Sự kiện sắp tới
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sự kiện sắp tới
Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 20 năm Ngày Chính phủ ban hành Nghị định về ĐHQGHN (10/12/1993 - 10/12/2013)

 
Kế hoạch Tổ chức kỷ niệm 20 năm Ngày Chính phủ ban hành Nghị định về Đại học Quốc gia Hà Nội (10/12/1993 - 10/12/2013)
Thực hiện Kết luận số 29-KL/ĐU ngày 28/02/2013 của Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), Giám đốc ĐHQGHN đã ký ban hành Kế hoạch tổ chức Kỷ niệm 20 năm Ngày Chính phủ ban hành Nghị định về ĐHQGHN (10/12/1993 - 10/12/2013) như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Kỷ niệm 20 năm Ngày Chính phủ ban hành Nghị định về ĐHQGHN là dịp để ĐHQGHN nhìn nhận, đánh giá, tổng kết chủ trương, mô hình, thành tựu và hạn chế trong 20 năm ĐHQGHN hoạt động theo mô hình và cơ chế mới. Đây cũng là dịp khẳng định truyền thống, các giá trị cốt lõi của ĐHQGHN, đồng thời là dịp để tăng cường, quảng bá, thiết lập quan hệ hợp tác giữa ĐHQGHN với các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong nước và quốc tế, qua đó tiếp tục chuẩn bị những điều kiện thuận lợi cho những bước phát triển mới trong tương lai của ĐHQGHN.
2. Các hoạt động cần được tổ chức đồng bộ theo hướng phân cấp, có sự tham gia, vào cuộc của tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể quần chúng các cấp, hình thức đa dạng, có trọng tâm, trọng điểm và phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, có chiều sâu, tạo được không khí vui tươi, phấn khởi, tự hào trong toàn thể cán bộ, viên chức và người học của ĐHQGHN. Các hoạt động cần gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và nhiệm vụ chính trị của năm học và các chương trình hành động của Thành phố Hà Nội, ĐHQGHN và các đơn vị.
II. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG
2.1. Các hoạt động nghi lễ:
+ Tổ chức lễ mittinh tại Hội trường 10-12;
+ Tổ chức một số hoạt động đối nội, đối ngoại;
+ Tổ chức một số hoạt động nghi lễ khác...
2.2. Các hoạt động học thuật:
+ Tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học;
+ Xuất bản Tạp chí khoa học số đặc biệt;
+ Một số hoạt động học thuật khác...
2.3. Các hoạt động Truyền thông:
+ Phim Tài liệu;
+ Phòng truyền thống;
+ Xuất bản Bản tin số đặc biệt, các bài báo tuyên truyền, quảng bá trong ĐHQGHN và trên các phương tiện truyền thông.
2.4. Các hoạt động văn hóa - thể thao:
+ Tổ chức hoạt động thể thao của cán bộ, sinh viên;
+ Hội diễn văn nghệ của cán bộ, sinh viên;
+ Các hoạt động về nguồn;
+ Các hoạt động khác...
III. PHÂN CẤP THỰC HIỆN
3.1. Đại học Quốc gia Hà Nội
- Tổ chức Lễ mít tinh tại Hội trường 10-12;
- Tổ chức một số hoạt động đối nội, đối ngoại;
- Tổ chức chung kết một số hoạt động từ cơ sở;
- Tổ chức một số hoạt động nghi lễ khác...
3.2. Các đơn vị thành viên và trực thuộc
- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền dưới hình thức băng zôn, khẩu hiệu, panô, triển lãm... lồng ghép nội dung với các hoạt động thường xuyên của đơn vị; đăng tải bài viết về truyền thống, chiến lược phát triển, thành tựu chung của ĐHQGHN và đơn vị trên bản tin nội bộ, Website của đơn vị;
- Tổ chức các hoạt động học thuật như hội nghị, hội thảo khoa học;
- Tổ chức các hoạt động về nguồn bao gồm các hoạt động tình nguyện, thăm hỏi, tặng quà tại các địa phương nơi thầy và trò của đơn vị về sơ tán trong những năm chiến tranh;
- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao...;
- Tích cực tham gia các hoạt động cấp ĐHQGHN;
- Các hoạt động phù hợp khác…
3.3. Tổ chức thực hiện
ĐHQGHN thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và một số Tiểu ban để triển khai các hoạt động cấp ĐHQGHN, đồng thời phối hợp, hỗ trợ về công tác tổ chức cho các đơn vị thành viên, trực thuộc.
* Thời gian thực hiện
- Từ tháng 4/2013 đến tháng 12/2013.
* Kinh phí thực hiện
- Những hoạt động cấp ĐHQGHN: Kinh phí do ĐHQGHN cấp.
- Những hoạt động được phân cấp cho các đơn vị thành viên, trực thuộc: Kinh phí do đơn vị cấp.
Để đảm bảo thống nhất, đồng bộ ở các cấp, các đơn vị cần chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, phù hợp tình hình thực tế của đơn vị và gửi báo cáo bằng văn bản về ĐHQGHN (qua bộ phận thường trực - Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên, Phòng 405, Nhà Điều hành ĐHQGHN, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Email: hanhnth@vnu.edu.vn hoặc nmtruong@vnu.edu.vn) trước khi tổ chức thực hiện.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 20 năm Ngày Chính phủ ban hành Nghị định về ĐHQGHN, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị quan tâm chỉ đạo thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời với Ban Chỉ đạo Lễ kỷ niệm (qua Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên, Phòng 405, Nhà Điều hành ĐHQGHN, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Email: hanhnth@vnu.edu.vn hoặc nmtruong@vnu.edu.vn) để tháo gỡ và thống nhất thực hiện./.
 
 
Thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức kỷ niệm 20 năm Ngày Chính phủ ban hành Nghị định về Đại học Quốc gia Hà Nội gồm các tổ chức và cá nhân sau đây:
1. Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN
2. Ban Giám đốc ĐHQGHN
3. Chủ tịch Công đoàn ĐHQGHN
4. Bí thư Đoàn Thanh niên ĐHQGHN.
Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 20 năm Ngày Chính phủ ban hành Nghị định về Đại học Quốc gia Hà Nội theo Kế hoạch đã được ban hành tại Công văn số 994/ĐHQGHN-CTHSSV ngày 03/4/2013 của Giám đốc ĐHQGHN và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
 
 
Danh sách ban tổ chức kỷ niệm 20 năm ngày Chính phủ ban hành Nghị định về Đại học Quốc gia Hà Nội (Kèm theo Quyết định số1080/QĐ-CTHSSV ngày 11 /04/2013 của Giám đốcĐHQGHN) 
TT
Họ và tên
Chức vụ
1.              
PGS.TS Nguyễn Kim Sơn, Phó Giám đốc ĐHQGHN
Trưởng Ban
2.              
PGS.TS Đinh Văn Hường, Chủ tịch Công đoàn ĐHQGHN
Phó Trưởng ban
3.              
ThS. Nguyễn Hải Minh, Bí thư Đoàn Thanh niên ĐHQGHN
Ủy viên
4.              
ThS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Phó Trưởng Ban Chính trị và Công tác HSSV
Ủy viên Thường trực
5.              
TS. Đinh Văn Toàn, Chánh Văn phòng ĐHQGHN
Ủy viên
6.              
PGS.TS Lê Quân, Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ
Ủy viên
7.              
PGS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Trưởng Ban Đào tạo
Uỷ viên
8.              
PGS.TS Vũ Văn Tích, Trưởng Ban Khoa học Công nghệ
Ủy viên
9.              
PGS.TS Vũ Đức Minh, Trưởng Ban Kế hoạch Tài chính
Uỷ viên
10.           
TS. Nguyễn Thị Anh Thu, Trưởng Ban Quan hệ Quốc tế
Ủy viên
11.           
PGS.TS Lê Danh Tốn, Trưởng Ban Thanh tra
Uỷ viên
12.           
PGS.TSKH Trần Mạnh Liểu, Trưởng Ban Xây dựng
Ủy viên
13.           
Ông Vương Quốc Thắng, Giám đốc Trung tâm Phát triển ĐHQGHN
Uỷ viên
14.           
PGS.TS Bùi Duy Cam, Hiệu trưởng Trường ĐHKHTN
Uỷ viên
15.           
GS.TS Nguyễn Văn Khánh, Hiệu trưởng Trường ĐHKHXH&NV
Uỷ viên
16.           
GS. Nguyễn Hòa, Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ
Uỷ viên
17.           
PGS.TS Nguyễn Ngọc Bình, Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ
Uỷ viên
18.           
PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn, Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế
Uỷ viên
19.           
PGS.TS Lê Kim Long, Hiệu trưởng Trường ĐH Giáo dục
Uỷ viên
Ấn định danh sách 19 cá nhân./.

 VNU Media - Ban Chính trị và công tác HSSV
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :