Đảng - Đoàn thể
Trang chủ   >  Tin tức  >   Đảng - Đoàn thể  >  
Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khoá X) cho cán bộ, đảng viên ĐHQGHN
Hội nghị do Đảng uỷ ĐHQGHN tổ chức ngày 23/5/2007 tại Hội trường 10-12 ĐHQGHN cho cán bộ chủ chốt và đảng viên một số đơn vị trực thuộc ĐHQGHN.

Các đại biểu tham dự hội nghị đã nghe đồng chí Vũ Khoan, nguyên Bí thư TW Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ trình bày một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), khẳng định nước ta gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới là kết quả quan trọng của quá trình đổi mới đất nước hơn 20 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng, mà thành tựu nổi bật là ổn định chính trị - xã hội được giữ vững và ngày càng được củng cố trong điều kiện thế giới có nhiều biến động.

Đồng chí Vũ Khoan đã phân tích, giải thích những cơ hội và thách thức với nước ta khi là thành viên Tổ chức Thương mại Thế giới để nhận thức đúng cơ hội và thách thức là ngang nhau (50:50). Tuy nhiên cơ hội còn tùy thuộc vào khả năng tận dụng của chúng ta sẽ tạo ra thế và lực mới để vượt qua thách thức, tạo cơ hội lớn hơn. Quan điểm chỉ đạo của Đảng ta để nền kinh tế phát triển nhanh, mạnh và bền vững là giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, hội nhập vì lợi ích đất nước, giữ vững định hướng XHCN, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh… Nhân dân là chủ thể của hội nhập và được hưởng thành quả của hội nhập. Hội nhập góp phần mang lại bình đẳng xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc…

Việc quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 4 khoá X chính là tiếp tục cụ thể hóa và thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng theo mục tiêu đã xác định là sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển. Đồng thời việc tổ chức triển khai thực hiện tốt các nghị quyết trên còn có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Trên cơ sở học tập, nghiên cứu quán triệt sẽ là cơ sở giúp cho đội ngũ cán bộ đảng viên trong toàn ĐHQGHN đóng góp ý kiến xây dựng Chương trình hành động của ĐHQGHN về thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X, cũng như giúp các đơn vị cụ thể hoá Nghị quyết vào xây dựng chương trình hành động của đơn vị mình phù hợp với nhiệm vụ, chức năng được giao; góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

 Lưu Nguyễn
Ảnh: Bùi Tuấn - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :