Thông báo
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >  
Ebook mới chủ đề Công tác xã hội

Trung tâm Thông tin - Thư viện, ĐHQGHN trân trọng giới thiệu tới Quý bạn đọc 20 cuốn sách mới chủ đề Công tác xã hội:

1/ Social Work for Sociologists: Theory and Practice / edited by Kate van Heugten, Anita Gibbs.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53750

2/ Animals in Social Work : Why and How They Matter / edited by Thomas Ryan

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53749

3/ Doing social work research / Louise Hardwick and Aidan Worsley.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53745

4/ Social work : introducing professional practice / Patricia Higham.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53746

5/ Social work & ICT / Andrew Hill & Ian Shaw.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53747

6/ Studying for social work / Eileen Baldry ... [et al.].

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53748

7/ Reconstitution of social work [electronic resource] : towards a moral conception of social work practice / editors, Yuk-ying Ho, Sun-pong Yuen.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53751

8/ Integrative Clinical Social Work Practice [electronic resource] : A Contemporary Perspective / by F. Diane Barth.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53752

9/ Relationship skills in social work [electronic resource] / Roger Hennessey.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53753

10/ Social work and community practice [electronic resource] / [edited by] Sharon Duca Palmer.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53754

11/ Social work and child services [electronic resource] / [edited by] Sharon Duca Palmer.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53755

12/ Child social work policy & practice [electronic resource] / Derek Kirton.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53756

13/ Child law for social work [electronic resource] : implementing rights through policy and practice / Jane Williams.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53757

14/ Social work with older people [electronic resource] : context, policy, and practice / Mark Lymbery.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53758

15/ Cultivating mindfulness in clinical social work [electronic resource].

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53759

16/ Applying a human rights approach to social work research and evaluation : a rights research manifesto / Tina Maschi.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53760

17/ Asylum seekers, social work and racism / Shepard Masocha.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53761

18/ Social Work Practice in the Addictions [electronic resource] / edited by Michael G. Vaughn, Brian E. Perron.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53762

19/ Probation and Social Work on Trial [electronic resource] : Violent Offenders and Child Abusers / by Wendy Fitzgibbon.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53763

20/ Social work with lesbians & gay men [electronic resource] / Helen Cosis Brown & Christine Cocker.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53764

 VNU Media - Trung tâm TTTV
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   |