Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Hướng dẫn xây dựng báo cáo tổng kết năm học 2007 - 2008
Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc ĐHQGHN

Kết thúc năm học 2007 - 2008, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo hướng dẫn các đơn vị xây dựng báo cáo tổng kết năm học, bao gồm các nội dung như sau:

1. Đặc điểm tình hình năm học 2007 - 2008

- Thuận lợi

- Khó khăn

2. Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học về từng lĩnh vực hoạt động của đơn vị

- Thành tựu

- Tồn tại, yếu kém

- Nguyên nhân (chủ quan, khách quan)

3. Đề xuất, kiến nghị (nếu có)

Các kết quả thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học cần được minh chứng bằng những số liệu cơ bản, chính xác.

Đề nghị các đơn vị hoàn thành báo cáo tổng kết theo nội dung hướng dẫn nêu trên và gửi về Đại học Quốc gia Hà Nội trước ngày 01/8/2008.

 Theo công văn số 4221/VP - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   |