HỢP TÁC & PHÁT TRIỂN
Trang chủ   >  HỢP TÁC & PHÁT TRIỂN  >   Các thỏa thuận hợp tác quốc tế
Danh sách các cơ sở đào tạo đại học, nghiên cứu khoa học và tổ chức quốc tế đã ký văn bản hợp tác với Đại học Quốc gia Hà Nội

TT
Thời gian
Tổ chức
Người ký
1.       
4/1994
Monash University, Australia
Prof. Nguyen Van Dao
President of VNU
2.       
10/10/1994
EF Int'l School United States of America ( USA )
Dr. Vu Ngoc Tu – Director of Int'l Relations Dept.
3.       
26/11/1994
University of Passau
Prof. Nguyen Van Dao
President
4.       
28/11/1994
Royal Melbourne Institute of Technology ( Australia )
Prof. Nguyen Van Dao
President of VNU
5.       
6/1/1995
Hoseo University ( Korea )
Prof. Nguyen Van Dao
President of VNU
6.       
 25/2/1995
Victoria University of Technology
( Australia )
Prof. Nguyen Van Dao
President of VNU
7.       
21/3/1995
Royal Melbourne Istitute of Technology, Australia
Prof. Nguyen Văn Dao
President
8.       
1/7/1995
Cultural Dept. of Embassy of France
Prof. Nguyen Van Dao
President of VNU
9.       
26/7/1995
Chulalongkorn University
( Thailand )
Prof. Nguyen Van Dao
President of VNU
10.    
6/9/1995
Int'l Institute for Cooperative studies ( USA )
Dr. Vu Ngoc Tu - Director
of Int'l Relation Dept.
11.    
10/10/1995
Indiana University ( USA )
Prof. Nguyen Van Dao
President of VNU
12.    
27/11/1995
Berlin Humboldt University
( Germany )
Prof. Nguyen Van Dao
President of VNU
13.    
9/12/1995
The Sanwa bank Foundation
( Japan )
Prof. Nguyen Van Dao
President of VNU
14.    
1996
University of Paris 7 ( France )
Prof. Nguyen Van Dao
President of VNU
15.    
24/1/1996
Int'l Center of Economic & Cultural Exchange , Guang Xi, China
Prof. Nguyen Van Dao
President of VNU
16.    
26/2/1996
University Pertanian Malaysia
 ( UPM )
Prof. Nguyen Van Dao
President of VNU
17.    
7/3/1996
University of Oregon ( USA )
Prof. Nguyen Van Dao
President of VNU
18.    
12/3/1996
Montpellier I University ( France )
Prof. Dao Trong Thi
Vice-President of VNU
19.    
24/4/1996
Ethnic Institute of Guang Xi,
China
Prof. Nguyen Duc Chinh
Vice-President of VNU
20.    
25/4/1996
Waseda university ( Japan )
Prof. Nguyen Van Dao
President of VNU
21.    
17/6/1996
University of Wisconsin-Madison
( USA )
Prof. Nguyen Van Dao
President of VNU
22.    
22/8/1996
University of Hawaii ( USA )
Prof. Nguyen Van Dao
President of VNU
23.    
10/1996
Council for International Educational Exchange (USA)
Dr. Vu Ngoc Tu
Director, IRD
24.    
23/10/1996
Group of Mercier ( France )
Prof. Nguyen Van Dao
President of VNU
25.    
31/10/1996
Tuolon-Var University ( France )
Prof. Dao Trong Thi
Vice-President of VNU
26.    
14/11/1996
Daito Bunka University ( Japan )
Prof. Dao Trong Thi
Vice-President of VNU
27.    
22/11/96
Russia Electronic Scientific
Academy & Radio Technic
Prof. Nguyen Van Dao
President of VNU
28.    
16/12/1996
Indiana University Purdue University, Indianapolis, USA
Prof. Nguyen Van Dao
President
29.    
28/12/1996
Auckland institute of Technology Auckland ( New Zealand )
Prof. Nguyen Van Dao
President of VNU
30.    
29/12/1996
California State University,
Long Beach ( USA )
Prof. Nguyen Van Dao
President of VNU
31.    
1997
Senshu University, Japan
Prof. Nguyen Van Dao
President of VNU
32.    
1997
Angeles University Foundation
 (Philippines)
Prof. Nguyen Van Dao
President of VNU
33.    
29/5/1997
Australia- Vietnam Project
Prof. Pham Ky Anh
Director for System Develop.
34.    
10/7/1997
California State University, Sacramento ( USA )
Prof. Nguyen Van Dao
President of VNU
35.    
31/7/1997
Claude Bernard Lyon I Villeurbanne ( France )
Prof. Nguyen Van Dao
President of VNU
36.    
1/8/1997
Ritsumaykan University ( Japan )
Prof. Nguyen Van Dao
President of VNU
37.    
23/1/1998
University of Canberra, Australia
Prof. Nguyen Van Dao
President of VNU
38.    
30/9/1997
Pierre & Marie Curie University, France
Prof. Nguyen Van Dao
President of VNU
39.    
27/7/1998
National University of Laos
Prof. Nguyen Van Dao
President of VNU
40.    
10/6/1998
Australian Center of Int'l Agricultural Research ( Australia )
Prof. Nguyen Duc Chinh
Vice-President of VNU
41.    
19/11/1998
Moscow State University
Prof. Nguyen Van Dao
President of VNU
42.    
30/12/1998
Trinity College
Prof. Nguyen Van Dao
President
43.    
29/3/1999
Konkuk university, Korea
Prof. Nguyen Van Dao
President of VNU
44.    
23/4/1999
Guizhou University, China
Prof. Nguyen Duc Chinh
Vice-President of VNU
45.    
23/4/1999
Chungnam National University, Korea
Prof. Nguyen Van Dao
President of VNU
46.    
26/4/99
Kyung Hee University ( Korea )
Prof. Nguyen Van Dao
President of VNU
47.    
2/8/1999
Texas Tech University ( USA )
Prof. Dao Trong Thi
Vice-President of VNU
48.    
19/8/1999
Vrije Universiteit Brussel (Belgium)
Prof. Nguyen Van Dao
President of VNU
49.    
15/10/1999
Tokai Gakuen University
Prof. Nguyen Duc Chinh
Vice-President
50.    
18/10/1999
Henan University (China)
Prof. Nguyen Van Dao
President of VNU
51.    
20/8/1999
Osaka University of Foreign Studies (Japan)
Prof. Nguyen Van Dao
President of VNU
52.    
15/12/1999
National University of Tokyo, Japan
Prof. Nguyen Van Dao
President of VNU
53.    
1/1/2000
Showa Women’s University, Japan
Prof. Nguyen Van Dao
President of VNU
54.    
6/1/2000
Chonbuk University (Korea)
Prof. Nguyen Van Dao
President
55.    
5/6/2000
The University of Queensland (Australia)
Prof. Nghiem Dinh Vy
Vice -President of VNU
 
56.    
13/6/ 2000
Wageningen University, (Netherlands)
Prof. Dang Duc Nga
Director of Academic Affairs Department
57.    
14/6/ 2000
RMIT (Melbourne)
Prof. Nguyen Duc Chinh
Vice -President of VNU
58.    
25/7/2000
Chungwoon University, Korea
Prof. Nguyen Van Dao
President
59.    
11/9/2000
Oregon University, (USA)
Prof. Nguyen Van Dao
President
60.    
5/10/2000
Brest University (France)
Prof. Nguyen Van Dao
President
61.    
12/10/2000
Southeast University (China)
Prof. Nguyen Van Dao
President
62.    
16/10/2000
Chungbuk National University (Korea)
Prof. Nguyen Van Dao
President
63.    
24/10/2000
Tehran University (Iran)
Prof. Nguyen Van Dao
President
64.    
5/11/2000
4 đại học
Prof. Nguyen Van Dao
65.    
6/11/2000
Kumamoto Gakuen University (Japan)
Prof. Nguyen Van Dao
President
66.    
13/11/2000
Royal Melbourne Institute of Technology (Australia)
Prof. Nguyen Van Dao
President
67.    
12/4/2001
Bohang University of Science and Technology, Korea
Prof. Nguyen Van Dao
President
68.    
12/4/2001
University of New England
New South Wales, Australia
Prof. Nguyen Duc Chinh
Vice -President of VNU
Nguyen Thi My Loc
69.    
17/5/2001
University of Amsterdam, The Netherlands
Prof. Nguyen Van Dao
President
70.    
14/5/2001
University of Paris Sud XI
Prof. Nguyen Van Dao
President
71.    
19/7/2001
Sun Moon University (Korea)
Prof. Dao Trong Thi
President
72.    
24/7/2001
The University of New South Wales, Sydney, Australia
Prof. Dao Trong Thi
President
73.    
21/9/2001
Waseda University, Japan (ký l¹i)
Prof. Dao Trong Thi
74.    
10/2001
United Business Institutes, Brussels (Belgium)
Prof. Nguyen Duc Chinh
Vice - President
75.    
10/2001
Chungwoon University, Korea
Prof. Dao Trong Thi
76.    
26/11/2001
The University of South Florida, USA
 
Prof. Dao Trong Thi
President
77.    
11/12/2001
RMIT International University,
Prof. Nguyen Duc Chinh
Vice – President
78.    
28/1/2002
National University of Laos
Prof. Nguyen Đuc Chinh
Vice-President
79.    
25/3/2002
University of Greifswald (Germany)
Prof. Dao Trong Thi
President
80.    
4/2002
Changwon National University
Prof. Dao Trong Thi
President
81.    
15/4/2002
Korean Foundation for Advance Study
Prof. Dao Trong Thi
President
82.    
17/4/2002
University of Oregon. USA
Prof. Dao Trong Thi
President
83.    
8/5/2002
National Yulin University, Taiwan
Prof. Dao Trong Thi
President
84.    
14/5/2002
§¹i häc N¨ng l­îng M¸t-xc¬-va, Nga
Prof. Nguyen Duc Chinh
Vice – President
85.    
12/6/2002
University of PARIS VI
Prof. Dao Trong Thi
President
86.    
19/6/2002
JICA Vietnam Office
Prof. Dao Trong Thi
President
87.    
 
MEI, Rusia
Prof. Dao Trong Thi
President
88.    
1/7/2002
University of Washington, USA
Prof. Nguyen Duc Chinh
Vice – President
89.    
2/7/2002
California, Fullerton, Mü
Prof. Nguyen Duc Chinh
Vice – President
90.    
26/8/2002
Vocational and Technical Education Institutions in Taiwan, ROC
Prof. Nguyen Duc Chinh
Vice – President
91.    
27/8/2002
RMIT International University Vietnam
Prof. Nguyen Duc Chinh
Vice – President
92.    
27/9/2002
The University of Hawai’i, Mü
Prof. Dao Trong Thi
President
93.    
3/10/2002
Fachhochule Stralsund/University of Applied Sciences, Germany
Prof. Mai Trong Nhuan
Vice - President
94.    
7/10/2002
Changwon National University, Korea
Prof. Dao Trong Thi
President
95.    
7/10/2002
Universities Participating in International Conference of Academia 2002
Prof. Dao Trong Thi
President
96.    
10/10/2002
Kangwon National University, Korea
Dr. Vu Ngoc Tu
International Relations Department
97.    
11/11/2002
The University of New South Wales, Australia
Prof. Nguyen Duc Chinh
Vice – President
98.    
14/11/2002
Humboldt Berlin University, Germany
Prof. Nguyen Duc Chinh
Vice – President
99.    
16/12/2002
Osaka University, Japan
Prof. Dao Trong Thi
President
100. 
2002
The University of Melbourne, Australia
Prof. Nguyen Duc Chinh
Vice – President
101. 
23/12/2002
 
University of Rouen, France
Prof. Dao Trong Thi
President
102. 
12/2/2003
Ruhr-University Bochum, Germany
Prof. Dao Trong Thi
President
103. 
9/3/2003
University of Greifswald, Germany
Prof. Mai Trong Nhuan
Vice – President
104. 
12/3/2003
Kangwon National University, Korea
Prof. Dao Trong Thi
President
105. 
20/3/2003         
Myongji University, Korea
Prof. Dao Trong Thi
President
106. 
26/3/2003
L’Universite Joseph Fourier De Grenoble (UJF)
Prof. Dao Trong Thi
President
107. 
4/5/2003
L’Université de Rouen
Prof. Dao Trong Thi
President
108. 
23/6/2003
L’Universite Joseph Fourier De Grenoble (UJF)
 
109. 
23/7/2003
Singapore International Foundation, Singapore
Prof. Mai Trong Nhuan
Vice – President
110. 
15/8/2003
The University of Nottingham
Prof. Dao Trong Thi
President
 
111. 
16/9/2003
University of New England, Australia
Prof. Dao Trong Thi
President
112. 
23/9/2003
Ruhr-Universitat Bochum, Germany
Prof. Dao Trong Thi
President
113. 
16/10/2003
The Global Higher Education Alliance
Prof. Dao Trong Thi
President
114. 
12/11/2003
Kumamoto Gakuen University, Japan
Prof. Dao Trong Thi
President
115. 
9/11/2003
Meijo University, Japan
Prof. Dao Trong Thi
President
116. 
26/11/2003
Fjitsu Vietnam Limited (FVL), Japan
Assoc. Prof. Vu Ngoc Tu
Director
International Relations Department
117. 
12/1/2004
Đại học Sofia “ST. Kliment Ohridski”
Prof. Vu Minh Giang
Vice-President
118. 
29/1/2004
Seoul National University
Prof. Dao Trong Thi
President
119. 
8/5/2004
Changwon National University
Prof. Dao Trong Thi
President
120. 
22/6/2004
L’Université des Sciences Social – Toulouse 1
Prof. Dao Trong Thi
President
121. 
26/6/2004
Le Convervatoire National des Arts et MÐtiers µ Paris
Prof. Dao Trong Thi
President
122. 
02/11/2004
Asian Development Bank Institute
Prof. Dao Trong Thi
President
123. 
9/12/2004
Japan Advanced Institute of Science and Technology
Prof. Dao Trong Thi
President
124. 
15/11/2004
Chaoyang University of technology, Taiwan
Prof. Dao Trong Thi
President
125. 
17/12/2004
L’Universite Paris - Sud 11
Prof. Dao Trong Thi
President
126. 
22/12/2004
Anhui University of Technology
Prof. Dao Trong Thi
President
127. 
19/7/2004
AIX-Marseille
Prof. Dao Trong Thi
President
128.1
15/2/2005
Osaka University of Foreign Studies
Prof. Dao Trong Thi
President
129. 
8/2/2005
L’UniversitÐ Laval, QuÐbec, Canada
Prof. Dao Trong Thi
President
130. 
14/3/2005
Toshiba Corporation, Japan
Prof. Vu Minh Giang
Vice-President
131. 
17/3/2005
The University of the Ryukyus
Prof. Dao Trong Thi
President
132. 
25/3/2005
Macquarie University -sydney, Australia
Prof. Dao Trong Thi
President
133. 
28/3/2005
National University of Laos
Prof. Dao Trong Thi
President
134.1
25/5/2005
National Chung Hsing University, Taiwan
Prof. Dao Trong Thi
President
135. 
25/5/2005
Kao Yuan University, Taiwan
Prof. Dao Trong Thi
President
136. 
9/6/2005
North Carolina State University, USA
Prof. Vu Minh Giang
Vice – President
137. 
7/6/2005
Japan Advanced Institute of Science and Technology
Prof. Dao Trong Thi
President
138. 
3/6/2005
National University of Kaohsiung, Taiwan
Prof. Mai Trong Nhuan
Vice - President
139. 
16/4/2005
La Trobe University
Prof. Vu Minh Giang
140. 
22/6/2005
The Oklahoma State Regents for Higher Education
Prof. Dao Trong Thi
President
141. 
27/6/2005
Shu-te Iniversity, Taiwan
Prof. Vu Minh Giang
Vice – President
142. 
30/6/2005
Tokyo University, Japan
Prof. Dao Trong Thi
President
143. 
26/7/2005
Dalhousie University, Canada
Prof. Dao Trong Thi
President
144. 
16/8/2005
Kansai University, Japan
Prof. Dao Trong Thi
President
145. 
25/10/2005
Posco TJ Park Foundation, Korea
Prof. Dao Trong Thi
President
146. 
20/10/2005
Japan Advanced Institute of Science and Technology, Japan
Prof. Mai Trong Nhuan
Vice – President
147. 
17/11/2005
Chungwoon University, Korea
Prof. Dao Trong Thi
President
148. 
20/12/2005
The University of the West of England, Bristol
Prof. Dao Trong Thi
President
 
149. 
16/5/2006
Soka University
Prof. Dao Trong Thi
President
150. 
8/11/2006
University of New England
Prof. Dao Trong Thi
President
151. 
3/11/2006
4 major universities in Asia
Prof. Dao Trong Thi
President
152. 
26/1/2007
Korea Research Council for Science & Technology
Prof. Dao Trong Thi
President
153. 
29/1/2007
National Tsing Hua University
Prof. Dao Trong Thi
President
154. 
23/10/2006
Tsing University, China
Prof. Dao Trong Thi
President
155. 
7/2/2007
JAIST, Japan
Prof. Dao Trong Thi
President
156. 
28/3/2007
YAMADA OSAMITSU Scholarship Foundation
Prof. Dao Trong Thi
President
157. 
16/3/2007
AUN + China
Prof. Dao Trong Thi
President
 
158. 
5/3/2007
Liege University, Belgium
Prof. Dao Trong Thi
President
159. 
22/3/2007
Flinders University, Australia
Prof. Mai Trong Nhuan
President
160. 
23/3/2007
Kun Shan University, Taiwan
Prof. Vu Minh Giang
Vice-President
 
161. 
3/5/2007
Sochon Foundation, Japan
Prof. Dao Trong Thi
President
162. 
25/6/2007
Japan Advanced Institute of Science and Technology
Prof. Vu Minh Giang
Vice-President
 
163. 
30/5/2007
Tamagawa University, Tokyo, Japan
Prof. Dao Trong Thi
President
164. 
17/7/2007
Loyola University Chicago, USA
Prof. Dao Trong Thi
President
165. 
13/9/2007
Kyoto University, Japan
Prof. Dao Trong Thi
President
166. 
3/10/2007
Saxion Hogescholen, University of Applied Sciences in Deventer and Enschede, The Netherlands
Prof. Vu Minh Giang
Vice – President
167. 
5/10/2007
Hogskolan Dalarna, Sweden
Prof. Vu Minh Giang
Vice-President
 
168. 
11/11/2007
BESETOHA
Prof. Mai Trong Nhuan
President
169. 
19/11/2007
Osaka University, Japan
Prof. Mai Trong Nhuan
President
170. 
27/12/2007
City of Kawasaki, Japan
Prof. Mai Trong Nhuan
President
171. 
29/1/2008
Japan Advanced Institute of Science and Technology
Prof. Mai Trong Nhuan
172. 
19/2/2008
The University of Nottingham (renewal)
Prof. Mai Trong Nhuan
President
173. 
25/2/2008
Pierre & Marie Curie University, France
Prof. Mai Trong Nhuan
President
174. 
26/3/2008
Kongju National University, Korea
Prof. Mai Trong Nhuan
President
175. 
26/3/2008
Pusan National University, Korea
Prof. Mai Trong Nhuan
President
176. 
27/3/2008
Chuo University, Japan
Prof. Mai Trong Nhuan
President
177. 
28/3/2008
JAIST, Japan
Prof. Vu Minh Giang
Vice-President
178. 
12/3/2008
Kangwon National University
Prof. Mai Trong Nhuan
President
179. 
7/4/2008
§¹i häc Tæng hîp quèc gia belarus
Prof. Mai Trong Nhuan
President
180. 
24/4/2008
Kansai University, Japan
Prof. Mai Trong Nhuan
President
181. 
5/5/2008
The Washington Centre for Internships and Academic Seminar
Prof.Vu Ngoc Tu
Director, IRD
182. 
12/6/2008
Shinnyo-En, Japan
Asoc.Prof. Pham Trong Quat
Vice-President
183. 
17/7/2008
AIT, Thailan
Prof.Mai Trong Nhuan
President
184. 
12/6/2008
Shinnyo-En, Japan
Assoc.Prof.Pham Trong Quat
185. 
5/8/2008
University of Geneva
Prof. Mai Träng NhuËn
President
186. 
19/8/2008
Seoul National University
Prof. Vu Minh Giang
Vice- President
187. 
27/10/2008
Vrije Universiteit Brussel
Prof. Vu Minh Giang
Vice-President
188. 
29/12/2008
Pony Chung Foundation, Korea
Prof. Vu Minh Giang
Vice- President
189. 
13/11/2008
National Taiwan University, Taiwan
Prof. Mai Trong Nhuan
President
190. 
16/1/2009
The University of Szeged, Hungari
Prof. Vu Minh Giang
Vice-President
 
191. 
25/12/2008
Kumamoto Gakuen University
Prof. Mai Träng NhuËn
192. 
2/4/2009
Nantes University, France
Prof. Mai Trong Nhuan
President
193. 
27/3/2009
JAIST, NhËt B¶n
Prof. Vò Minh Giang
Vice-President
194. 
28/5/2009
The Washington Centre for Internships and Academic Seminar, USA
Dr. Nguyen Thi Anh Thu
Acting Director, IRD
195. 
6/7/2009
Tohuku University, Japan
Prof. Mai Trong Nhuan
President
196. 
7/8/2009
China Agricultural University, China
Prof. Vu Minh Giang
Vice – President
197. 
7/8/2009
Học viện Ngoại ngữ Tứ Xuyên, Trung Quốc
Prof. Vu Minh Giang
Vice – President
198. 
7/8/2009
Đại học Hồ Nam, Trung Quốc
Prof. Vu Minh Giang
Vice – President
199. 
7/8/2009
Đại học Quý Châu Trung Quốc
Prof. Vu Minh Giang
Vice – President
200. 
8/7/2009
Sichuan University, China
Prof. Vu Minh Giang
Vice – President
201. 
11/8/2009
Le Commissariat a L’energie Atomique (CEA)
Prof. Nguyen Huu §uc
Vice - President
202. 
18/8/2009
Arizona State University, USA
Prof. Vò Minh Giang
Vice-President
203. 
27/8/2009
The University of Adelaide, Australia
Prof. Vò Minh Giang
Vice-President
204. 
16/9/2009
Osaka Prefecture University, Japan
Prof. Vu Minh Giang
Vice – President
205. 
18/9/2009
Institute of Isotopes of the Hungarian Academy of Science
Prof. Mai Trong Nhuan
President
206. 
19/9/2009
Kyoto University, Japan
Prof. Vu Minh Giang
Vice – President
207. 
19/9/2009
Kukuoka Women’s University, Japan
Prof. Vu Minh Giang
Vice – President
208. 
19/9/2009
Kukuoka Women’s University, Japan (exchange student)
Prof. Vu Minh Giang
Vice – President
209. 
22/9/2009
Misissippi State University, USA
Prof. Mai Trong Nhuan
President
210. 
8/10/2009
Okayama University, Japan
Prof. Mai Trong Nhuan
President
211. 
18/11/2009
The Ernst-Moritz-Arndt University of Greifswald, Gemany
Prof. Vu Minh Giang
Vice – President
212. 
4/12/2009
Kanazawa University, Japan
Prof. Mai Trong Nhuan
President
213. 
4/12/2009
Kanazawa University, Japan
(Exchange of Students)
Prof. Mai Trong Nhuan
President
214. 
7/12/2009
China University of Geosciences, Wuhan, China
Prof. Mai Trong Nhuan
President
215. 
7/1/2010
The University of Tokyo (ký lại)
Prof. Mai Trong Nhuan
President
216. 
22/1/2010
University of Liverpool, England
(Prof. Tom Cannon)
Prof. Mai Trong Nhuan
President
217. 
17/3/2010
University Canada West
Prof. Vu Minh Giang
218. 
4/3/2010
JAIST (Joint Research Program)
Prof. Mai Trong Nhuan
219. 
4/3/2010
JAIST (VNU-JAIST Centers)
Prof. Mai Trong Nhuan
220. 
5/3/2010
Đại học IBARAKI, Nhật Bản
Prof. Mai Trong Nhuan
221. 
5/3/2010
Đại học United Nations, Nhật Bản (UNU)
Prof. Mai Trong Nhuan
222. 
5/3/2010
Institute for Sustainability and Peace, Đại học United Nations, Nhật Bản (UNU)
Prof. Mai Trong Nhuan
223. 
26/3/2010
JAIST, Japan
Prof. Vu Minh Giang
Vice-President
224. 
25/4/2010
The University of New South Wales, Australia
Prof. Mai Trong Nhuan
President
225. 
17/5/2010
Đại học Hữu nghị các Dân tộc, Nga
Prof. Vu Minh Giang
Vice-President
226. 
19/5/2010
Saint Petersburg University, Russia
Prof. Vu Minh Giang
Vice-President
227. 
3/6/2010
Humboldt Universitat zu Berlin, Germany
Prof. Mai Trong Nhuan
President
228. 
14/6/2010
The University of Oslo, Noway
Prof. Mai Trong Nhuan
President
229. 
14/6/2010
Norwegian Geotechnical Institute, Oslo and The University of Oslo, Norway
Prof. Mai Trong Nhuan
President
 
230. 
29/6/2010
National University of Ireland Dublin
Prof. Mai Trong Nhuan
President
231. 
1/7/2010
Pacific Land, Ireland
Prof. Mai Trọng Nhuận
232. 
1/7/2010
Pacific Land, Ireland
(Scholarship Agreement)
Prof. Mai Trọng Nhuận
233. 
2/7/2010
Lunghwa University of Science and Technology
Prof. Mai Trong Nhuan
President
234. 
29/7/2010
Tsinghua University, Beijing, China
Prof. Mai Trong Nhuan
President
235. 
8/10/2010
BESETOHA (Tuyên bố)
 
Prof. Mai Trong Nhuan
President
 
236. 
31/8/2010
Kyoto University (VKVO)
Prof. Mai Trong Nhuan
President
237. 
10/2010
Southern Federal University, Rostov-on-don, Russia
Prof. Mai Trong Nhuan
President
238. 
6/5/2010
Indiana University, USA
Prof. Mai Trong Nhuan
President
239. 
9/11/2010
The School of Public and Environmental Affairs, Indiân University, USA
Prof. Mai Trong Nhuan
President
240. 
16/11/2010
Lotte Centre Hanoi, Korea
Prof. Phạm Trong Quat
Vice-President
241. 
14/12/2010
Charles Darwin University, Australia
(Exchange of Students)
Prof. Mai Trong Nhuan
President
242. 
14/12/2010
Institut d’Etudes Politques de Paris with the Foundation National des Sciences Polotiques (Sciences Po), France
Prof. Mai Trong Nhuan
President
243. 
14/12/2010
Dongguk University, Korea
Prof.Mai Trong Nhuan
President
244. 
1/4/2011
San Diego, California
Prof. Vu Minh Giang
Vice-President
245. 
8/3/2011
The University of Chicago, USA
Prof. Mai Trong Nhuan
President
246. 
30/3/2011
JAIST, Japan
Prof. Vu Minh Giang
Vice-President
247. 
24/4/2011
China Unversity of Political Science and Law, China
Prof. Mai Trong Nhuan
President
248. 
10/5/2011
Ehime University, Japan
Prof. Mai Trong Nhuan
President
249. 
24/5/2011
Chinese Culture University,Taiwan
Prof. Mai Trong Nhuan
President
250. 
23/5/2011
University of Newcastle upon Type
Prof. Vu Minh Giang
Vice- President
251. 
30/5/2011
JAIST (VNU, Hanoi-JAIST Project Office)
Prof. Vu Minh Giang
Vice- President
252. 
2/6/2011
National Chiao Tung University, Taiwan
Prof. Mai Trong Nhuan
President
253. 
26/7/2011
California Miramar University, USA
Prof. Mai Trong Nhuan
President
254. 
26/7/2011
California Miramar University, USA and Bao Son Group, Vietnam
Prof. Mai Trong Nhuan
President
255. 
5/8/2011
Korea Investment Management Co.,LTD
Assoc. Prof. Dr. Phạm Trọng Quat
Vice-President
256. 
22/9/2011
JAIST, Japan
Prof. Mai Trong Nhuan
President
257. 
29/9/2011
University of Amsterdam, Netherlands
Prof. Mai Trong Nhuan
President
258. 
2/10/2011
Tashkent State Institute of Oriental Studies,Uzbekistan
Prof. Mai Trong Nhuan
President
259. 
5/10/2011
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine
Prof. Mai Trong Nhuan
President
260. 
12/10/2011
Geneva University, Switzerland
(Student and Staff exchange)
Prof. Phung Xuan Nha
Vice-President
261. 
24/10/2011
The Royal Institute of Technology (Kungliga Tekniska Hogskolan), Stockholm, Sweden
Prof. Vu Minh Giang
Vice-President
262. 
3/11/2011
L’Université de Rennes 1, France
Prof. Mai Trong Nhuan
President
263. 
14/11/2011
JAIST (Ký lại)
Nhân chuyến làm việc của GĐ (Duy) tại Nhật
Prof. Mai Trong Nhuan
President
264. 
25/11/2011
National Pingtung University of Science and Technology
Prof. Vu Minh Giang
Vice-President
265. 
6/12/2011
Vrije Universiteit Brussel, Belgium
Prof. Mai Trọng Nhuận
President
266. 
8/12/2011
University of Newcastle upon Type (Joint Graduate Education Programs)
Prof. Mai Trong Nhuan
President
267. 
8/12/2011
The University of Nottingham (Graduate Education Programs)
Prof. Mai Trong Nhuan
President
268. 
8/01/2012
Nagoya University, Japan
(Academic Exchange and cooperation)
Prof. Mai Trong Nhuan
President
269. 
8/01/2012
Nagoya University, Japan
(Student Exchange)
Prof. Mai Trong Nhuan
President
270. 
16/1/2012
Saint Petersburg University, Russia (Staff exchange)
Prof. Vu Minh Giang
Vice-President
271. 
7/10/2011
Claude Bernard Lyon 1 University, France (Member of University of Lyon)
Prof. Mai Trong Nhuan
President
 
272. 
7/10/2011
University of Montreal, France
Prof. Mai Trong Nhuan
President
273. 
22/2/2012
Jeju National University, Korea
Prof. Vu Minh Giang
Vice-President
274. 
9/2/2012
Osaka University, Japan (Extention)
Prof. Mai Trong Nhuan
President
275. 
7/3/2012
National University of Singapore
Prof. Mai Trong Nhuan
President
276. 
13/3/2012
Meiji University, Japan (Letter of Intent)
Prof. Mai Trong Nhuan
President
277. 
13/3/2012
Kyoto University (Student Exchange Agreement)
Prof. Mai Trong Nhuan
President
278. 
13/3/2012
Kanagawa University, Japan
Prof. Mai Trong Nhuan
President
279. 
28/3/2012
UMAP International Secretariat
Prof. Vu Minh Giang
Vice - President
280. 
29/3/2012
The University of Delhi, India
Prof. Vu Minh Giang
Vice – President
281. 
29/3/2012
The Jawaharlal Nehru University, New Delhi, India
Prof. Vu Minh Giang
Vice – President
282. 
30/3/2012
JAIST, Japan
Prof. Vu Minh Giang
Vice-President
283. 
9/4/2012
Kyoto Prefecture, Japan
Prof. Mai Trong Nhuan
President
284. 
27/4/2012
San José State University, USA
Prof. Mai Trong Nhuan
President
285. 
8/5/2012
National Sun Yat-sen University, Taiwan
Prof. Mai Trong Nhuan
President
286. 
10/5/2012
University of La Rochelle, France
Prof. Mai Trong Nhuan
President
287. 
22/5/2012
Đại học Tổng hợp Liên bang Ural mang tên Tổng thống đầu tiên của Liên Bang Nga Boris Yeltsin
Prof. Mai Trong Nhuan
President
288. 
29/5/2012
Far East Federal University, Aladivostok, Russia
Prof. Phung Xuan Nha
Vice-President
289. 
18/7/2012
University of Tsukuba, Japan (MOU khung và trao đổi sinh viên)
Prof. Mai Trong Nhuan
President
290. 
19/7/2012
The University of Iowa, USA
Prof. Mai Trong Nhuan
President
291. 
26/7/2012
National University of Laos
Prof. Mai Trọng Nhuan
President
292. 
26/7/2012
Norwegian Ministry of Foreign Affairs
Prof. Mai Trong Nhuan
President
293. 
1/8/2012
Kim Il Sung University, DPR of Korea (Đại học Kim Nhật Thành)
Prof. Mai Trong Nhuan
President
294. 
23/8/2012
Kangawa University, Japan
Prof. Mai Trong Nhuan
President
295. 
23/8/2012
Kangawa University, Japan (Student Exchange)
Prof. Mai Trong Nhuan
President
296. 
11/9/2012
Helvietmed, Switzeland
GS. Mai Trọng Nhuận
President
297. 
18/9/2012
University of La Rochelle, France
Prof. Mai Trong Nhuan
President
298. 
23/9/2012
Compagnie Europeenne d’Intelligence Strategique (Công ty chiến lược tri thức Châu Âu)
Prof. Mai Trong Nhuan
President
299. 
24/9/2012
AUF
Prof. Mai Trong Nhuan
President
300. 
1/11/2012
The ASEAN + 3 University Network
Assoc. Prof. Nguyen Kim Son
Vice – President
301. 
3/11/2012
Shimadzu Corporation , Japan
Prof. Mai Trọng Nhuận
President
302. 
3/11/2012
Shimadzu Corporation , Japan (Agreement on Establishment of Centre of Excellence)
Prof. Mai Trọng Nhuận
President
303. 
16/11/2012
University of Claude Bernard Lyon, France
Prof. Mai Trọng Nhuận
President
304. 
14/12/2012
BESETOHA (gia hạn)
Prof. Vũ Minh Giang
305. 
24/1/2013
Mahidol University, Thailand
Prof. Phung Xuan Nha
Standing Vice-President
306. 
20/3/2013
University of Houston, USA
Prof. Phung Xuan Nha
President
307. 
14/5/2013
Lomonosov Moscow State University, Russian Federation
Prof. Phung Xuan Nha
President
308. 
28/5/2013
Mahidol University, Thailand
Prof. Phung Xuan Nha
President
309. 
8/6/2013
Sunwah Foundation, Hong Kong
Prof. Phung Xuan Nha
President
310. 
9/3/2013
Kuban State University, Russia
Prof. Phung Xuan Nha
President
311. 
19/7/2013
The University of Queensland, Australia
Prof. Phung Xuan Nha
President
312. 
16/3/2013
Uppsala University, Sweden
Dr. Nguyen Thi Anh Thu
Director
Department of Cooperation and Development
313. 
14/10/2013
University of Canberra, Australia
Prof. Phung Xuan Nha
President

 

 Ban Quan hệ Quốc tế - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
  • Không có tin nào liên quan!
Trang: