KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
Trang chủ   >  KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  >   Hệ thống phòng thí nghiệm
Hệ thống Phòng thí nghiệm của ĐHQGHN

>>> Cổng thông tin cơ sở vật chất của ĐHQGHN (đang xây dựng và cập nhật)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1036/QĐ-ĐHQGHN ngày 15/4/2016 của Giám đốc ĐHQGHN)

STT

TÊN PHÒNG THÍ NGHIỆM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PTN thực hành cơ sở

1.      

PTN Khoa học dữ liệu

2.      

PTN BM Vật lý đại cương

3.      

PTN Cơ sở Hoá học

4.      

Phòng thực hành Hóa sinh và Sinh học phân tử

5.      

Phòng thực hành Sinh học Tế bào

6.      

Phòng thực hành Động vật có xương sống và Sinh thái học

7.      

Phòng thực hành Đa dạng sinh học

8.      

Bảo tàng sinh học

9.      

Bảo tàng Địa chất

TT/PTN Chuyên đề

10.   

PTN Khoa học dữ liệu

11.   

PTN BM Cơ học

12.   

PTN BM Vật lý lý thuyết

13.   

PTN BM Tin Vật lý

14.   

PTN Vật lý Năng lượng cao và Vũ trụ học

15.   

PTN BM Vật lý chất rắn

16.   

PTN BM Vật lý nhiệt độ thấp

17.   

PTN BM Vật lý Vô tuyến và Điện tử

18.   

PTN BM Quang lượng tử

19.   

PTN BM Vật lý địa cầu

20.   

PTN Tính toán trong Khoa học Vật liệu

21.   

PTN Khoa học Vật liệu đại cương

22.   

PTN KH&CN Vật liệu tiên tiến

23.   

PTN Công nghệ hạt nhân

24.   

PTN BM Hóa học dầu mỏ

25.   

TT Hóa dầu

26.   

PTN Hóa môi trường

27.   

PTN BM Hóa phân tích

28.   

PTN BM Hóa lý

29.   

TT Ứng dụng Tin học trong Hóa học

30.   

PTN Hóa dược

31.   

PTN BM Hóa vô cơ

32.   

PTN Hóa phóng xạ

33.   

PTN BM Hóa hữu cơ

34.   

PTN Công nghệ Kỹ thuật Hoá học

35.   

PTN BM sinh lý học thực vật và hóa sinh

36.   

PTN BM Vi sinh vật  học

37.   

PTN BM Di truyền học

38.   

PTN BM Sinh học tế bào

39.   

PTN BM Sinh lý học và sinh học người

40.   

PTN Sinh Y

41.   

PTN BM Động vật có xương sống

42.   

PTN BM Động vật không xương sống

43.   

PTN BM Thực vật học

44.   

PTN Sinh thái học & Sinh học môi trường

45.   

PTN BM Địa nhân văn và Kinh tế sinh thái

46.   

PTN Tài nguyên thiên nhiên, Con người và Quy hoạch lãnh thổ

47.   

PTN BM Địa mạo và địa lý - môi trường biển

48.   

PTN BM Sinh thái cảnh quan và Môi trường

49.   

PTN BM Bản đồ - Viễn thám

50.   

PTN BM Công nghệ Địa chính

51.   

PTN Nghiên cứu quy hoạch phát triển nông thôn và đô thị

52.   

PTN BM Địa chất môi trường

53.   

PTN Địa chất và Tài nguyên địa chất

54.   

PTN Địa chất biển và Địa chất dầu khí

55.   

PTN BM Địa kỹ thuật

56.   

PTN BM Khí tượng và Biến đổi khí hậu

57.   

PTN BM Thủy văn và Tài nguyên nước

58.   

PTN BM Khoa học và Công nghệ biển

59.   

PTN BM Sinh thái Môi trường

60.   

PTN Khoa học Đất và Môi trường

61.   

PTN BM Công nghệ môi trường

TT/PTN Mục tiêu, trọng điểm

62.   

TT Tính toán Hiệu năng cao

63.   

TT Nano và Năng lượng

64.   

PTN Vật liệu từ nhiệt và Nhiệt điện

65.   

TT Khoa học Vật liệu

66.   

PTN Máy gia tốc

67.   

TT nghiên cứu Phát triển và Ứng dụng Khoa học Phân tích

68.   

TT Công nghệ Môi trường và Phát triển bền vững

69.   

PTN Phân tích Cấu trúc và Định lượng

70.   

TT nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ Hóa học

71.   

TT nghiên cứu Khoa học sự sống

72.   

PTN nghiên cứu Địa lý tài nguyên, Môi trường và Tai biến thiên nhiên

73.   

TT nghiên cứu ứng dụng Viễn thám và Hệ thông tin địa lý

74.   

TT nghiên cứu Biển và Đảo

75.   

PTN Địa chất, Địa kỹ thuật và Giảm thiểu tai biến

76.   

TT Địa chất ứng dụng

77.   

TT Động lực học Thủy khí Môi trường

78.   

TT nghiên cứu Quan trắc và Mô hình hóa Môi trường

79.   

PTN Phân tích Môi trường

80.   

PTN trọng điểm về phát triển năng lượng sinh học

81.   

PTN trọng điểm Vật liệu tiên tiến ứng dụng trong Phát triển xanh

82.   

PTN trọng điểm Công nghệ phân tích phục vụ Kiểm định môi trường và An toàn thực phẩm

83.   

PTN trọng điểm Khoa học tính toán đa tỉ lệ cho các hệ phức hợp

84.   

PTN trọng điểm về Địa môi trường và Ứng phó Biến đổi khí hậu

85.   

PTN Trọng điểm Công nghệ Enzym và Protein

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

PTN thực hành cơ sở

86.   

Bảo tàng Nhân học

TT/PTN Chuyên đề

87.   

Phòng Thực nghiệm Tâm lý học

88.   

Phòng Thực hành Khoa Xã hội học

89.   

Phòng Thư viện thực hành

90.   

TT Nghiên cứu Trung Quốc

91.   

TT Hàn ngữ Sejong Hà Nội

92.   

Phòng thực hành khách sạn, lữ hành và tổ chức sự kiện

TT/PTN Mục tiêu, trọng điểm

93.   

Phòng thực nghiệm Giám định xã hội

94.   

Viện chính sách và quản lý

95.   

TT Nghiên cứu và ứng dụng Văn hóa nghệ thuật 

96.   

TT Nghiệp vụ báo chí truyền thông và bảo tồn văn hóa

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

PTN thực hành cơ sở

97.   

TT máy tính

98.   

Phòng máy tính

99.   

Phòng thực hành Cơ sở Điện tử Truyền thông

100.                 

Phòng thực hành Chuyên đề Điện tử Truyền thông

TT/PTN Chuyên đề

101.                 

PTN BM Khoa học Máy tính

102.                 

PTN Xử lý ngôn ngữ tự nhiên

103.                 

PTN BM Truyền thông và Mạng máy tính

104.                 

PTN An toàn Thông tin

105.                 

PTN BM Chuyên đề Công nghệ Phần mềm

106.                 

PTN Hệ thống nhúng

107.                 

PTN UET-Toshiba

108.                 

PTN BM Các Hệ thống Thông tin

109.                 

PTN Công nghệ tri thức

110.                 

PTN BM Khoa học và Kỹ thuật tính toán

111.                 

PTN Tương tác người - máy

112.                 

PTN Tin sinh học

113.                 

PTN BM Điện tử và Kỹ thuật máy tính

114.                 

PTN Điều khiển tự động và Robotics

115.                 

PTN BM Vi cơ điện tử và vi hệ thống

116.                 

PTN Tín hiệu và hệ thống

117.                 

TT Nghiên cứu Điện tử - Viễn thông

118.                 

PTN BM Thông tin vô tuyến

119.                 

PTN BM Hệ thống viễn thông

120.                 

PTN BM Công nghệ cơ - điện tử

121.                 

PTN Cơ điện tử và thuỷ khí công nghiệp

122.                 

PTN Hệ thống điều khiển phân tán

123.                 

PTN BM Công nghệ Biển và Môi trường

124.                 

PTN Vật liệu và kết cấu tiên tiến

125.                 

PTN BM Vật liệu và linh kiện từ tính nano

126.                 

PTN Vật liệu và linh kiện lai

127.                 

PTN thực hành quang tử

128.                 

PTN BM Công nghệ nano sinh học

129.                 

PTN BM Vật liệu và linh kiện bán dẫn nano

130.                 

PTN công nghệ năng lượng

TT/PTN mục tiêu, trọng điểm

131.                 

TT Công nghệ Tích hợp liên ngành Giám sát hiện trường

132.                 

PTN Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa

133.                 

PTN trọng điểm Công nghệ micro và nano

134.                 

PTN trọng điểm Hệ thống tích hợp thông minh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI  NGỮ

PTN thực hành cơ sở

135.                 

TT Khảo thí và Kiểm định chất lượng

TT/PTN Chuyên đề

136.                 

TT Giáo dục ngoại ngữ và Đảm bảo chất lượng

137.                 

TT Ngôn ngữ và Quốc tế học

TT/PTN Mục tiêu, trọng điểm

138.                 

Phòng Studio thiết kế và sản xuất tư liệu trong dạy và học Ngoại ngữ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

PTN thực hành cơ sở

139.                 

TT Hệ thống thông tin kinh tế và quản lý

TT/PTN Chuyên đề

140.                 

TT nghiên cứu Kinh tế phát triển

141.                 

TT nghiên cứu Quản trị kinh doanh

TT/PTN Mục tiêu, trọng điểm

142.                 

Viện nghiên cứu kinh tế và chính sách

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC

PTN thực hành cơ sở

143.                 

PTN thực hành Toán học

144.                 

Phòng thực hành Lý, Hóa, Sinh

145.                 

Phòng Thực hành Văn Sử

TT/PTN Chuyên đề

146.                 

PTN chuyên đề Toán học

147.                 

PTN chuyên đề Lý, Hóa, Sinh

148.                 

TT Nhân chủng và Phát triển trí tuệ

149.                 

PTN Chuyên đề Ngữ văn, Lịch sử

150.                 

TT nghiên cứu ứng dụng Khoa học Giáo dục

151.                 

TT Đảm bảo Chất lượng Giáo dục

152.                 

TT Thông tin hướng nghiệp và nghiên cứu, ứng dụng tâm lý

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NHẬT

TT/PTN Chuyên đề

153.                 

Phòng nghiên cứu chuyên đề Chính sách công

154.                 

Phòng nghiên cứu chuyên đề Quản trị kinh doanh

155.                 

Phòng nghiên cứu chuyên đề Khu vực học

156.                 

PTN Công nghệ Nano

157.                 

PTN Kỹ thuật hạ tầng

158.                 

PTN Kỹ thuật môi trường

VIỆN VI SINH VẬT VÀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC

TT/PTN Chuyên đề

159.                 

PTN Công nghệ Enzyme & Protein

160.                 

PTN Sinh thái Vi sinh vật

161.                 

PTN nghiên cứu phát triển công nghệ cao

162.                 

PTN Công nghệ lên men & phát triển sinh phẩm

163.                 

PTN Công nghệ Nấm lớn

164.                 

PTN Sinh học Tảo

165.                 

Xưởng sản xuất thực nghiệm

166.                 

PTN Cải biến di truyền vi sinh vật

167.                 

TT phân tích, kiểm nghiệm vi sinh vật và sinh phẩm

TT/PTN Mục tiêu, trọng điểm

168.                 

Bảo tàng giống chuẩn Vi sinh vật Việt Nam

169.                 

TT nguồn gen Vi sinh vật  Y học

VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TT/PTN Chuyên đề

170.                 

PTN Cơ sở dữ liệu và Hệ thống thông tin

171.                 

PTN An toàn hệ thống thông tin

172.                 

PTN Mạng và truyền thông

173.                 

PTN Công nghệ nhận dạng và xử lý ngôn ngữ tự nhiên

174.                 

PTN Công nghệ đa phương tiện và thực tại ảo

TT/PTN Mục tiêu, trọng điểm

175.                 

PTN Khoa học tính toán

VIỆN VIỆT NAM HỌC VÀ KHOA HỌC PHÁT TRIỂN

TT/PTN Chuyên đề

176.                 

Phòng nghiên cứu Khu vực học

177.                 

Phòng nghiên cứu Khoa học phát triển

TT/PTN Mục tiêu, trọng điểm

178.                 

TT nghiên cứu Hà Nội học

KHOA Y DƯỢC

PTN thực hành cơ sở

179.                 

PTN Y dược học cơ sở

TT/PTN Chuyên đề

180.                 

PTN Điều dưỡng và Huấn luyện kỹ năng

181.                 

PTN Y Dược cộng đồng và Y học dự phòng

182.                 

PTN Kỹ thuật Y học

183.                 

PTN Dược lý và Dược lâm sàng

184.                 

PTN Hóa dược và Kiểm nghiệm thuốc

185.                 

PTN Dược liệu và Dược học cổ truyền

186.                 

PTN Bào chế và Công nghệ Dược

TT/PTN Mục tiêu, trọng điểm

187.                 

PTN Y học chẩn đoán và kỹ thuật cận lâm sàng tiên tiến

188.                 

PTN Công nghệ gen phục vụ Y học cá thể và phát triển thuốc

189.                 

PTN Dược

190.                 

Vườn Dược liệu

191.                 

TT nghiên cứu lâm sàng và đánh giá tương đương sinh học

KHOA LUẬT

TT/PTN Chuyên đề

192.                 

TT nghiên cứu Quyền con người và quyền công dân

193.                 

TT nghiên cứu Hiến pháp và Tổ chức nhà nước

194.                 

TT nghiên cứu xã hội học pháp luật

195.                 

TT nghiên cứu và hỗ trợ pháp lý

196.                 

TT Luật so sánh

197.                 

TT nghiên cứu Luật hình sự và tội phạm học

198.                 

TT Luật biển và Hàng hải

199.                 

TT nghiên cứu và hỗ trợ về pháp luật Sở hữu trí tuệ

KHOA QUỐC TẾ

PTN thực hành cơ sở

200.                 

Phòng thực hành Máy tính

201.                 

Phòng thực hành Nội dung đa phương tiện

TT/PTN Chuyên đề

202.                 

PTN Hệ thống thông tin và kĩ thuật máy tính

203.                 

PTN Mô phỏng các nghiệp vụ ngân hàng

TT/PTN Mục tiêu, trọng điểm

204.                 

TT tư vấn, nghiên cứu các vấn đề toàn cầu hóa và hướng nghiệp

205.                 

TT nghiên cứu Quản trị Kinh doanh và tài chính

KHOA SAU ĐẠI HỌC

PTN thực hành cơ sở

206.                 

PTN thực hành liên ngành

TT/PTN Chuyên đề

207.                 

TT nghiên cứu và chuyển giao công nghệ liên ngành

VIỆN QUỐC TẾ PHÁP NGỮ

TT/PTN Chuyên đề

208.                 

PTN Điện tử, truyền thông và kỹ thuật máy tính

209.                 

PTN Mô hình hóa và mô phỏng tin học các hệ thống phức tạp

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TT/PTN Chuyên đề

210.                 

PTN Phân tích Môi trường

 

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :