Đảng - Đoàn thể
Trang chủ   >  Tin tức  >   Đảng - Đoàn thể  >  
Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW tại ĐHQGHN
Ngày 2/10/2013, đồng chí Nguyễn Hữu Đức, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc ĐHQGHN đã có buổi làm việc với Đoàn công tác của Thành uỷ Hà Nội do ông Phạm Văn Chanh – Phó trưởng ban Dân vận Thành ủy làm trưởng đoàn.

Nội dung của buổi làm việc nhằm sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của BCH TW Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa” tại ĐHQGHN.
Tham dự buổi làm việc còn có các đồng chí lãnh đạo Thành đoàn Hà Nội; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Đảng uỷ, Ban Thường vụ Công đoàn và Ban Thường vụ Đoàn Thanh viên ĐHQGHN.
Trong thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN đã giao Ban Tuyên giáo Đảng ủy ĐHQGHN chỉ đạo, hướng dẫn việc triển khai quán triệt Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 25/7/2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa X) và Chương trình hành động số 01-Ctr/TU, ngày 31/10/2008 của Thành ủy Hà Nội (Khóa XIV) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”. Cùng với việc nhân sao gửi đầy đủ các văn bản của TW và Thành ủy, Ban Tuyên giáo Đảng ủy đã chỉ đạo các cấp ủy Đảng, Đoàn thanh niên ĐHQGHN phổ biến, quán triệt nội dung này vào sinh hoạt chi bộ, giao ban đơn vị và sinh hoạt chi đoàn; đăng tải nội dung Nghị quyết trên Website, Bản tin ĐHQGHN và các đơn vị. Ngoài ra, Đảng ủy, Ban Giám đốc ĐHQGHN luôn quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện làm tốt công tác thanh niên trong ĐHQGHN.
5 năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN đã chỉ đạo các cấp ủy đảng trực thuộc và Đoàn thanh niên thực hiện nghiêm túc Nghị quyết và đạt được những kết quả đáng kể. Một là, đã chỉ đạo Đoàn thanh niên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên mà trọng tâm là triển khai các phong trào lớn của đất nước, của Đoàn thanh niên và của ngành giáo dục; tổ chức nhiều hoạt động phong phú và bổ ích, thực hiện nếp sống văn minh, thông qua đó rèn luyện nhân cách, tu dưỡng đạo đức, phát triển kỹ năng sống để trở thành những người có ích cho xã hội, xây dựng phong cách học sinh, sinh viên của một trung tâm đào tạo và nghiên cứu hàng đầu của cả nước. Hai là, đã chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc và Đoàn thanh niên hỗ trợ, cổ vũ thanh niên thi đua học tập, tiến quân vào khoa học công nghệ, tạo điều kiện để xây dựng môi trường làm việc thúc đẩy đổi mới, năng động, sáng tạo cho thế hệ trẻ. Ba là, đã chỉ đạo Đoàn thanh niên các cấp xây dựng và triển khai quy trình rèn luyện phẩm chất đạo đức, phát triển kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng mềm thông qua hoạt động của Đoàn thanh niên và Hội sinh viên; xây dựng và triển khai mô hình sinh viên tình nguyện tại chỗ, hỗ trợ nhau trong cuộc sống và học tập; đầu tư nghiên cứu và xây dựng, thực hiện quy trình, kịch bản các hoạt động lồng ghép với các cuộc vận động lớn như cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt”, cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và theo lời Bác” nhằm đạt được mục tiêu phát triển kỹ năng, phẩm chất đạo đức, kiến thức văn hóa, xã hội cho sinh viên. Bốn là, luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ, trong đó xác định quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ trẻ là nhiệm vụ cấp thiết nhằm tạo nguồn cán bộ dồi dào bổ sung khi cần thiết. Năm là, chỉ đạo đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn và phong trào thanh thiếu niên Thủ đô; phát triển đoàn viên, đảng viên. Sáu là, chỉ đạo nhiều chương trình phối hợp giữa Đoàn thanh niên và Công đoàn ĐHQGHN, đặc biệt trong việc tổ chức các chương trình văn hóa thể thao, các chương trình về nguồn và hoạt động tình nguyện…
Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN chỉ đạo tiếp tục triển khai sâu rộng, có hiệu quả việc tổ chức thực hiện Nghị quyết trong đó tập trung vào: tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao năng lực và nhận thức chính trị của các cấp ủy và Đoàn thanh niên về công tác thanh niên theo tinh thần các nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước; cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện tốt Luật thanh niên và tạo mọi điều kiện để thanh niên học tập, phấn đấu nâng cao trình độ mọi mặt và không ngừng phát triển tài năng; Đoàn thanh niên tiếp tục triển khai sáng tạo việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh trong đoàn viên, thanh niên; Đoàn thanh niên chủ trì mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động hỗ trợ đoàn viên, thanh niên trong học tập và nghiên cứu khoa học; mở rộng các hoạt động giao lưu, hợp tác quốc tế để tạo điều kiện cho cán bộ trẻ, sinh viên ĐHQGHN có cơ hội, điều kiện tìm hiểu, giao lưu, trao đổi với cán bộ trẻ và sinh viên quốc tế về văn hóa, lịch sử, kinh nghiệm và phương pháp hiệu quả trong học tập, giảng dạy, lãnh đạo, quản lý; tiếp tục triển khai có hiệu quả mô hình tình nguyện tại chỗ, tình nguyện quốc tế, chia sẻ, hỗ trợ nhau trong cuộc sống, học tập, nghiên cứu khoa học và tìm kiếm việc làm…
Cùng ngày, Đoàn công tác của Thành ủy Hà Nội đã làm việc tại Đảng ủy Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN.
 

 Sinh Vũ - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :