Chương trình đào tạo bậc đại học
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo bậc đại học  >  
Ngành Công tác Xã hội

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN

NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI

 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Về kiến thức

Trang bị cho người học hệ thống kiến thức cơ bản, cơ sở, chuyên ngành về Công tác xã hội; giúp người học có phư­ơng pháp t­ư duy khoa học, có năng lực vận dụng kiến thức đã học vào việc nhận thức và giải quyết những vấn đề thực tiễn xã hội đặt ra.

1.2. Về kỹ năng

Rèn luyện cho người học kỹ năng thực hành nghề nghiệp công tác xã hội với cá nhân, nhóm, cộng đồng thuộc các lĩnh vực khác nhau của ngành công tác xã hội.

1.3. Về năng lực

Sau khi tốt nghiệp, cử nhân Công tác xã hội có thể:

+ Cung ứng dịch vụ công tác xã hội tại các cơ sở và tổ chức xã hội (các cơ sở, cơ quan, tổ chức công và t­ư). Làm công tác xã hội chuyên nghiệp trong các lĩnh vực khác nhau nh­ư: sức khoẻ, giáo dục, pháp luật, kinh tế, truyền thông, xã hội, văn hoá, môi trường ... Làm việc trực tiếp tại các cơ sở nghiên cứu và đào tạo có liên quan đến công tác xã hội.

+ Tiếp tục theo học ở bậc sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) về Công tác xã hội, Phát triển cộng đồng; cũng có thể học bổ túc thêm kiến thức để chuyển đổi sang các lĩnh vực chuyên môn khác gần với Công tác xã hội.

1.4. Về thái độ

Cử nhân Công tác xã hội có thái độ chính trị, đạo đức nghề nghiệp với tinh thần phục vụ nhân dân; yêu nghề, nắm vững kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành về nghề Công tác xã hội; có khả năng phát hiện, tham gia giải quyết những vấn đề xã hội và nâng cao năng lực con ng­ười.

 

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1 Tổng số tín chỉ phải tích luỹ:               137 tín chỉ, trong đó:                                   

- Khối kiến  thức chung                                                       30 tín chỉ

(Không tính các môn học GDTC và GDQP-AN)                               

- Khối kiến thức toán và khoa học tự nhiên                                       04 tín chỉ

-   Khối kiến thức cơ bản của nhóm ngành                                        14 tín chỉ

- Khối kiến thức cơ sở ngành                                                20 tín chỉ

- Khối kiến thức chuyên ngành                                              57 tín chỉ

                                     + Bắt buộc                                      47 tín chỉ

                                     + Tự chọn                                       10 tín chỉ            

- Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp                                  12 tín chỉ

 

Khung chương trình đào tạo âyxin xem tại đ

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :