CÁN BỘ
Trang chủ   >  CÁN BỘ  >   Số liệu thống kê
Số liệu thống kê nhân lực theo chức danh và trình độ đào tạo

 

 

TT

Tên đơn vị

Tổng số

Chia theo trình độ đào tạo

Chức danh

Tiến sĩ
khoa học

Tiến sĩ

Thạc sĩ

Đại học

Khác

Giáo

Phó
giáo sư

1

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

723

09

305

220

157

32

23

115

2

Trường Đại học Khoa học Xã hội và
Nhân văn

527

0

209

220

73

25

08

94

3

Trường Đại học Ngoại ngữ

769

01

97

419

216

36

03

23

4

Trường Đại học Công nghệ

216

0

91

75

45

05

02

35

5

Trường Đại học Kinh tế

251

0

77

80

76

18

01

20

6

Trường Đại học Giáo dục

142

0

53

48

36

05

02

12

7

Trường Đại học Việt Nhật
(Ban Quản lý Trường)

11

0

05

03

03

0

0

01

8

Khoa Quốc tế

112

01

18

56

24

13

0

06

9

Khoa Luật

123

02

50

42

27

02

06

13

10

Khoa Sau đại học

14

0

03

08

02

01

0

0

11

Khoa Quản trị Kinh doanh

31

0

06

09

16

0

0

02

12

Khoa Y Dược

70

0

17

24

26

03

02

05

13

Viện Công nghệ Thông tin

46

01

10

15

16

04

02

02

14

Viện Vi sinh vật và Công nghệ Sinh học

42

0

12

12

17

01

0

01

15

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển

32

0

08

18

05

01

03

02

16

Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục

21

0

05

08

04

04

0

01

17

Viện Quốc tế Pháp ngữ

09

0

04

03

02

00

0

01

18

Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực

13

0

0

04

09

0

0

0

19

Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh

37

0

0

09

27

01

0

0

20

Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao

31

0

01

18

09

03

0

0

21

Trung tâm Hợp tác và Chuyển giao tri thức

08

0

01

04

03

0

0

0

22

Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

80

0

0

10

41

29

0

0

23

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục

07

0

0

03

04

0

0

0

24

Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và
Môi trường

31

0

07

15

07

02

0

01

25

Trung tâm Nghiên cứu Đô thị

23

01

0

04

10

08

0

01

26

Trung tâm Phát triển ĐHQGHN

38

0

01

04

14

19

0

0

27

Trung tâm Thông tin - Thư viện

124

0

02

15

95

12

0

0

28

Ban Quản lý các dự án

28

0

02

06

19

01

0

0

29

Bệnh viện ĐHQGHN

65

0

06

05

35

19

0

02

30

Nhà Xuất bản

69

0

02

10

39

18

0

0

31

Tạp chí Khoa học ĐHQGHN

10

0

02

04

04

0

0

0

32

Cơ quan ĐHQGHN

149

02

30

62

40

15

04

12

 

Cộng

3852

17

1024

1433

1101

277

56

349

 

 VNU Media - Ban TCCB
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :