Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Tống Thị Nga
Tên đề tài luận án: Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lãnh đạo thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn từ năm 1997 đến năm 2010.

 1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Tống Thị Nga

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 25/03/1981

4. Nơi sinh: Ninh Bình

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2436/2012/QĐ-XHNV-SĐH, ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định số 733/QĐ-SĐH, ngày 22 tháng 4 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn về việc điều chỉnh tên đề tài luận án tiến sĩ.

7. Tên đề tài luận án: Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lãnh đạo thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn từ năm 1997 đến năm 2010.

8. Chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam                      

9. Mã số: 62 22 56 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS,TS Nguyễn Mạnh Hà; PGS,TS Lê Văn Thịnh

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Hệ thống hóa các chủ trương, biện pháp của Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lãnh đạo thực hiện đường lối công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn từ năm 1997 đến năm 2010.

- Trình bày và đánh giá đúng những kết quả cụ thể, bao gồm cả những thành tựu và hạn chế về quá trình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn diễn ra dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh.

- Đánh giá ưu điểm, hạn chế của Đảng bộ tỉnh Phú Thọ trong quá trình lãnh đạo thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Rút ra một số kinh nghiệm từ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh về vấn đề này.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

- Kết quả nghiên cứu của luận án có thể làm tài liệu tham khảo cho các cấp ủy Đảng tỉnh Phú Thọ trong quá trình tổ chức, chỉ đạo thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn ở địa phương trong giai đoạn hiện nay.

- Luận án có thể làm tư liệu tham khảo để nghiên cứu lịch sử Đảng bộ tỉnh và lịch sử tỉnh Phú Thọ giai đoạn 1997- 2010.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Nghiên cứu quá trình nhận thức của Đảng Cộng sản Việt Nam về công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

- Tống Thị Nga (2013), “Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lãnh đạo phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, Tạp chí Lịch sử Đảng (12), tr. 93- 96.

- Tống Thị Nga (2014), “Đảng bộ huyện Phù Ninh (Phú Thọ) lãnh đạo phát triển làng nghề trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, Tạp chí Giáo dục lý luận (208), tr. 84- 87.

- Tống Thị Nga (2014), “Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lãnh đạo thực hiện ứng dụng khoa học và công nghệ trong nông nghiệp, nông thôn”, Tạp chí Lịch sử Đảng (6), tr. 84-87.

- Tống Thị Nga (2014), “Một số kinh nghiệm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ở tỉnh Phú Thọ”, Kỷ yếu Hội nghị khoa học cán bộ trẻ và học viên sau đại học năm học 2013- 2014, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, tr. 122- 137.

- Nguyễn Mạnh Hà, Tống Thị Nga (2014), “Nhìn lại Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị và những vấn đề đặt ra đối với nông nghiệp hiện nay”, Giá trị lý luận và thực tiễn của Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp, Nxb Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội, tr. 495- 506. 

Xem thêm bản thông tin bằng tiếng Anh.

 Kim Tân - VNU - Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :