Điều lệ, tổ chức họat động
Trang chủ   >  KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  >   Quỹ phát triển khoa học & công nghệ  >   Điều lệ, tổ chức họat động
TUYỂN CHỌN, PHÊ DUYỆT, KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU CÁC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN NHẬN HỖ TRỢ TỪ QUỸ KHCN

TUYỂN CHỌN, PHÊ DUYỆT, KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ

NGHIỆM THU CÁC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN  NHẬN HỖ TRỢ TỪ QUỸ  KHCN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3057/QĐ-KHCN ngày 25  tháng 6 năm 2008 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ)

 

   Điều 18. Thẩm định, phê duyệt, quản lý, nghiệm thu các đề tài, dự án

 1. Hằng năm, Quỹ KHCN thông báo và hướng dẫn về việc đăng ký xin tài trợ, vay vốn của các cá nhân, tập thể, đơn vị bằng văn bản.

  2. Hội đồng thẩm định đề cương là các hội đồng ngành/liên ngành của ĐHQGHN hoặc là các Hội đồng chuyên môn thẩm định đề cương đề tài/dự án do Giám đốc Quỹ đề nghị Giám đốc ĐHQGHN ra quyết định thành lập.

Kinh phí thẩm định đề cương các đề tài, dự án lấy từ nguồn kinh phí hoạt động của Quỹ. 

 Hội đồng ngành/liên ngành và Hội đồng thẩm định đề cương đề tài, dự án hoạt động theo các quy định hiện hành của ĐHQGHN.

3. Giám đốc ĐHQGHN ra quyết định phê duyệt Đề tài, dự án được Hội đồng Quỹ  quyết định tài trợ/cho vay.

4. Sau khi có quyết định phê duyệt, Giám đốc Quỹ ký hợp đồng triển khai thực hiện với các chủ nhiệm đề tài, dự án và đề nghị Giám đốc ĐHQGHN ra quyết định nghiệm thu.

5. Quy trình quản lý, thẩm định, phê duyệt, kiểm tra tiến độ, nghiệm thu, đánh giá các đề tài, dự án được Quỹ tài trợ/cho vay thực hiện theo các quy định hiện hành về quản lý các đề tài/dự án của ĐHQGHN.                         

6. Các hoạt động xin tài trợ khác (như xin tài trợ xuất bản công trình khoa học, tổ chức hoặc tham gia hội nghị hội thảo và các đề xuất khác không phải là các đề tài, dự án KHCN) được thực hiện theo khoản 2 Điều 14 của Điều lệ.

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :