Thông báo
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >  
Thông tin LATS của NCS Trần Thị Hồng Lê

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Trần Thị Hồng Lê          

2.Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 31/10/1983                                                         

4. Nơi sinh: Phú Thọ

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Quyết định số 3208/QĐ-SĐH, ngày 08/11/2010 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội           

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

- Bổ sung giáo viên hướng dẫn 2: TS. Trịnh Tiến Việt theo Quyết định số 173/QĐ- KL ngày 29/02/2012 của Chủ nhiệm Khoa Luật;

- Trả về địa phương theo Quyết định số 976/QĐ- KL ngày 29/12/2016 của Chủ nhiệm Khoa Luật.

7. Tên đề tài luận án: Những vấn đề lý luận và thực tiễn về bảo vệ quyền phụ nữ bằng pháp luật hình sự ở Việt Nam

8. Chuyên ngành: Luật hình sự và tố tụng hình sự         9. Mã số: 62.38.01.04

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:        Hướng dẫn chính: GS.TS. Trịnh Văn Thanh

                                                            Hướng dẫn phụ: TS. Trịnh Tiến Việt

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Nghiên cứu một cách hệ thống, đồng bộ những vấn đề lý luận và thực tiễn về đề tài, luận án đã đạt được những kết quả mới về khoa học như sau:

- Xây dựng thành công cơ sở lý luận của việc bảo vệ quyền phụ nữ bằng pháp luật hình sự, bao gồm: xây dựng khái niệm khoa học, xác định các đặc điểm, phương thức, tiêu chuẩn của việc bảo vệ quyền phụ nữ bằng pháp luật hình sự.

- Lần đầu tiên hệ thống hóa sự hình thành và phát triển của các quy định bảo vệ quyền phụ nữ trong lịch sử pháp luật hình sự Việt Nam từ thời kỳ phong kiến cho đến nay và nghiên cứu so sánh những quy định này trong pháp luật hình sự của một số quốc gia trên thế giới để kế thừa, học tập kinh nghiệm lập pháp.

- Phân tích nội dung những quy định bảo vệ quyền phụ nữ trong Bộ luật hình sự năm 1999 để đánh giá những hạn chế của các quy định này và thực tiễn áp dụng trong vòng 10 năm từ 2007 đến năm 2016; tìm ra nguyên nhân của các hạn chế đó.

- Đánh giá những điểm mới và những vấn đề tồn tại trong các quy định bảo vệ quyền phụ nữ của Bộ luật hình sự năm 2015.

- Đề xuất mô hình lý luận của các quy định bảo vệ quyền phụ nữ nhằm tiếp tục sửa đổi, bổ sung các quy định này trong Bộ luật hình sự 2015.

- Trên cơ sở phân tích những nguyên nhân hạn chế trong thực tiễn áp dụng, luận án kiến nghị những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng các quy định bảo vệ quyền phụ nữ trong pháp luật hình sự Việt Nam.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn:

- Những phát hiện của luận án trong đánh giá thực trạng và thực tiễn áp dụng các quy định bảo vệ quyền phụ nữ pháp trong luật hình sự Việt Nam; những kiến nghị của luận án về giải pháp hoàn thiện và nâng cao hiệu quả áp dụng những quy định này có thể phục vụ đắc lực cho công tác lập pháp cũng như áp dụng pháp luật ở nước ta trong giai đoạn hiện nay nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền phụ nữ nói riêng, quyền con người nói chung bằng pháp luật hình sự.

- Luận án còn có ý nghĩa làm tài liệu tham khảo cho các nhà khoa học - luật gia, cán bộ giảng dạy, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên thuộc chuyên ngành Tư pháp hình sự trong các cơ sở đào tạo đại học, sau đại học tại Việt Nam.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Bảo vệ quyền phụ nữ bằng pháp luật tố tụng hình sự;

- Bảo vệ quyền phụ nữ trong pháp luật thi hành án hình sự;

- Bảo vệ quyền phụ nữ bằng quy định pháp luật trong lĩnh vực tư pháp hình sự.

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

[1] Trần Thị Hồng Lê và đồng tác giả (2012), “Những vấn đề pháp lý cơ bản về các tội phạm có tính chất xuyên quốc gia”, Tạp chí Dân chủ và pháp luật (244), tr.2-11 và (245), tr.2-10.

[2] Trần Thị Hồng Lê (2014), “Hoàn thiện quy định của Bộ luật hình sự Việt Nam về bảo vệ quyền phụ nữ trên cơ sở tiếp thu pháp luật quốc tế”, Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội - Luật học tập 30 (2), tr.12-26.

[3] Trần Thị Hồng Lê và đồng tác giả (2015), “Bảo vệ tự do và an ninh cá nhân bằng pháp luật hình sự Việt Nam”, Tạp chí Thông tin khoa học pháp lý (1), tr.3-55.

[4] Trần Thị Hồng Lê (2015), “Loại trừ hình phạt tử hình đối với phụ nữ mang thai, nuôi con nhỏ trên thế giới và Việt Nam”, Tạp chí Nội chính (20), tr.37-42.

[5] Trần Thị Hồng Lê (2016), “Quy định bảo vệ quyền phụ nữ trong Bộ luật hình sự Việt Nam và đề xuất hoàn thiện”, Tạp chí Khoa học Giáo dục Cảnh sát nhân dân (80), tr.37-46.

[6] Trần Thị Hồng Lê (2017), “Hoàn thiện pháp luật hình sự nhằm ngăn chặn hành vi phá thai vì lí do giới tính ở Việt Nam trên cơ sở tiếp thu các quy định pháp luật hình sự Cộng hòa Liên bang Đức”, Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội - Luật học tập 33 (1), tr.18-24.

 Thủy Đinh
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   |