nội dung quan trọng
Chiều 11/7/2013, Hội đồng ĐHQGHN đã họp phiên thường kì, nhiệm kì 2013 – 2018. Đồng chí Phùng Xuân Nhạ - Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc ĐHQGHN chủ trì Hội nghị.

>>> Hội đồng ĐHQGHN

Tham gia hội nghị có các uỷ viên Hội đồng cùng đại diện lãnh đạo một số đơn vị và ban chức năng của ĐHQGHN.

Tại phiên họp, các uỷ viên Hội đồng đã tập trung thảo luận và đồng thuận quyết nghị 2 nội dung quan trọng: Nhiệm vụ trọng tâm và chỉ tiêu kế hoạch nhiệm vụ năm học 2013 – 2014 của ĐHQGHN; Phương án điều chỉnh, sắp xếp lại và phát triển tổ chức trong ĐHQGHN.
Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Hội đồng ĐHQGHN Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh, năm học 2013 – 2014 là năm học có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là năm học toàn ngành giáo dục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết về “Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” và Kết luận về Đề án “ Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) tại Hội nghị lần thứ sáu
Đây cũng là năm học ĐHQGHN đẩy nhanh tiến độ để đạt mục tiêu và chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ IV đã đề ra, với 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm quan trọng đó là:triển khai thực hiện việc điều chỉnh, sắp xếp lại và phát triển tổ chứctrong ĐHQGHN; Phát triển đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên và cán bộ, công chức, viên chức quản lý, phục vụ đảm bảo các yêu cầu về số lượng, trình độ chuyên môn và khả năng hội nhậpthông qua các đề án xác định vị trí việc làm và qui hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng phát triển đội ngũ cán bộ khoa học của ĐHQGHN đạt chuẩn quốc tế; Triển khai quy hoạch ngành, chuyên ngành, tăng cường công tác quản lý tổ chức đào tạo, hoàn thiện và đưa vào sử dụng cơ sở dữ liệu đào tạo, đổi mới tuyển sinh đại học theo hướng đánh giá năng lực của người họcTriển khai và hoàn thành việc quy hoạch các hoạt động khoa học công nghệ giai đoạn 2013 – 2015, đến năm 2020, đẩy mạnh nghiên cứu cơ bản, xây dựng và triển khai các chương trình nghiên cứu khoa học và công nghệ trọng điểm ĐHQGHN,nâng cao chất lượng, hiệu quả các chương trình hợp tác với các đối tác trong nước và quốc tế, tăng cường chuyển giao tri thức và đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng, triển khai hiệu quả Chương trình khoa học công nghệ trọng điểm phát triển bền vững vùng Tây Bắc; Phát triển nguồn lực tài chính bền vững, nâng cấp, mở rộng và khai thác hiệu quả cơ sở vật chất tại nội thành Hà Nội,từng bước hiện đại hóa trang thiết bị, cải thiện điều kiện làm việc thúc đẩy tiến độ xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc.
Để thực hiện thắng lợi năm học 2013 -2014, đồng chí Phùng Xuân Nhạ yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền và từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người học phải đồng lòng, chung sức, nêu cao tinh thần trách nhiệm hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. 
Về phương án điều chỉnh, sắp xếp lại và phát triển các tổ chức trong ĐHQGHN, Chủ tịch Hội đồng ĐHQGHN khẳng định sau 20 năm xây dựng và phát triển, ĐHQGHN đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực công tác, đặc biệt là ĐHQGHN về cơ bản đã xây dựng mô hình đại học đa ngành, đa lĩnh vực có thực thể hữu cơ, bên cạnh các lĩnh vực truyền thống về khoa học cơ bản và ngoại ngữ, các lĩnh vực khoa học mới mà ĐHQGHN có thế mạnh như công nghệ, kinh tế, luật đã được phát triển nhanh và vững chắc; các lĩnh vực dựa vào thế mạnh của ĐHQGHN như giáo dục, y dược đã được phát huy; một số đơn vị trực thuộc có chức năng đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao tri thức đã được thành lập, góp phần từng bước hoàn thiện cơ cấu đa ngành, đa lĩnh vực, theo định hướng đại học nghiên cứu. Tuy nhiên bên cạnh đó về cơ cấu tổ chức cũng bộc lộ nhiều điểm hạn chế cần khắc phục như số đầu mối đơn vị trực thuộc nhiều, qui mô của một số đơn vị trực thuộc còn nhỏ, nhân lực ít; một số đơn vị trực thuộc chưa hội tụ được đủ các điều kiện và nguồn lực để phát triển bền vững; nhiệm vụ, lĩnh vực hoạt động của một số đơn vị còn trùng lắp, chồng chéo. Những hạn chế kể trên làm cho nguồn lực đầu tư phân tán, không đủ khả năng thu hút các nguồn lực đảm bảo cho sự phát triển chung của ĐHQGHN và các đơn vị.  
Từ thực tế nêu trên, tại Hội nghị lần thứ mười một Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN (ngày 19/6/2012), Đảng ủy ĐHQGHN đã có Kết luận về hoàn thiện và phát triển cơ cấu tổ chức của ĐHQGHN, trong đó xác định việc tái cấu trúc trên cơ sở xem xét toàn diện, phù hợp với năng lực và điều kiện, hiệu quả hoạt động là giải pháp nhằmtăng cường năng lực và hiệu quả hoạt động để nâng cao thương hiệu của ĐHQGHN và đơn vị. Tại Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” (tháng 10/2012), Ban Thường vụ Đảng ủy đã xác định  việc điều chỉnh, sắp xếp lại tổ chức trong ĐHQGHN là cần thiết và cấp bách nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện để thực hiện tốt chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển nhanh ĐHQGHN trở thành đại học nghiên cứu, đa ngành, đa lĩnh vực, đạt chuẩn quốc tế.
Đặc biệt mới đây tại Hội nghị lần thứ mười bốn Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN (khóa IV) đã thảo luận và ra Nghị quyết về điều chỉnh, sắp xếp lại và phát triển các tổ chức trong ĐHQGHN. Với mục tiêu: “Xây dựng và triển khai thực hiện quy hoạch về cơ cấu tổ chức của ĐHQGHN theo định hướng đại học nghiên cứu, đa ngành, đa lĩnh vực giai đoạn 2013-2015 và đến năm 2020; củng cố và phát triển ĐHQGHN thành một thực thể hữu cơ có quy mô hợp lý, đảm bảo liên thông, liên kết, hợp tác toàn diện, phát huy và tăng cường thế mạnh của các đơn vị thành viên và trực thuộc; gia tăng giá trị và yếu tố cạnh tranh của ĐHQGHN”, trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản: đúng pháp luật; không chồng chéo chức năng, nhiệm vụ giữa các đơn vị; đảm bảo để ĐHQGHN là thực thể hữu cơ, thống nhất trong đa dạng; đảm bảo sự chỉ đạo thông suốt và trực tiếp của ĐHQGHN đối với một số nhiệm vụ cần thiết do ĐHQGHN trực tiếp điều hành, liên quan đến nhiều đơn vị; phát huy thế mạnh và tính đặc thù của đơn vị, Đảng ủy đã nhất trí thông qua phương án điều chỉnh, sắp xếp, sáp nhập, chia tách và định hướng phát triển các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc phù hợp với chiến lược phát triển ĐHQGHN trở thành đại học nghiên cứu.
 Đồng chí Phùng Xuân Nhạ khẳng định, đây là chủ trương lớn và đúng đắn của Đảng ủy, Hội đồng và Ban Giám đốc ĐHQGHN. Tuy vậy, lãnh đạo ĐHQGHN xác định rất rõ đây là việc phức tạp, liên quan trực tiếp đến nhiều đơn vị và cá nhân, bởi vậy các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể quần chúng cần làm tốt công tác chính trị tư tưởng để làm cho mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người học hiểu đầy đủ về chủ trương, mục đích, mục tiêu của việc điều chỉnh, sắp xếp lại và phát triển tổ chức trong ĐHQGHN. Đồng chí Chủ tịch Hội đồng yêu cầu, việc triển khai chủ trương của Đảng ủy và Nghị quyết của Hội đồng cần có kế hoạch cụ thể, quá trình thực hiện phải bài bản, theo đúng quy định, trong quá trình điều chỉnh, sắp xếp tổ chức cần đảm bảo mọi hoạt động của ĐHQGHN và các đơn vị phải được diễn ra bình thường và được đầu tư để phát triển tốt hơn; lộ trình thực hiện phải phù hợp với đặc thù, điều kiện của các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc và hoàn thành trước Đại hội Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 - 2020 (tháng 8/2015).

 

 Đỗ Ngọc Diệp - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   |