GIỚI THIỆU
Trang chủ   >  GIỚI THIỆU  >   Cơ cấu tổ chức
Văn phòng & ban chức năng

VĂN PHÒNG
ĐT: (04) 37547670, 37547846 – FAX: (04) 37547724
Chánh Văn phòng:
TS. Nguyễn Viết Lộc
 
ĐT: (04) 37547968 - máy lẻ: 806 - Email: locnv@vnu.edu.vn  
Phó Chánh Văn phòng:
TS. Trần Quốc Bình
 
ĐT: (04) 37547918 - máy lẻ: 207, 217
Email: 
tqbinh@vnu.edu.vn
Phó Chánh Văn phòng
Trợ lý Giám đốc ĐHQGHN:
ThS. Trần Quang Nam
 
ĐT: (04) 37549796 - máy lẻ: 811, 801
Email: quangnam@vnu.edu.vn
Phó Chánh Văn phòng:
ThS. Mai Hoàng Anh
 
ĐT: (04) 37547670 - máy lẻ 206 - Email: anhmh@vnu.edu.vn
 
BAN TỔ CHỨC CÁN BỘ
ĐT: (04) 375477670 – Máy lẻ: 601, 611, 621, 631
Trưởng ban:
PGS. TS. Lê Quân
 
ĐT: (04) 37547567 - Email: lequan@vnu.edu.vn
Phó Trưởng ban:
ThS. Nguyễn Kiều Oanh
 
ĐT: (04) 37547765 - Email: oanhnk@vnu.edu.vn
Phó Trưởng ban:
ThS. Đoàn Văn Cường
 
ĐT: (04) 37450161 - Email: cuongdv@vnu.edu.vn
 
BAN ĐÀO TẠO
Trưởng ban:
GS.TSKH Nguyễn Đình Đức
 
ĐT: (04) 37547978 - Email: ducnd@vnu.edu.vn
Phó Trưởng ban:
TS. Vũ Quốc Thái
 
ĐT: (04) 37547468 - Email: thaivq@vnu.edu.vn
Phó Trưởng ban:
 TS. Vũ Viết Bình
 
 ĐT: (04) 37547563  - Email: binhvv@vnu.edu.vn
 Phó Trưởng ban:
TS. Lê Thị Thu Hương
 
ĐT: (04) 85870107 – Email: letth@vnu.edu.vn
 
BAN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
ĐT: (04) 375477670 – Máy lẻ: 706, 716, 726, 736
Trưởng ban:
PGS.TS Vũ Văn Tích
 
ĐT: (04) 37547372 – Máy lẻ: 705
Email: 
ducnd@vnu.edu.vn
Phó Trưởng ban:
PGS. TS Nguyễn Thế Bình
 
ĐT: (04) 37547670 – Máy lẻ: 716
Email: binhnt@vnu.edu.vn
Phó Trưởng ban:
PGS.TS Nghiêm Xuân Huy
 
ĐT: (04) 37547670 – Máy lẻ: 706
Email: huynx@vnu.edu.vn
 Phó Trưởng ban:
TS. Nguyễn Anh Tuấn
 
ĐT: (04) 37547670 – Máy lẻ: 726
Email: tuanna@vnu.edu.vn
 
BAN HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN
ĐT: (04) 375477670 – Máy lẻ: 703, 713, 723, 733
Trưởng ban:
TS. Nguyễn Thị Anh Thu
  
ĐT: (04) 37547012 - Email: anhthu@vnu.edu.vn
Phó Trưởng ban:
TS. Lê Tuấn Anh
  
ĐT: (04) 37547670 – Máy lẻ: 733
Email: anhlt@vnu.edu.vn
Phó Trưởng ban:
TS. Nguyễn Nam Hoàng
 
ĐT: (04) 37547670 – Máy lẻ: 713
Email: hoangnn@vnu.vnu.vn
 
BAN KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
ĐT: (04) 375477670 – Máy lẻ:701, 711, 721, 731, 704, 714
Trưởng ban:
TS. Phạm Xuân Hoan  
  
ĐT: (04) 37450026 - Email: pxhoan@vnu.edu.vn
Phó Trưởng ban:
ThS. Nguyễn Thu Hương
  
ĐT: (04) 375477670 – Máy lẻ:
Email: 
huongnt@vnu.edu.vn
Phó Trưởng ban:
ThS. Mai Thế Hùng
 
ĐT: (04) 375477670 – Máy lẻ:
Email: 
hungmt@isvnu.vn
 
BAN CHÍNH TRỊ VÀ CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN
ĐT: (04) 375477670 – Máy lẻ: 405, 406, 416, 426, 436
Trưởng ban:
PGS.TS Đinh Văn Hường  
  
ĐT: (04) 37547120 – Máy lẻ: 405
Email: huongdv@vnu.edu.vn
Phó Trưởng ban:
TS. Nguyễn Thị Tuyết
  
ĐT: (04) 375477670 – Máy lẻ: 436
Email: nttuyet@vnu.edu.vn
Phó Trưởng ban:
ThS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh
 
ĐT: (04) 375477670 – Máy lẻ: 426
Email: hanhnth@vnu.edu.vn
 
BAN XÂY DỰNG
Phó Trưởng ban
phụ trách Ban:
ThS. Nguyễn Quang Huy
 
ĐT: (04) 37547874 – Email: huynq_khtc@vnu.edu.vn
Phó Trưởng ban:
ThS. Nguyễn Anh Tuấn
 
ĐT: (04) 0437547014 – Email: tuannguyen@vnu.edu.vn
 
BAN THANH TRA VÀ PHÁP CHẾ
Trưởng ban:
TS. Đinh Văn Toàn
 
ĐT: (04) 37547016 - Email: dinhvantoan@vnu.edu.vn
Phó Trưởng ban:
ThS. Trần Trí Trung
 
ĐT: (04) 37547011 - Email: trungtt@vnu.edu.vn
Phó Trưởng ban:
TS. Đỗ Đức Minh
 
ĐT: (04) 37547011 - Email: minhdd@vnu.edu.vn
 
VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY
Chánh Văn phòng:
ThS. Vũ Văn Thắng
 
ĐT (04) 37547712 - Email:  thangvv@vnu.edu.vn
Phó Chánh Văn phòng:
 
 
 
 
VĂN PHÒNG CÔNG ĐOÀN
Chủ tịch Công đoàn:
PGS.TS Đinh Văn Hường
 
ĐT (04) 37547197 - Email: huongdv@vnu.edu.vn
Phó Chủ tịch thường trực
ThS. Nguyễn Thị Thảo
 
ĐT (04) 37547197 - Email: thao@vnu.edu.vn

 Ban Tổ chức - Cán bộ
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :