CÁN BỘ
Trang chủ   >  CÁN BỘ  >   Số liệu thống kê
Số liệu về tổ chức cán bộ phân chia theo trình độ đào tạo

Số liệu tính đến 31/12/2014

 

TT

Tên đơn vị thành viên, trực thuộc ĐHQGHN

Tổng số

Chia theo trình độ đào tạo

Chức danh

Tiến sĩ khoa học

Tiến sĩ

Thạc sĩ

Đại học

Khác

Giáo sư

Phó giáo sư

1

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

744

8

285

240

150

61

20

110

2

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

499

1

168

207

93

30

6

83

3

Trường Đại học Ngoại ngữ

825

1

87

401

236

100

2

21

4

Trường Đại học Công nghệ

214

0

85

69

49

11

2

29

5

Trường Đại học Kinh tế

196

0

61

64

52

19

0

15

6

Trường Đại học Giáo dục

94

1

43

30

17

3

2

12

7

Khoa Quốc tế

103

1

9

52

29

12

0

3

8

Khoa Luật

81

2

22

36

18

3

6

7

9

Khoa Sau đại học

17

0

5

7

3

2

1

1

10

Khoa Quản trị Kinh doanh

33

0

4

10

10

9

0

1

11

Khoa Y Dược

58

0

14

17

20

7

1

6

12

Viện Công nghệ Thông tin

48

1

8

15

15

9

2

1

13

Viện Vi sinh vật và Công nghệ Sinh học

43

0

9

10

18

6

0

1

14

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển

28

0

7

16

3

2

2

2

15

Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục

19

0

4

9

4

2

0

1

16

Viện Quốc tế Pháp ngữ

10

0

3

2

2

3

0

1

17

Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực

33

0

4

14

1

14

0

1

18

Trung tâm Giáo dục Quốc phòng- An ninh

10

0

0

3

6

1

0

0

19

Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao

33

0

1

21

8

3

0

0

20

Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường

44

0

8

18

16

2

0

1

21

Trung tâm Nghiên cứu Đô thị

29

0

1

0

16

12

0

1

22

Ban Quản lý các dự án

12

0

0

3

8

1

0

0

23

Nhà Xuất bản

62

0

2

8

30

22

0

0

24

Tạp chí Khoa học ĐHQGHN

10

0

2

3

5

0

0

0

25

Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

59

0

0

9

30

20

0

0

26

Trung tâm Thông tin - Thư viện

114

0

2

17

73

22

0

0

27

Trung tâm Hợp tác và Chuyển giao tri thức

2

0

1

0

0

1

0

0

28

Trung tâm Phát triển ĐHQGHN

43

0

0

4

15

24

0

0

29

Bệnh viện ĐHQGHN

14

0

0

0

3

11

0

0

30

Cơ quan ĐHQGHN

136

2

29

55

39

11

4

9

 

Cộng

3,613

17

864

1340

969

423

48

306

 

 VNU Media - Ban TCCB
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :