Các hội đồng chuyên môn
Trang chủ   >  KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  >   Các hội đồng chuyên môn  >  
HỘI ĐỒNG LIÊN NGÀNH CÁC KHOA HỌC VỀ CHÍNH TRỊ VÀ QUẢN LÝ

(Kèm theo Quyết định số 1476/QĐ-KHCN ngày 13 tháng 5 năm 2013)

TT
Họ và tên
Đơn vị công tác
Chức trách trong Hội đồng
1
PGS.TS. Phí Mạnh Hồng
Trung tâm ĐTBDGVLLCT
Chủ tịch
2
PGS.TS. Hoàng Bá Thịnh
Trường ĐHKHXH&NV
thinhhb@vnu.edu.vn
P. Chủ tịch
3
PGS.TS. Nguyễn Vũ Hảo
Trường ĐHKHXH&NV
Thư ký
4
PGS.TSKH. Lương Đình Hải
Viện Nghiên cứu con người
tskhldh@yahoo.com
Uỷ viên
5
PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Hoa
Trường ĐHKHXH&NV
kimhoaxhh@yahoo.com
Uỷ viên
6
PGS.TS Hoàng Đình Phi
Khoa Quản trị Kinh doanh
phivnu@gmail.com
Ủy viên
7
GS.TS. Lê Thị Quý
Trường ĐHKHXH&NV
lethiquy@gmail.com
Uỷ viên
8
PGS.TS. Phạm Văn Quyết
Trường ĐHKHXH&NV
hamquyet_xhh@yahoo.com
Uỷ viên
9
PGS.TS. Phạm Ngọc Thanh
Trường ĐHKHXH&NV
thanh_khql@yahoo.com
Uỷ viên
10
PGS.TS. Lê Danh Tốn
Ban Thanh Tra- ĐHQGHN
Ủy viên
11
PGS.TS. Nguyễn Thúy Vân
Trường ĐHKHXH&NV
nguyenthuyvanlg@yahoo.com.vn
Uỷ viên

(Danh sách gồm 11 người)

 Ban Khoa học Công nghệ
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :