Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Hoàng Trọng Nghĩa
Tên đề tài luận án: “Quản lý hoạt động hỗ trợ sinh viên nội trú tại các trường đại học theo tiếp cận quản lý chất lượng tổng thể”

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Hoàng Trọng Nghĩa.    2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 23/10/1975.                                            4. Nơi sinh: Nam Định

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 1282/QĐ-ĐT ngày 8 tháng 12 năm 2015

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Kéo dài thời gian học tập 12 tháng, theo Quyết định số 2002./QĐ-ĐHGD ngày 06/12/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục.

7. Tên đề tài luận án: “Quản lý hoạt động hỗ trợ sinh viên nội trú tại các trường đại học theo tiếp cận quản lý chất lượng tổng thể”

8. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục.  9. Mã số: 9 14 01 14

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:

          1. GS.TSKH. Nguyễn Đình Đức.

          2. TS. Nguyễn Thị Tuyết

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

1. Hệ thống hóa và góp phần phát triển lý luận về quản lý hoạt động Hỗ trợ sinh viên nội trú theo tiếp cận TQM.

2. Luận án đã chỉ ra những ưu điểm, hạn chế trong quản lý hoạt động hỗ trợ SVNT theo tiếp cận TQM tại các trường đại học. Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động hỗ trợ sinh viên nội trú theo tiếp cận TQM tại các trường đại học.

3. Kết quả nghiên cứu của luận án có thể là tài liệu tham khảo, vận dụng cho các nhà quản lý, cán bộ, nhân viên làm việc trực tiếp tại các Trung tâm hỗ trợ sinh viên và các Ký túc xá sinh viên.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: (nếu có)

Kết quả nghiên cứu của luận án sẽ là nguồn tư liệu hữu ích đối với các nhà quản lý giáo dục. Có khả năng ứng dụng trong thực tiễn hiện nay và trong thời gian tới.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có):

 Luận án được hoàn thành, tôi sẽ tiếp tục công tác trong lĩnh giáo dục với mong muốn có thêm các kiến thức khoa học, thực tiễn về quản lý trong giáo dục. Nếu có cơ hội tôi sẽ tham gia công tác giảng dạy và tiếp tục nghiên cứu về khoa học quản lý, quản lý giáo dục.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

1. “Quản lý hoạt động hỗ trợ sinh viên nội trú tại ĐHQGHN theo tiếp cận quản lý chất lượng tổng thể”. Tạp chí Khoa học giáo dục, Viện khoa học giáo dục Việt Nam. Số 132 tháng 9-2016.

 2. “Thực trạng quản lý hoạt động hỗ trợ sinh viên nội trú tại các trường đại học theo tiếp cận quản lý chất lượng tổng thể”. Tạp chí Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Số đặc biệt, kỳ 2, tháng 5-2018.

  3. “A theoretical discussion on the management of resident student assistance at tertiary level under a total quality management approach”.  Vietnam Journal of  Education. Volume 03, 2018 – June.

  4. “Quản trị chất lượng dịch vụ hỗ trợ sinh viên tại Đại học Quốc gia Hà Nội”. Sách chuyên khảo: Tối ưu hóa quản trị tri thức số Chính phủ - Doanh nghiệp – Thư viện, Nhà xuất bản ĐHQGHN, Tháng 7-2019.

 Tân Lê
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   |