Điều lệ, tổ chức họat động
Trang chủ   >  KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  >   Quỹ phát triển khoa học & công nghệ  >   Điều lệ, tổ chức họat động
Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ-Những Quy định chung

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3057/QĐ-KHCN ngày 25  tháng 6 năm 2008 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ)

 

Điều 1. Tên gọi

Tên tiếng Việt: Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ của Đại học Quốc gia Hà Nội (Viết tắt là Quỹ KHCN- ĐHQGHN)

Tên tiếng Anh: Science and Technology Foundation of Vietnam National University, Hanoi (Viết tắt bằng tiếng Anh là STF – VNU, Hanoi)

Điều 2 : Địa vị pháp lý

Quỹ phát triển Khoa học Công nghệ (KHCN) - Đại học Quốc gia Hà Nội được thành lập theo quyết định số 3042/KHCN ngày 23 tháng 6 năm  2008 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), sau đây gọi tắt là Quỹ KHCN.  Quỹ KHCN là đơn vị trực thuộc ĐHQGHN, là tổ chức có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, kể cả ngoại tệ tại Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật.

Trụ sở Quỹ đặt tại Nhà Điều hành, Đại học Quốc gia Hà Nội, 144 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Điều 3. Tính chất và mục đích hoạt động

Quỹ KHCN là tổ chức phi lợi nhuận, hoạt động theo luật pháp của nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và theo các quy định của ĐHQGHN. Hoạt động của Quỹ KHCN nhằm tài trợ, hỗ trợ, thúc đẩy phát triển nghiên cứu, triển khai ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển tiềm lực khoa học công nghệ và nâng cao vị thế của ĐHQGHN, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :