GIỚI THIỆU
Trang chủ   >  GIỚI THIỆU  >   Cơ cấu tổ chức
Văn phòng & ban chức năng

VĂN PHÒNG
ĐT: (04) 37547670, 37547846 – FAX: (04) 37547724
Chánh Văn phòng:
TS. Nguyễn Viết Lộc
 
ĐT: (04) 37547968 - máy lẻ: 806 - Email: locnv@vnu.edu.vn  
Phó Chánh Văn phòng:
TS. Trần Quốc Bình
 
ĐT: (04) 37547918 - máy lẻ: 207, 217
Email: 
tqbinh@vnu.edu.vn
Phó Chánh Văn phòng
Trợ lý Giám đốc ĐHQGHN:
ThS. Trần Quang Nam
 
ĐT: (04) 37549796 - máy lẻ: 811, 801
Email: quangnam@vnu.edu.vn
Phó Chánh Văn phòng:
ThS. Mai Hoàng Anh
 
ĐT: (04) 37547670 - máy lẻ 206 - Email: anhmh@vnu.edu.vn
 
BAN TỔ CHỨC CÁN BỘ
ĐT: (04) 375477670 – Máy lẻ: 601, 602, 603, 611, 621, 631
Trưởng ban:
PGS. TS. Lê Quân
 
ĐT: (04) 37547567; 37547070 - máy lẻ: 602
Phó Trưởng ban:
ThS. Nguyễn Kiều Oanh
 
ĐT: (04) 37547670 - máy lẻ: 601
Phó Trưởng ban:
ThS. Đoàn Văn Cường
 
ĐT: (04) 3747670 - máy lẻ: 603
 
BAN ĐÀO TẠO
ĐT: (04) 375477670 – Máy lẻ: 505, 506, 507, 515, 517, 527
Trưởng ban:
GS.TSKH Nguyễn Đình Đức
 
ĐT: (04) 37547978; 37547670 - máy lẻ 506
Phó Trưởng ban:
TS. Vũ Quốc Thái
 
ĐT: (04) 37547670 - máy lẻ: 507
Phó Trưởng ban:
 TS. Vũ Viết Bình
 
 ĐT: (04) 37547670 - máy lẻ: 505
 Phó Trưởng ban:
TS. Lê Thị Thu Hương
 
ĐT: (04) 37547670 - máy lẻ: 517
 
BAN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
ĐT: (04) 375477670 – Máy lẻ: 706, 716, 726, 736
Trưởng ban:
PGS.TS Vũ Văn Tích
 
ĐT: (04) 37547372 – Máy lẻ: 705
Email: 
ducnd@vnu.edu.vn
Phó Trưởng ban:
PGS. TS Nguyễn Thế Bình
 
ĐT: (04) 37547670 – Máy lẻ: 716
Phó Trưởng ban:
TS. Nghiêm Xuân Huy
 
ĐT: (04) 37547670 – Máy lẻ: 706
 Phó Trưởng ban:
PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn
 
ĐT: (04) 37547670 – Máy lẻ: 726
 
BAN HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN
ĐT: (04) 375477670 – Máy lẻ: 703, 803, 713, 723, 733
Trưởng ban:
TS. Nguyễn Thị Anh Thu
  
ĐT: (04) 37547012; 37547670 - máy lẻ: 803
Phó Trưởng ban:
TS. Lê Tuấn Anh
  
ĐT: (04) 37547670 – Máy lẻ: 733
Phó Trưởng ban:
TS. Nguyễn Nam Hoàng
 
ĐT: (04) 37547670 – Máy lẻ: 713
 
BAN KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
ĐT: (04) 375477670 – Máy lẻ:701, 711, 721, 731, 704, 714
Trưởng ban:
TS. Phạm Xuân Hoan  
  
ĐT: (04) 37450026 - Email: pxhoan@vnu.edu.vn
Phó Trưởng ban:
ThS. Nguyễn Thu Hương
  
ĐT: (04) 375477670 – Máy lẻ: 701
Phó Trưởng ban:
ThS. Mai Thế Hùng
 
ĐT: (04) 375477670 – Máy lẻ: 704
 
BAN CHÍNH TRỊ VÀ CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN
ĐT: (04) 375477670 – Máy lẻ: 405, 406, 416, 426, 436
Trưởng ban:
PGS.TS Đinh Văn Hường  
  
ĐT: (04) 37547120 – Máy lẻ: 405
Phó Trưởng ban:
TS. Nguyễn Thị Tuyết
  
ĐT: (04) 375477670 – Máy lẻ: 436
Phó Trưởng ban:
ThS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh
 
ĐT: (04) 375477670 – Máy lẻ: 426
 
BAN XÂY DỰNG
ĐT: (04) 375477670 Máy lẻ: 606, 607, 617, 627
Phó Trưởng ban
phụ trách Ban:
ThS. Nguyễn Quang Huy
 
ĐT: (04) 37547874; 375477670 – Máy lẻ: 606
Phó Trưởng ban:
ThS. Nguyễn Anh Tuấn
 
ĐT: (04) 37547670 - Máy lẻ: 607
 

BAN THANH TRA VÀ PHÁP CHẾ

ĐT: (04) 375477670 Máy lẻ: 501, 502, 511, 521, 531

Trưởng ban:

TS. Đinh Văn Toàn

 

ĐT: (04) 37547016; 37547670 – Máy lẻ: 502

Email: dinhvantoan@vnu.edu.vn

Phó Trưởng ban:

TS. Đỗ Đức Minh

 

ĐT: (04) 37547670 – Máy lẻ: 521

Email: minhdd@vnu.edu.vn

Phó Trưởng ban:

PGS.TS. Nguyễn Mạnh Tuân

 

ĐT: (04) 37547670 – Máy lẻ: 531

- Email: ngtuan@vnu.edu.vn

 
VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY
ĐT: (04) 375477670 – Máy lẻ: 604, 805
Chánh Văn phòng:
ThS. Vũ Văn Thắng
 
ĐT (04) 37547712; 37547670 - Máy lẻ: 805
Phó Chánh Văn phòng:
 
 
 
 
VĂN PHÒNG CÔNG ĐOÀN
ĐT: (04) 375477670 – Máy lẻ: 404, 405
Chủ tịch Công đoàn:
PGS.TS Đinh Văn Hường
 
ĐT (04) 37547120; 37547670 - Máy lẻ: 405
Phó Chủ tịch thường trực
ThS. Nguyễn Thị Thảo
 
ĐT (04) 37547197; 37547670 - Máy lẻ: 404

 Ban Tổ chức - Cán bộ
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :