Chương trình đào tạo bậc đại học
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo bậc đại học  >  
Ngành Tâm lý học

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN

NGÀNH TÂM LÝ HỌC

 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo cử nhân ngành Tâm lý học với các hướng chuyên ngành Tâm lý học quản lý-kinh doanh, Tâm lý học xã hội và Tâm lý học lâm sàng, nhằm các mục tiêu sau đây:

1.1. Về kiến thức

Cung cấp cho người học những tri thức cơ bản, hệ thống, hiện đại và thiết thực về các lĩnh vực Tâm lý học xã hội, Tâm lý học quản lý, Tâm lý học quản trị kinh doanh, Tâm lý học tư pháp, Tâm lý học lâm sàng,  Tâm lý học lao động, Tâm lý học phát triển...

1.2. Về kỹ năng

Sinh viên có khả năng lựa chọn, phân tích, thực thi các vấn đề tâm lý học. Có kỹ năng cơ bản thực hiện nghiên cứu, viết bài luận; kỹ năng làm việc cơ bản ở các môi trường liên quan đến kiến thức đã học và vận dụng những kiến thức tâm lý học vào cuộc sống.

1.3. Về năng lực

Sinh viên có khả năng làm việc ở các lĩnh vực có liên quan đến đời sống tâm lý con người như giảng dạy, nghiên cứu, quản lý, tư vấn, tư pháp, giáo dục, y tế, hoạt động kinh doanh, xã hội…

1.4. Về thái độ

Song song với việc trang bị kiến thức chuyên môn, sinh viên được giáo dục để hình thành những phẩm chất đạo đức, lập trường chính trị vững vàng, năng lực nghề nghiệp, đáp ứng được yêu cầu về phẩm chất nhân cách của một người làm việc trong lĩnh vực liên quan đến đời sống tâm lý con người

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1. Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 138 tín chỉ, trong đó:

- Khối kiến thức chung:                                              30 tín chỉ

(Không tính các môn học GDTC và GDQP-AN)

- Khối kiến thức toán và khoa học tự nhiên:                  02 tín chỉ

- Khối kiến thức cơ bản của nhóm ngành:            17 tín chỉ

- Khối kiến thức cơ sở của ngành:                               60 tín chỉ

+ Bắt buộc:                                54 tín chỉ

+ Tự chọn:                                 06 tín chỉ

- Khối kiến thức chuyên ngành:                                   19 tín chỉ

+ Bắt buộc:                                15 tín chỉ

+ Tự chọn:                                 04 tín chỉ

-  Khối kiến thức thực tập hoặc tốt nghiệp:                   10 tín chỉ

 

Khung chương trình đào tạo xin xem tại đây

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :