Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Văn Hướng
Tên đề tài luận án: Nghiên cứu mối quan hệ giữa cấu trúc hải dương với năng suất khai thác một số loài cá kinh tế ở vùng biển Đông Nam Bộ.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Văn Hướng         

2.Giới tính: Nam

3. Ngày sinh:     05/09/1980                                                       

4. Nơi sinh: Bắc Giang

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Số 4982/QĐ-ĐHKHTN ngày 27/11/2013 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu mối quan hệ giữa cấu trúc hải dương với năng suất khai thác một số loài cá kinh tế ở vùng biển Đông Nam Bộ.

8. Chuyên ngành: Hải dương học                                  

9. Mã số: 62440228

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:           Hướng dẫn chính: PGS. TS. Đoàn Văn Bộ

                                                            Hướng dẫn phụ: TS. Nguyễn Khắc Bát

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Xác đinh được mối quan hệ giữa năng suất khai thác cá ngừ vằn, cá ngừ chấm và cá chỉ vàng với các yếu tố cấu trúc hải dương đặc trưng ở vùng biển Đông Nam Bộ làm cơ sở cho việc xây dựng mô hình dự báo ngư trường khai thác các đối tượng này.

- Xác định được bộ chỉ số thích ứng sinh thái của cá ngừ vằn, cá ngừ chấm và cá chỉ vàng góp phần xây dựng mô hình dự báo và nâng cao chất lượng các bản dự ngư trường khai thác các đối tượng nêu trên.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn:

Kết quả đạt được của luận án là cơ sở khoa học cho việc xây dựng và triển khai mô hình dự báo ngư trường khai thác hải sản cho các đối tượng trên ở vùng biển Đông Nam Bộ và có thể mở rộng ra toàn bộ vùng biển Việt nam

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo: Nghiên cứu xây dựng mô hình dự báo ngư trường cho các đối tượng cá ngừ vằn, cá ngừ chấm và cá chỉ vàng ở vùng biển Đông Nam Bộ và mở rộng ra toàn bộ vùng biển Việt nam

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

[1] Đoàn Bộ, Bùi Thanh Hùng và Nguyễn Văn Hướng (2015), “Dự báo khai thác năm 2015 nguồn lợi cá ngừ vằn ở vùng biển xa bờ miền Trung”, Tạp chí khoa học ĐHQGHN, khoa học tự nhiên và Công Nghệ, 31(3S), tr.14-19.

[2] Bùi Thanh Hùng, Nguyễn Hoàng Minh, Hán Trọng Đạt, Nguyễn Đức Linh, Nguyễn Văn Hướng (2016), Kiểm chứng dữ liệu dự báo nhiệt muối tại vùng biển miền Trung và Đông Nam Bộ phục vụ dự báo ngư trường”, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 32(3S), tr.95-100.

[3] Nguyễn Văn Hướng (2016), “Nghiên cứu xác định bộ chỉ số các yếu tố hải dương liên quan đến sự phân bố của cá ngừ vằn (Katsuwonus pelamis) ở vùng biển Đông Nam Bộ”, Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn 11/2016 (ISN 1859-4581), tr. 114-120.

[4] Nguyễn Văn Hướng (2017), “Nghiên cứu cấu trúc và biến trình nhiệt độ nước tại vùng biển Đông Nam Bộ phục vụ dự báo ngư trường khai thác hải sản”, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tháng 12/2017 (ISN 1859-4581), tr. 10-15.

[5] Nguyễn Văn Hướng, “Nguyễn Hoàng Minh, Bùi Thanh Hùng và Trần Văn Vụ (2017), “Nghiên cứu dự báo thử nghiệm ngư trường khai thác cá ngừ vằn hạn ngắn ở vùng biển Việt Nam năm 2016”, Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn tháng 12/2017 (ISN 1859-4581), tr. 21-28.

 Quang Lợi - VNU - HUS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   |