Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Đình Nghĩa
Tên đề tài: Nghiên cứu nâng cao hiệu năng hoạt động của mạng ngang hàng có cấu trúc

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Đình Nghĩa                                   2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 10/09/1978                                                                      4. Nơi sinh: Bắc Ninh

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3205/QĐ-ĐT, ngày 08 tháng 11 năm 2010 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

7. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu nâng cao hiệu năng hoạt động của mạng ngang hàng có cấu trúc

8. Chuyên ngành: Mạng máy tính và truyền dữ liệu                                  9. Mã số: 9480102.01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Hoài Sơn và PGS.TS. Hồ Sỹ Đàm

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Đề xuất một thuật toán đảm bảo cân bằng tải trong mạng ngang hàng có cấu trúc. Giải pháp đề xuất dựa trên thuật toán cân bằng tải theo ngưỡng của Ganesan kết hợp với việc bổ sung khái niệm thư mục để lưu trữ thông tin về các nút nặng tải và nhẹ tải, trong đó xem xét đến cả tải xử lý các câu truy vấn tìm kiếm một nút trong quá trình thực hiện cân bằng tải.

- Đề xuất giải pháp điều khiển tắc nghẽn tại một nút trong quá trình xử lý các truy vấn. Giải pháp đề xuất thay thế một nút bị tắc nghẽn trong bảng định tuyến của nút chuyển tiếp truy vấn bằng một nút không tắc nghẽn tốt nhất được chọn từ danh sách các nút không tắc nghẽn tiếp theo trên đường đi để tạo ra một tuyến đường mới, tránh tắc nghẽn từ nút chuyển tiếp câu truy vấn đến nút quản lý khóa.

- Đề xuất giải pháp sao lưu dữ liệu dựa trên việc phân cụm không gian khóa DHT để đảm bảo tính sẵn sàng của dữ liệu và hỗ trợ cân bằng tải cho hệ thống. Dữ liệu sao lưu được đặt tại các nút trong cùm cụm với nút quản lý khóa. Thuật toán đề xuất bao gồm cơ chế cập nhật thông tin giữa các nút trong cụm để đảm bảo cân bằng tải và cơ chế khôi phục dữ liệu khi có nút rời mạng, cơ chế phân cụm động, cơ chế sao lưu và khôi phục dữ liệu. Ngoài ra, thuật toán cũng bao gồm cơ chế gia nhập mạng cho phép các nút gần nhau về mặt vật lý sẽ tham gia vào cùng một cụm nhằm giảm thời gian cập nhật thông tin cụm và chi phí để duy trì dữ liệu trong cụm.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Giải pháp đề xuất trong luận án có thể sử dụng để nâng cao hiệu năng của các hệ thống chia sẻ file ngang hàng và hệ thống truy vấn thông tin ngang hàng.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Giải quyết vấn đề cân bằng tải cho các câu truy vấn tìm kiếm trong khoảng.

- Nghiên cứu vấn đề đảm bảo an ninh an toàn cho thư mục.

- Nghiên cứu vấn đề xóa các tập tin không cần thiết khi một nút bị quá tải.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

[V1]. Hoai Son Nguyen, Dinh Nghia Nguyen, Shinji SUGAWARA Senior Member, "A Dynamic-Clustering Backup Scheme for High-Availability Distributed File Sharing Systems". IEICE Transactions on Communications Vol.E102-B, No.3, pp.545-556, Mar.2019. (SCI, impact factor: 1.09).

[V2]. Nguyen Dinh Nghia, Nguyen Hoai Son, "Congestion control algorithm for message routing in Structured Peer-to-peer Networks". Journal of Computer Science and Cybernetics, Vol 34, No 2, 2018, pp.145-159.

[V3]. Dinh Nghia Nguyen, Xuan Hoang Tran, Hoai Son Nguyen, "A Cluster-based File Replication Scheme for DHT-based File Backup System". Proceedings of The 2016 international conference on advanced technologies for communications. pp 204-214.

[V4]. Nguyễn Đình Nghĩa, Nguyễn Hoài Sơn, "Tối ưu hóa sao lưu dữ liệu trong mạng ngang hàng có cấu trúc". Kỷ yếu Hội nghị khoa học công nghệ quốc gia lần thứ VI (Fair 2013), Nxb Khoa học tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội 2013. pp563-571.

[V5]. Nguyễn Đình Nghĩa, Đỗ Cao Minh, Nguyễn Hoài Sơn, “Nâng cao hiệu quả của thuật toán cân bằng tải theo ngưỡng trong mạng ngang hàng có cấu trúc”. Kỷ yếu hội thảo quốc gia về CNTT năm 2009, Nxb Khoa học và kỹ thuật. pp 206-280.

 VNU Media - VNU-UET
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   |