Thông báo
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >  
Thông tin LATS của NCS Mai Thị Thùy Hương

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Mai Thị Thùy Hương                         2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 24/8/1981                                                                    4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 560/QĐ-ĐT ngày 21 tháng 11 năm 2011

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

7. Tên đề tài luận án: Phát triển đội ngũ giảng viên đại học khối ngành nghệ thuật trong bối cảnh hội nhập quốc tế

8. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục                                                   9. Mã số: 62 14 01 14

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: - PGS.TS. Đặng Quốc Bảo

                                                       - PGS.TS. Trần Thị Tuyết Oanh

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:                       

- Xây dựng chuẩn đánh giá đội ngũ giảng viên đại học khối ngành nghệ thuật trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Là cơ sở để đánh giá thực trạng đội ngũ giảng viên, căn cứ để xây dựng chiến lược phát triển đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu đặt ra trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

- Đánh giá thực trạng công tác phát triển đội ngũ giảng viên đại học khối ngành nghệ thuật trong bối cảnh hội nhập quốc tế: những kết quả đã đạt được, những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân khách quan, chủ quan…

- Đề xuất một số giải pháp phát triển đội ngũ giảng viên đại học khối ngành nghệ thuật nhằm đáp ứng yêu cầu đề ra của ngành giáo dục, ngành văn hóa nghệ thuật trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

- Kết quả nghiên cứu của luận án có thể làm cơ sở để các trường đại học khối ngành nghệ thuật xây dựng tiêu chí đánh giá đội ngũ giảng viên của nhà trường, áp dụng các giải pháp do đề tài đề xuất vào việc hoàn thiện công tác phát triển đội ngũ giàng viên.

- Kết quả nghiên cứu của luận án góp phần giúp Vụ Đào tạo, Bộ VHTTDL, Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GDĐT đưa ra những chính sách phù hợp cho công tác phát triển đội ngũ giảng viên của ngành nghệ thuật, chỉ đạo các trường đại học khối ngành nghệ thuật thực hiện.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Quản lý nguồn nhân lực, Quản lý văn hóa

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

1. (2012), “Thách thức đối với đội ngũ giảng viên đại học ngành nghệ thuật trong bối cảnh hội nhập quốc tế”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế Việt Nam học lần thứ 4, Hà Nội.

2. (2014), “Đưa dân ca vào trường học – bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể - theo quan điểm quản lý giáo dục”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế Bảo tồn và phát huy giá trị dân ca trong đời sống đương đại – nghiên cứu trường hợp Ví, Giặm Nghệ An, Hà Tĩnh, Nghệ An.

3. (2015), “Giáo dục đào tạo nghệ thuật với vấn đề nâng cao dân trí”, Tạp chí Khoa học, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, số 60 (2), trang 155 - 161

4. (2015), “Đánh giá chất lượng đội ngũ giảng viên ngành nghệ thuật”, Tạp chí Giáo dục, số tháng 5/2015, trang 29 - 31

5. (2015), “Trường đại học ngành nghệ thuật trong bối cảnh hội nhập quốc tế về văn hóa”, Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, số tháng 4/2015, trang 43 – 47.

Thông tin LATS bằng tiếng Anh

 Thùy Vân - VNU UED
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   |