Thông báo
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >  
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Bình An

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: NGUYỄN BÌNH AN                   

2.Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 09/10/1975                                             

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Quyết định số 4439/QĐ-ĐT ngày 20/12/2012 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội công nhận nghiên cứu sinh năm 2012 được đào tạo tại Khoa Luật.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Tên đề tài luận án đã được thay đổi theo Quyết định số 480/QĐ-KL ngày 07/4/2014 của Chủ nhiệm Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội (Tên cũ: “Hoàn thiện pháp luật về bảo đảm quyền của người lao động trong hiến pháp: Những vấn đề lý luận và định hướng điều chỉnh pháp luật”). Kéo dài thời gian đào tạo theo Quyết định số 350/QĐ-ĐHQGHN ngày 19/02/2016 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. 

7. Tên đề tài luận án: Hoàn thiện pháp luật về bảo đảm quyền của người lao động theo tinh thần của Hiến pháp năm 2013

8. Chuyên ngành: Lý luận và Lịch sử Nhà nước và pháp luật          

9. Mã số: 62 38 01 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:    Hướng dẫn chính: GS.TS. Nguyễn Đăng Dung

                                                            Hướng dẫn phụ:

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Nghiên cứu cơ sở lý luận chung về bảo đảm quyền của người lao động từ nền tảng pháp lý quan trọng là Hiến pháp năm 2013 và tinh thần của Hiến pháp về bảo đảm quyền của NLĐ; làm rõ vai trò, những điểm mới của Hiến pháp năm 2013 về bảo đảm quyền của NLĐ; những yêu cầu đặt ra của Hiến pháp năm 2013 với việc hoàn thiện pháp luật về bảo đảm quyền của NLĐ ở Việt Nam.

- Đánh giá khá đầy đủ và tương đối toàn diện thực trạng pháp luật về bảo đảm các quyền của NLĐ ở Việt Nam hiện nay, chỉ ra được những khiếm khuyết, hạn chế và bất cập của pháp luật về bảo đảm quyền của NLĐ ở Việt Nam.

- Đề xuất quan điểm và giải pháp hoàn thiện pháp luật về bảo đảm các quyền của người lao động tại Việt Nam theo tinh thần của Hiến pháp năm 2013.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn:

- Luận án có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo trong quá trình giảng dạy, học tập và nghiên cứu tại các trường đại học, học viện.

- Luận án là tài liệu tham khảo hữu ích, cung cấp những tri thức khoa học, thiết thực đối với việc triển khai Hiến pháp năm 2013 nhằm hoàn thiện pháp luật về bảo đảm quyền của người lao động ở Việt Nam; góp phần phát triển lý luận về bảo đảm quyền con người trong lao động theo tinh thần của Hiến pháp năm 2013.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo: Tiếp tục nghiên cứu nhằm xây dựng, hoàn thiện pháp luật về bảo đảm quyền của người lao động ở Việt Nam, đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới đất nước.

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

[1] Nguyễn Bình An (2010), “Những bất cập trong Bộ luật Lao động hiện hành”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp (6), trang 35-38.

[2] Nguyễn Bình An (2012), “Xóa tên luật sư và những hậu quả pháp lý dang dở”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp (21), trang 38-42.

[3] Nguyễn Bình An (2016), “Bàn về quyền tự do liên kết tại Hoa Kỳ”, Tạp chí Nghề luật (1), trang 90-92.

[4] Nguyễn Bình An (2016), “Xử lý kỷ luật lao động – những vấn đề cần hoàn thiện bảo đảm quyền của người lao động”, Tạp chí Tòa án nhân dân (5), trang 18-23.

[5] Nguyễn Bình An (2016), “Tác động của việc gia nhập Hiệp định TPP khi thực hiện và hoàn thiện thể chế pháp luật về quan hệ lao động nữ”, Tạp chí Công thương (2), trang 5-10.

[6] Nguyễn Bình An (2016), “Quyền của người lao động theo pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam”, Tạp chí Dân chủ và pháp luật (5), trang 18-21.

[7] Nguyễn Bình An (2016), “Bàn về quyền tự do liên kết tại Hoa Kỳ” (tiếp theo), Tạp chí Nghề luật (3), trang 103-105.

[8] Nguyễn Bình An (2016), “Hoàn thiện pháp luật khiếu nại về lao động theo tinh thần của Hiến pháp năm 2013”, Kỷ yếu Hội thảo “Hoàn thiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo phù hợp Hiến pháp 2013” tổ chức ngày 19/7/2016 tại Khoa Luật - ĐHQGHN, trang 19-27.

 Thủy Đinh
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   |