Chương trình đào tạo bậc đại học
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo bậc đại học  >  
Chương trình đào tạo chuẩn ngành Luật kinh doanh

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN

NGÀNH LUẬT KINH DOANH

 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Về kiến thức

Người học được trang bị hiểu biết cơ bản về môi trường pháp lý cho hoạt động kinh doanh ở Việt Nam và bước đầu nắm bắt được các nguyên tắc pháp lý trong hoạt động kinh doanh quốc tế, có thể sử dụng tương đối thành thạo một ngoại ngữ (Anh văn hoặc Pháp văn) và tin học trong giao dịch kinh doanh.

1.2. Về kỹ năng

Người học bước đầu được trang bị các kỹ năng: đàm phán, ký kết và tổ chức thực hiện các hợp đồng kinh tế, thương mại và các thoả thuận kinh doanh khác, có thể xây dựng, đọc, hiểu và thực hiện các văn bản pháp luật (đặc biệt trong lĩnh vực Luật kinh doanh) và tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp, người dân.

1.3. Về năng lực

Người tốt nghiệp có trình độ chuyên môn về luật kinh doanh đáp ứng các yêu cầu cơ bản của xã hội trong lĩnh vực kinh doanh, có thể làm việc trong nhiều lĩnh vực khác nhau như: văn phòng luật sư; pháp chế doanh nghiệp; pháp chế bộ, ngành; các hiệp hội dân sự, nghề nghiệp; các cơ quan xây dựng pháp luật; các cơ quan hành pháp và toà án; các viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo và phổ biến pháp luật.

1.4. Về thái độ

Người tốt nghiệp có đạo đức nghề nghiệp của một luật gia trong lĩnh vực luật kinh doanh, đặc biệt là thái độ trung thực, có ý thức bảo vệ lợi ích của cộng đồng và xã hội.

2. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1. Tổng số tín chỉ phải tích luỹ:              131 tín chỉ, trong đó

- Khối kiến thức chung                                               30 tín chỉ

(không tính các môn học GDTC và GDQP-AN)

- Khối kiến thức Toán và khoa học tự nhiên                   02 tín chỉ

+ Bắt buộc:   0 tín chỉ

+ Tự chọn:    2/6 tín chỉ

- Khối kiến thức cơ bản của nhóm ngành                       10 tín chỉ

+ Bắt buộc:   6 tín chỉ

+ Tự chọn:    4/10 tín chỉ

- Khối kiến thức cơ sở của ngành                                 71 tín chỉ

- Khối kiến thức chuyên ngành                                    10 tín chỉ

- Khối kiến thức thực tập - thực tế                                3 tín chỉ

- Khoá luận tốt nghiệp                                                 5 tín chỉ

Khung chương trình đào tạo xin xem tại đây<>

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :