Đảng - Đoàn thể
Trang chủ   >  Tin tức  >   Đảng - Đoàn thể  >  
Hội nghị giao ban công tác Đảng
Ngày 25/7/2013, Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN đã tiến hành Hội nghị giao ban công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2013 dưới sự chủ trì của đồng chí Phùng Xuân Nhạ - Bí thư Đảng ủy ĐHQGHN và đồng chí Nguyễn Hữu Đức - Phó Bí thư Đảng ủy ĐHQGHN.

Theo Báo cáo hoạt động của Đảng bộ 6 tháng đầu năm 2013 do đồng chí Nguyễn Hữu Đức trình bày tại Hội nghị, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra sát sao, toàn diện của Đảng ủy, Ban Giám đốc ĐHQGHN trong 6 tháng đầu năm 2013 các lĩnh vực công tác của Đảng bộ ĐHQGHN đã đạt được những kết quả tốt đẹp, nhiều nhiệm vụ quan trọng hoàn thành xuất sắc.  
Thực hiện quản trị theo mục tiêu, Ban Giám đốc ĐHQGHN đã chỉ đạo xây dựng và ban hành Hướng dẫn việc thực hiện các tiêu chí xác định trường đại học và ngành/chuyên ngành đạt chuẩn quốc tế ở ĐHQGHN, làm cơ sở phân tích, định vị, tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học, tự đánh giá mức độ đạt chuẩn trường đại học nghiên cứu của các đơn vị; làm cơ sở xác định chỉ tiêu kế hoạch và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm học tiếp theo. ĐHQGHN đã thành lập Ban chỉ đạo đẩy mạnh cải cách và hiện đại hóa công tác hành chính, triển khai một số đề án trong toàn ĐHQGHN; tăng cường các biện pháp kiểm soát nội bộ để đảm bảo hiệu lực, hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện ở các cấp.
Thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Ban Giám đốc ĐHQGHN đã hoàn thành việc rà soát, đánh giá chức năng, nhiệm vụ, hiệu quả hoạt động của các đơn vị trực thuộc, trên cơ sở đó xây dựng Đề án điều chỉnh, sắp xếp lại và phát triển tổ chức trong ĐHQGHN trình Đảng ủy ĐHQGHN thảo luận và ra Nghị quyết. Đề án cũng đã được Hội đồng ĐHQGHN nghị quyết thông qua tại phiên họp ngày 11/7/2013.
Nhiều nhiệm vụ quan trọng trong công tác đào tạo đã được hoàn thành như: phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo giải quyết những vướng mắc về đào tạo sau đại học của một số đơn vị đào tạo và danh mục ngành, các đối tác liên kết đào tạo quốc tế của ĐHQGHN; chấn chỉnh toàn diện để nâng cao chất lượng, hiệu quả liên kết đào tạo quốc tế theo tinh thần Nghị định 73/2012/NĐ-CP của Chính phủ; hoàn thành việc chuyển đổi 330 chương trình đào tạo đại học và sau đại học theo chuẩn đầu ra; thực hiện một số giải pháp quan trọng đểgiải quyết dứt điểm những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quản lý, tổ chức đào tạo của các chương trình đào tạo thuộc Nhiệm vụ chiến lược
Về hoạt động khoa học và công nghệ, triển khai xây dựng các chương trình nghiên cứu trọng điểm cấp ĐHQGHN gắn với đầu tư phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh nhằm tạo ra các sản phẩm khoa học và công nghệ mang thương hiệu ĐHQGHN, gắn với cộng đồng; hoàn thành các thủ tục để Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định phê duyệt Khung Chương trình khoa học công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc; tích cực chuẩn bị các dự án đầu tư tăng cường tiềm lực khoa học và công nghệ của các đơn vị; triển mạnh mẽ việc quảng bá các sản phẩm khoa học và công nghệ, tích cực chuyển giao các kết quả nghiên cứu đến các địa phương; hoàn thành xây dựng nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2014 theo sản đầu ra…
Một số nhiệm vụ quan trọng khác cũng đã được triển khai và hoàn thành như: rà soát tình hình giải ngân các dự án chi thường xuyên và đầu tư chiều sâu; triển khai quy hoạch tổng thể, xây dựng, cải tạo, nâng cấp, khai thác, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị tại nội thành Hà Nội; tổ chức hội nghị công tác kế hoạch tài chính và công tác cán bộ; đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2012 – 2013; hướng dẫn xây dựng kế hoạch dự toán ngân sách năm 2014…
Trong công tác xây dựng Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN đã chỉ đạo tổ chức tốt việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI); triển khai lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, công chức, viên chức và người học cho dự thảo Hiến pháp 1992 sửa đổi; khởi động tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm Ngày Chính phủ ban hành Nghị định về việc thành lập ĐHQGHN; tổ chức giao ban định kỳ công tác dư luận xã hội và tư tưởng trong toàn đảng bộ; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy ĐHQGHN tổ chức tốt Hội nghị tập huấn công tác kiểm tra, giám sát năm 2013; xử lý kỷ luật đảng viênvà giải quyết đơn thư, khiếu nại; công tác bảo vệ chính trị nội bộ được quan tâm triển khai, góp phần đảm bảo tình hình chính trị, tư tưởng, trật tư, an ninh.
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, sau khi đánh ghi nhận, giá cao những kết quả đã đạt trong tháng 6 tháng đầu năm 2013, đồng chí Phùng Xuân Nhạ yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể quần chúng, cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người học của ĐHQGHN từ nay đến cuối năm 2013 tiếp tục tập trung thực hiện có kết quả Đề án điều chỉnh, sắp xếp lại và phát triển tổ chức trong ĐHQGHN; chỉ đạo các đề án xác định vị trí việc làm và qui hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng phát triển đội ngũ cán bộ khoa học của ĐHQGHN đạt chuẩn quốc tế; chỉ đạo triển khai Đề án phát triển các trường phổ thông chuyên, thực hành.
Tổ chức tổng kết năm học 2013 – 2014 và triển khai Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2013 – 2014.Tiếp tục rà soát, định vị, điều chỉnh và thực hiện Chiến lược phát triển trung hạn đến năm 2015 và dài hạn đến năm 2020 của ĐHQGHN các đơn vị đào tạo và nghiên cứu theo bộ tiêu chí đại học nghiên cứu, trong đó có cả việc chuyển đổi cơ cấu tổ chức của các đơn vị đào tạo thành các phòng thí nghiệm trực thuộc khoa, viện trực thuộc trường.
Tập trung triển khai thực hiện tốt các giải phápnâng cao hiệu quả các hoạt động củaNhiệm vụ chiến lược theo chủ trương của Đảng ủy ĐHQGHN, trong đó có việc giải quyết vấn đề người học không đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh; triển khai các biện pháp để thu hút người học và nâng cao chất lượng đầu vào của Nhiệm vụ chiến lược; tăng cường các giải pháp để nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập chuyên môn bằng ngoại ngữ…Chỉ đạo hoàn thành việc xây dựng quy hoạch ngành, chuyên ngành ở ĐHQGHN làm cơ sở để xác định hướng đầu tư phù hợp, đồng thời tạo sự chủ động cho các đơn vị đào tạo trong việc phát triển các ngành, chuyên ngành đào tạo theo định hướng phát triển và đầu tư của ĐHQGHN; thúc đẩy việc xây dựng và phê duyệt thực hiện Đề án “Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ đạt chuẩn quốc tế cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010-2020” theo đề án 911; chỉ đạo triển khai thí điểm đổi mới tuyển sinh theo hướng đánh giá năng lực của người học.
Triển khaixây dựng quy hoạch khoa học và công nghệ giai đoạn 2013 – 2015, tầm nhìn 2020 để xây dựng kế hoạch phát triển phát huy vai trò chủ đạo của khoa học và công nghệ đối với việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đào tạo tạo ra các sản phẩm khoa học và công nghệ phục vụ thực tiễn; thúc đẩy việc xây dựng, phát triển và chủ trì thực hiện các chương trình nghiên cứu khoa học và công nghệ trọng điểm ĐHQGHN, Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm phát triển bền vững vùng Tây Bắc và các chương trình cấp Nhà nước khác; phát triển một số sản phẩm KHCN hoàn chỉnh hướng tới của cộng đồng, nâng cao hiệu quả quan hệ hợp tác phát triển.  
Phối hợp với Bộ Xây dựng để đẩy nhanh tiến độ xây dựng Dự án đầu tư xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc; đồng thời nâng cấp, mở rộng và khai thác hiệu quả cơ sở vật chất tại nội thành Hà Nội; đẩy mạnh các dự án đầu tư cơ bản và đầu tư tăng cường năng lực để tiếp tục hiện đại hóa trang thiết bị, cải thiện điều kiện làm việc, nhất là đối với các đơn vị được tái cơ cấu.
Các ủy, chính quyền, đoàn thể quần chúng trong toàn Đảng bộ tập trung chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm Ngày Chính phủ ban hành Nghị định về việc thành lập ĐHQGHN; tăng cường kiểm tra, giám sát nội bộ và pháp chế gắn với việc đẩy mạnh cải cách và hiện đại hóa công tác hành chính ở ĐHQGHN.
Về công tác xây dựng Đảng, đồng chí Bí thư Đảng ủy ĐHQGHN yêu cầu trong 6 tháng cuối năm 2013 các cấp ủy đảng trực thuộc cần tập trung chỉ đạo làm tốt công tác tư tưởng, nhất là công tác quản trị thông tin trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị quan trọng của ĐHQGHN; tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI); kiện toàn tổ chức đảng và nhân sự cấp ủy phù hợp với Đề án điều chỉnh, sắp xếp lại và phát triển tổ chức trong ĐHQGHN; triển khai đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2013; thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý và kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2013.

 Sinh Vũ
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :