Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Trương Thành Trung
Tên đề tài: Nghiên cứu chế tạo và vai trò của chuyển pha cấu trúc trong tính chất từ của hạt nano FePd và CoPt

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Trương Thành Trung                                  2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 26/11/1989                                                                        4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Quyết định số 4982/QĐ-ĐHKHTN ngày 27/11/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định gia hạn số 1033/QĐ-ĐHKHTN ngày 25/4/2017 và số 597/QĐ-ĐHKHTN ngày 06/3/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.    

7. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu chế tạo và vai trò của chuyển pha cấu trúc trong tính chất từ của hạt nano FePd và CoPt.

8. Chuyên ngành: Vật lý chất rắn                                                            9. Mã số: 9440130.02

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: Hướng dẫn chính: PGS.TS. Nguyễn Hoàng Nam

                                                 Hướng dẫn phụ: GS.TSKH. Nguyễn Hoàng Lương

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

* Nghiên cứu chế tạo thành công hệ hạt nano FexPd100-x với các thành phần x = 42, 50, 55, 60, 63 bằng phương pháp điện hóa siêu âm.

- Các mẫu sau khi ủ cho thấy sự chuyển pha cấu trúc từ bất trật tự sang pha trật tự L10, có tính từ cứng mạnh với lực kháng từ lớn.

- Vai trò của chuyển pha cấu trúc trong tính chất từ của hệ vật liệu đã được nghiên cứu có hệ thống với sự thay đổi của điều kiện chế tạo mẫu. Lực kháng từ cho giá trị lớn trong các nhiệt độ ủ 550oC-600oC.

- Trong các hệ mẫu FexPd100-x, mẫu có thành phần x = 60 thể hiện tính từ cứng tốt nhất, với giá trị lực kháng từ đạt giá trị ⁓2,07 kOe tại nhiệt độ phòng khi ủ tại 600oC trong 1 giờ.

- Lực kháng từ của vật liệu tăng khi nhiệt độ mẫu giảm, đạt giá trị 2,31 kOe tại nhiệt độ 2 K đối với mẫu có thành phần x = 60.

* Nghiên cứu xây dựng được quy trình công nghệ chế tạo thành công hạt nano CoxPt100-x với các thành phần x = 50, 59, 73 bằng phương pháp hóa khử kết hợp siêu âm.

- Đã quan sát được sự chuyển pha cấu trúc đối với các mẫu sau khi ủ. Kết quả cho thấy trước khi ủ, mẫu có cấu trúc lập phương tâm mặt bất trật tự, mẫu sau khi ủ có cấu trúc tứ giác tâm mặt pha trật tự L10, thể hiện tính từ cứng mạnh với lực kháng từ lớn.

- Hạt nano CoxPt100-x với thành phần x = 50 có tính từ cứng tốt nhất so với các mẫu x = 59, 73 trong cùng một chế độ xử lý nhiệt. Lực kháng từ đạt được lớn nhất là 1,15 kOe tại nhiệt độ phòng cho mẫu x = 50 ủ tại 500oC trong 1 giờ.

- Lực kháng từ của mẫu tăng lên khi giảm nhiệt độ đo và đạt giá trị lớn nhất 1,6 kOe tại nhiệt độ 2 K đối với mẫu x = 50.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn: Các hạt nano FePd và CoPt được chế tạo thành công bằng các phương pháp đơn giản, dễ thực hiện, có tiềm năng ứng dụng rất lớn trong lĩnh vực chế tạo phương tiện lưu trữ thông tin mật độ cao thế hệ mới do chúng có độ ổn định hóa học cao và dị hướng từ tinh thể lớn với cấu trúc L10 ở pha trật tự.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo: Tối ưu hóa quy trình chế tạo hạt nano bằng cách thay đổi các thông số trong quá trình chế tạo như: Thay đổi cường độ sóng siêu âm, thời gian ủ mẫu, khảo sát sự ảnh hưởng của chất hoạt độ bề mặt…

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

1. Nguyen Hoang Luong, Truong Thanh Trung, Tran Phuong Loan, Luu Manh Kien, Tran Thi Hong, Nguyen Hoang Nam (2016), “Magnetic properties of FePd nanoparticles prepared by sonoelectrodeposition”, Journal of Electronic Materials 45(8), 4309–4313.

2. Truong Thanh Trung, Do Thi Nhung, Nguyen Hoang Nam, Nguyen Hoang Luong (2016), “Synthesis and magnetic properties of CoPt nanoparticles”, Journal of Electronic Materials 45(7), 3621-3623.

3. Truong Thanh Trung, Do Thi Nhung, Nguyen Thi Thanh Van, Nguyen Hoang Nam, Nguyen Hoang Luong (2016), “Magnetic properties of CoxPt100-x nanoparticles”, Journal of Science: Advanced Materials and Devices 1(1), 80-83.

4. Nguyen Hoang Luong, Truong Thanh Trung, Tran Phuong Loan, Nguyen Hoang Nam, Péter Jenei, János L. Lábár, Jenö Gubicza (2017), “Structure and Magnetic Properties of Nanocrystalline Fe55Pd45 Processed by Sonoelectrodeposition”, Journal of Electronic Materials 46(6), 3720–3725.

 VNU Media - VNU - HUS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   |