Đào tạo Đại học
Trang chủ   >  Nhiệm vụ chiến lược  >   Nội dung chi tiết  >   Đào tạo Đại học
Đào tạo Đại học

 
Chương trình đào tạo
1. Chương trình đạt chuẩn quốc tế có khối lượng, cấu trúc, nội dung phù hợp với bậc học, đảm bảo đào tạo kiến thức, năng lực, kỹ năng và khả năng thích ứng điều kiện xã hội của đất nước và hội nhập quốc tế.
2. Chương trình đạt chuẩn quốc tế cần đáp ứng các yêu cầu sau:
a) Phù hợp với Quy chế đào tạo đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội về khối lượng kiến thức tối thiểu;
b) Kế thừa nội dung, phương pháp giảng dạy, quy trình tổ chức và quản lý của chương trình đào tạo phù hợp của trường đại học đối tác (gọi tắt là chương trình gốc), bổ sung thêm các môn học hoặc nội dung theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Bộ liên quan và Đại học Quốc gia Hà Nội; chương trình được thiết kế để tổ chức đào tạo đảm bảo thời gian theo Điều 14 của Quy định này đối với cử nhân khoa học. Thời gian đào tạo kỹ sư, bác sỹ, dược sỹ sẽ được quy định riêng phù hợp với yêu cầu và đặc thù đào tạo;
c) Về cấu trúc của chương trình đạt chuẩn quốc tế
- Khối kiến thức chung theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong đó kiến thức tiếng Anh đạt yêu cầu của Nhiệm vụ chiến lược, được đào tạo theo phương pháp và thời gian phù hợp, tạo tiền đề tốt cho việc đào tạo chuyên môn bằng ngoại ngữ ở giai đoạn sau;
- Khối kiến thức chuyên môn do đơn vị có chương trình đạt chuẩn quốc tế chủ trì xây dựng dựa vào chương trình đào tạo cử nhân, kỹ sư của các trường đại học đối tác theo nguyên tắc đảm bảo kiến thức khoa học ngành đủ vững chắc cho cử nhân, kỹ sư tương lai, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước;
- Kỹ năng mềm được đào tạo và phát triển thông qua phương thức đào tạo trực tuyến, các khóa đào tạo, huấn luyện, thông qua dạy học các môn chuyên môn và các môn học bổ trợ của ngành bằng phương pháp tiên tiến, giao tiếp ngôn ngữ, giao tiếp liên ngành, các hoạt động đoàn thể và các hoạt động khác.
d) Được thể hiện ở hai dạng: theo cấu trúc chương trình đào tạo phù hợp với Quy chế đào tạo đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội và theo cấu trúc chương trình đào tạo của trường đại học đối tác. Chương trình đào tạo ở cả hai dạng đều được dịch ra tiếng Anh.
e) Được xây dựng theo quy trình do Đại học Quốc gia Hà Nội quy định, trong đó có dựa vào chuẩn đầu ra và bằng phương pháp CDIO.
3. Hội đồng khoa học và đào tạo các đơn vị có chương trình đạt chuẩn quốc tế lựa chọn chương trình đào tạo của trường đại học đối tác phù hợp nhất với mục tiêu, sản phẩm Nhiệm vụ chiến lược, nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của Việt Nam và điều kiện thực tế của Đại học Quốc gia Hà Nội và đơn vị thông qua việc tổ chức các hội thảo để phân tích, đánh giá chương trình của trường đại học đối tác và lấy ý kiến thẩm định nội dung, chuẩn đầu ra. Sau đó bổ sung các môn học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Bộ liên quan và Đại học Quốc gia Hà Nội, các môn học mới theo yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước. Đồng thời điều chỉnh một số môn học trong chương trình gốc phù hợp với Việt Nam.
4. Tích hợp chương trình đào tạo tài năng, chương trình đào tạo tiên tiến, chương trình đào tạo chất lượng cao vào chương trình đạt chuẩn quốc tế ở dạng thứ hai nói trên bằng cách bổ sung thêm các môn học, những nội dung dành riêng của chương trình đào tạo tài năng, chương trình đào tạo tiên tiến, chương trình đào tạo chất lượng cao vào chương trình đạt chuẩn quốc tế mà chương trình đào tạo này chưa có. Nếu những môn học, nội dung của riêng chương trình đào tạo tài năng, chương trình đào tạo tiên tiến chương trình đào tạo,chất lượng cao trùng với môn học, nội dung trong chương trình đạt chuẩn quốc tế thì vẫn đánh dấu * (môn học nâng cao) hoặc đánh dấu ** (những môn học mới). Những sinh viên của chương trình đào tạo tài năng, chương trình đào tạo tiên tiến phải học tất cả các môn học của chương trình đạt chuẩn quốc tế và các môn học có ký hiệu * và ** để được cấp bằng cử nhân tài năng, chương trình đào tạo tiên tiến, đào tạo theo chương trình đạt chuẩn quốc tế. Bố trí học các môn học dành riêng cho chương trình đào tạo tài năng, chương trình tiên tiến vào học kỳ hè hoặc vào các thời gian khác phù hợp để đảm bảo tổng thời gian đào tạo theo Điều 14 của Quy định này đối với cử nhân khoa học.
5. Đơn vị có chương trình đạt chuẩn quốc tế chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc chương trình đào tạo đã được Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội phê duyệt, ban hành. Nếu cần có sự thay đổi, Thủ trưởng đơn vị phải báo cáo và được Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội phê duyệt mới được triển khai.
6. Không tổ chức đào tạo chương trình đào tạo của hệ chuẩn tương ứng.
Tuyển sinh
Công tác tuyển sinh dựa vào kết quả tuyển sinh đại học trên phạm vi toàn quốc trong cùng năm và thực hiện như sau:
1. Đối tượng đăng ký nguyện vọng trực tiếp vào các chương trình đạt chuẩn quốc tế
a) Tuyển thẳng: Học sinh trung học phổ thông là thành viên đội tuyển quốc gia tham dự kỳ thi Olympic quốc tế, khu vực hoặc đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 về môn học phù hợp, đáp ứng các điều kiện khác theo quy định tuyển thẳng của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
b) Thi tuyển: Thí sinh có kết quả thi tuyển sinh đạt điểm chuẩn của ngành đào tạo. Thủ trưởng đơn vị có chương trình đạt chuẩn quốc tế lựa chọn môn, khối thi phù hợp trong các khối thi, môn thi tuyển sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội quy định.
2. Đối tượng được xét tuyển bổ sung
a) Các thí sinh đã trúng tuyển vào các trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội;
b) Các thí sinh đạt kết quả cao trong kỳ tuyển sinh đại học cùng năm, cùng khối thi và có đủ các điều kiện khác theo quy định của các Ban điều hành Nhiệm vụ chiến lược, nếu có nguyện vọng sẽ được xét tuyển vào học các chương trình đạt chuẩn quốc tế của Đại học Quốc gia Hà Nội. Ưu tiên xét tuyển các học sinh đã đạt giải cao, kể cả giải khuyến khích trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia lớp 12, hoặc đạt giải nhất, nhì và ba cấp tỉnh, thành phố hoặc tương đương về môn học phù hợp. Xét tuyển theo điểm các tiêu chí từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu, ưu tiên đối với sinh viên có trình độ tiếng Anh tốt;
c) Người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài được xét tuyển theo quy định của Quy chế đào tạo đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội và các quy định hiện hành khác.
3. Thông tin chi tiết về tuyển sinh các chương trình đạt chuẩn quốc tế được thông báo rộng rãi (trong đó có đăng tải trên trang web của Đại học Quốc gia Hà Nội và của các đơn vị) ít nhất 6 tháng trước kỳ thi tuyển sinh đại học hàng năm. Các đơn vị cần thực hiện tốt công tác quảng bá thông tin về Nhiệm vụ chiến lược, chương trình đạt chuẩn quốc tế để thu hút thí sinh giỏi vào học.
Quy mô đào tạo
1. Qui mô đào tạo mỗi ngành không quá 60 sinh viên/khóa. Quá trình tổ chức giảng dạy phải chia thành nhóm nhỏ, không quá 25 sinh viên/nhóm đối với học ngoại ngữ và không quá 30 sinh viên/nhóm khi làm bài tập và thảo luận. Đối với những ngành có nhu cầu xã hội cao và có thể tuyển sinh được sinh viên xuất sắc, khi có đủ điều kiện đảm bảo chất lượng thì Thủ trưởng đơn vị có chương trình đạt chuẩn quốc tế báo cáo Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội phê duyệt chỉ tiêu bổ sung.
2. Áp dụng các phương pháp tiên tiến để kiểm tra năng lực học tập, trình độ ngoại ngữ, làm cơ sở cho việc phân lớp, nhóm và xây dựng kế hoạch giảng dạy chuyên môn, ngoại ngữ hợp lý, hiệu quả.
Ngôn ngữ giảng dạy và học tập
Ngôn ngữ được dùng để giảng dạy và học tập cho các chương trình đạt chuẩn quốc tế là tiếng Anh và tiếng Việt. Đối với một số ngành thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn có tính đặc thù cần giảng dạy bằng ngôn ngữ khác, Thủ trưởng đơn vị đề nghị với Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội xem xét, quyết định.
Mô hình tổ chức đào tạo
Tổ chức đào tạo chương trình đạt chuẩn quốc tế trong Nhiệm vụ chiến lược theo mô hình đào tạo (1+a) trên cơ sở liên thông, liên kết sâu rộng và hợp tác toàn diện giữa các đơn vị, phát huy cao độ thế mạnh đặc thù của từng đơn vị, phát triển tầm nhìn, năng lực tổng hợp liên ngành, tinh thần cộng đồng cho giảng viên, cán bộ và người học.
Trong mô hình đào tạo (1+a), 1 là năm thứ nhất chương trình đạt chuẩn quốc tế sinh viên được học tập và quản lý tập trung tại Trường Đại học Ngoại ngữ; a là số năm còn lại sinh viên được học tập và quản lý tập trung tại các đơn vị có chương trình đạt chuẩn quốc tế. Đối với chương trình đào tạo cử nhân khoa học, a tối đa là 3,5 năm; đối với các ngành học khác sẽ được xác định phù hợp với yêu cầu đào tạo đạt chuẩn quốc tế của ngành. Thủ trưởng đơn vị phải tổ chức học kỳ hè hoặc vào các thời gian khác phù hợp và tạo các điều kiện khác để sinh viên có thể hoàn thành chương trình đào tạo sớm hơn thời gian quy định này.
Trách nhiệm của các bên liên quan thực hiện mô hình tổ chức đào tạo (1+a)
1. Trách nhiệm của Trường Đại học Ngoại ngữ
a) Tổ chức đào tạo
- Tổ chức đào tạo và quản lý toàn bộ sinh viên năm thứ nhất các chương trình đạt chuẩn quốc tế học các môn ngoại ngữ và các môn thuộc khối kiến thức chung tại Trường Đại học Ngoại ngữ;
- Tổ chức đánh giá, phân loại sinh viên đầu vào, ban hành quy định về việc tổ chức giảng dạy, kiểm tra đánh giá và cấp chứng chỉ tiếng Anh để sử dụng chung cho các chương trình đạt chuẩn quốc tế và tiến tới cho toàn bộ chương trình đào tạo ở Đại học Quốc gia Hà Nội và trong toàn quốc;
- Căn cứ yêu cầu của các ngành học thuộc các chương trình đạt chuẩn quốc tế, Trường Đại học Ngoại ngữ làm đầu mối phối hợp với các đơn vị xây dựng kế hoạch giảng dạy tiếng Anh hợp lý để đảm bảo kế hoạch tổ chức giảng dạy chuyên môn bằng tiếng Anh của các đơn vị;
- Phối hợp với các đơn vị có chương trình đạt chuẩn quốc tế và các đơn vị tham gia giảng dạy sinh viên chương trình đạt chuẩn quốc tế (Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị, Trung tâm giáo dục thể chất thể thao, Trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh và các đơn vị liên quan khác) để xây dựng kế hoạch giảng dạy - học tập cho sinh viên năm thứ nhất. Thời khóa biểu học kỳ I  phải hoàn thành trước ngày 15/8 hàng năm;
- Tổ chức các lớp môn học tiếng Anh phân theo trình độ đảm bảo các tiêu chí và chất lượng đầu ra;
- Chịu trách nhiệm các khâu kiểm định, bố trí đội ngũ giảng viên, chương trình, giáo trình, phương pháp giảng dạy dạy và học tập;
- Tăng cường đội ngũ trợ giảng ít nhất có 2 trợ giảng cho một lớp, có biện pháp hỗ trợ và tăng cường học tập đối với các sinh viên có trình độ tiếng Anh còn yếu (tăng cường học ngoài giờ, qua mạng, với giảng viên hoặc trợ giảng);
- Kiểm tra đánh giá theo mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình đạt chuẩn quốc tế;
- Phối hợp với các đơn vị tham gia giảng dạy chương trình đạt chuẩn quốc tế đăng ký giảng dạy các môn còn lại thuộc khối kiến thức chung, phù hợp với khả năng và điều kiện đơn vị tham gia giảng dạy chương trình chuẩn quốc tế, nhưng phải đảm bảo số tín chỉ tích lũy tối thiểu và tối đa cho sinh viên theo Quy chế đào tạo đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội;
- Tổ chức đào tạo tiếng Anh theo các yêu cầu nêu ở trên;
- Giảng dạy tiếng Anh học thuật các năm tiếp theo và tổ chức đánh giá chuẩn đầu ra ngoại ngữ trước khi sinh viên tốt nghiệp;
- Bố trí giảng đường, hội trường và các điều kiện về cơ sở vật chất khác của đơn vị mình để tổ chức giảng dạy tiếng Anh và tổ chức các hoạt động ngoại khóa như các cuộc giao lưu, trao học bổng và các hoạt động tập thể khác cho sinh viên;
- Phối hợp với các đơn vị tham gia giảng dạy năm thứ nhất chương trình đạt chuẩn quốc tế bố trí giảng đường và các điều kiện về cơ sở vật chất khác của các đơn vị này để tổ chức giảng dạy các môn không phải tiếng Anh.
b) Quản lý sinh viên
- Tiếp nhận sinh viên năm thứ nhất từ các đơn vị có chương trình đạt chuẩn quốc tế và danh sách trích ngang sinh viên (bản in có chữ ký của lãnh đạo và đóng dấu của đơn vị có chương trình đạt chuẩn quốc tế);
- Phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ sinh viên bố trí chỗ ở và quản lý sinh viên trong ký túc xá. Trên cơ sở các lớp môn học và các lớp khóa học, tổ chức chính quyền, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội sinh viên của Trường Đại học Ngoại ngữ phối hợp với các đơn vị có chương trình đạt chuẩn quốc tế ra các Quyết định về tổ chức đội ngũ cán bộ lớp, chi đoàn, liên chi đoàn, cử giáo viên chủ nhiệm lớp môn học, ngoại ngữ, cố vấn học tập, hoặc trợ giảng để tổ chức hoạt động đào tạo và quản lý sinh viên, triển khai các hoạt động của các lớp, chi đoàn khóa học; việc ổn định tổ chức của hệ thống lớp, chi đoàn, chi bộ (nếu có) phải hoàn thành sau 15 ngày làm việc sinh viên nhập học tại Trường Đại học Ngoại ngữ;
- Tổ chức các lớp môn học, chỉ định hoặc chỉ đạo bầu cán bộ lớp để đảm bảo việc theo dõi và quản lý quá trình học tập và các hoạt động bổ trợ của sinh viên. Các giáo viên chủ nhiệm lớp môn học và lớp khóa học do Trường Đại học Ngoại ngữ và đơn vị có chương trình đạt chuẩn quốc tế bàn bạc, thống nhất và điều phối chung;
- Cung cấp thông tin và phối hợp với đơn vị có chương trình đạt chuẩn quốc tế tổ chức đánh giá, khen thưởng, kỷ luật và xếp loại để làm căn cứ xét và cấp học bổng cho sinh viên;
- Cung cấp các thông tin cần thiết về kết quả học tập và rèn luyện cho đơn vị có chương trình đạt chuẩn quốc tế để xác nhận các giấy tờ liên quan tới sinh viên như xác nhận giấy tờ để vay tiền ngân hàng, giấy giới thiệu với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và các giấy tờ khác phù hợp liên quan tới sinh viên khi có yêu cầu; 
- Trên cơ sở tham khảo ý kiến các đơn vị có chương trình đạt chuẩn quốc tế và đơn vị tham gia giảng dạy chương trình đạt chuẩn quốc tế ra quyết định thôi học, buộc thôi học và cung cấp thông tin kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên khi học các môn học ngoại ngữ;
- Tổ chức và quản lý sinh viên năm thứ nhất đi thực tập ở nước ngoài;
- Cử cán bộ phòng đào tạo, phòng chính trị và công tác sinh viên theo dõi việc giảng dạy và học tập, tư vấn, hỗ trợ đời sống, các hoạt động khác cho sinh viên chương trình đạt chuẩn quốc tế theo quy chế đào tạo trong năm thứ nhất;
- Thường xuyên trao đổi thông tin cho các đơn vị có chương trình đạt chuẩn quốc tế thông qua đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp khóa học và cán bộ chuyên trách;
- Bàn giao đầy đủ thông tin, kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên cho đơn vị có chương trình đạt chuẩn quốc tế trong vòng 10 ngày làm việc sau khi kết thúc thi học kỳ I;
- Bàn giao kết quả học tập, rèn luyện và các hồ sơ liên quan cho đơn vị có chương trình đạt chuẩn quốc tế trước ngày 30/6 hàng năm sau khi kết thúc năm học;
- Bàn giao sinh viên trước ngày 15/6 hàng năm;
- Phối hợp với các đơn vị có chương trình đạt chuẩn quốc tế và đơn vị tham gia giảng dạy phát hiện và giải quyết kịp thời các vấn đề khác liên quan tới sinh viên.
2. Trách nhiệm của đơn vị có chương trình đạt chuẩn quốc tế
a) Đối với tổ chức đào tạo và quản lý sinh viên năm thứ nhất
- Tổ chức đào tạo
+ Phối hợp với Trường Đại học Ngoại ngữ và các đơn vị tham gia giảng dạy chương trình đạt chuẩn quốc tế xây dựng kế hoạch học tập, thời khóa biểu cho từng học kỳ đúng kế hoạch do Trường Đại học Ngoại ngữ đề ra;
+ Quyết định các nội dung, thời lượng, bố trí thời gian dự kiến học môn cơ bản, cơ sở ngành trong năm thứ nhất và thông báo cho Trường Đại học Ngoại ngữ trước ngày 15/7 hàng năm;
+ Chủ trì và phối hợp với Trường Đại học Ngoại ngữ tổ chức cho sinh viên đăng ký học và tổ chức giảng dạy các môn học cơ bản, cơ sở ngành phù hợp với khả năng của sinh viên và yêu cầu của chương trình đạt chuẩn quốc tế và Quy chế đào tạo đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội;
+ Tổ chức giảng dạy, kiểm tra, đánh giá, thu thập và xử lý ý kiến phản hồi của sinh viên về việc giảng dạy môn học; bàn giao kết quả thi do đơn vị mình phụ trách và bảng tổng hợp ý kiến phản hồi của sinh viên về các môn học này cho Trường Đại học Ngoại ngữ sau khi kết thúc thi không quá 10 ngày;
+ Cử cán bộ phụ trách, làm giáo viên chủ nhiệm, lớp khóa học, lớp môn học cơ bản, cơ sở ngành, cố vấn học tập; cử cán bộ phòng đào tạo, phòng chính trị và công tác sinh viên chuyên trách theo dõi, giám sát, hỗ trợ, tư vấn nghề nghiệp, làm đầu mối liên kết, thông tin và phối hợp chặt chẽ với Trường Đại học Ngoại ngữ trong việc đào tạo và quản lý sinh viên chương trình đạt chuẩn quốc tế, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh trong năm thứ nhất tại Trường Đại học Ngoại ngữ;
+ Chủ trì, phối hợp với Trường Đại học Ngoại ngữ đảm bảo giảng dạy các môn chuyên môn, sinh hoạt ngoại khóa, hội thảo khoa học, các buổi giao lưu để tăng cường sự gắn bó và nuôi dưỡng say mê nghề nghiệp của sinh viên với ngành được tuyển, tạo thuận lợi cho quá trình học tập, rèn luyện những năm tiếp theo;
+ Phân công trách nhiệm cho các giảng viên giảng dạy các môn chuyên môn giỏi tiếng Anh để giảng dạy một số môn chuyên môn phù hợp và hỗ trợ sinh viên phát triển năng lực tiếng Anh để đạt chuẩn đầu ra thông qua phối hợp với Trường Đại học Ngoại ngữ trong việc giảng dạy tiếng Anh học thuật;
+ Phối hợp với Trường Đại học Ngoại ngữ hoàn thiện các điều kiện, bổ sung việc dạy học ngoại ngữ khác theo đặc thù của ngành và đặc biệt chú ý triển khai các biện pháp hợp lý để nâng cao năng lực ngoại ngữ cho đội ngũ giảng viên giảng dạy chuyên môn bằng tiếng Anh;
+ Phát triển năng lực và kỹ năng sử dụng tiếng Anh của giảng viên thông qua giảng dạy chuyên môn, tham gia viết và trình bày báo cáo tại các hội thảo, hội nghị bằng tiếng Anh;
+ Cung cấp đủ tài liệu học tập, thực hành môn học do đơn vị mình giảng dạy; đảm bảo cơ sở thực hành, thực tập, thí nghiệm của các môn cơ bản, cơ sở ngành; hỗ trợ giảng đường, địa điểm học cho sinh viên khi Trường Đại học Ngoại ngữ yêu cầu;
+ Chuyển sinh viên không đạt yêu cầu học tập (trong đó có sinh viên không đạt 5,5 IELTS) sang học các ngành khác phù hợp của đơn vị và Quy chế đào tạo đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội.
- Quản lý sinh viên
+ Bàn giao cho Trường Đại học Ngoại ngữ sinh viên và danh sách trích ngang sinh viên (bản in có chữ ký của lãnh đạo đơn vị, đóng dấu, đáp ứng yêu cầu của phần mềm quản lý đào tạo và quản lý sinh viên) muộn nhất trong vòng 10 ngày làm việc sau khi sinh viên nhập học và gửi 01 bản cho Văn phòng Ban chỉ đạo Nhiệm vụ chiến lược để theo dõi, quản lý;
+ Tham gia quản lý sinh viên với tư cách là đơn vị cấp bằng, đào tạo nghề nghiệp và khai thác tối đa kiến thức cơ sở, tiếng Anh đã được trang bị ở năm thứ nhất;
+ Phát triển các nguồn kinh phí để hỗ trợ cho công tác đào tạo tiếng Anh cho sinh viên, nhất là các sinh viên còn yếu về khả năng tiếng Anh để đạt chuẩn trước khi học tập chuyên môn;
+ Bảo quản hồ sơ gốc của sinh viên, lập danh sách trích ngang sinh viên như đã nêu, cung cấp thông tin, hỗ trợ Trung tâm Thông tin - Thư viện làm thẻ sinh viên khi nhập học;
+ Xác nhận nhân thân và các giấy tờ phù hợp và cần thiết khác cho sinh viên, kể cả hồ sơ vay tiền ngân hàng và giao dịch khác với bên ngoài Đại học Quốc gia Hà Nội;
+ Quyết định mức đóng, giảm, miễn học phí, cấp học bổng, quyết định danh hiệu thi đua, kỷ luật sinh viên trên cơ sở phối hợp chặt chẽ với Trường Đại học Ngoại ngữ và các thông tin về kết quả học tập, rèn luyện tại Trường Đại học Ngoại ngữ; bản sao các Quyết định này phải chuyển cho Trường Đại học Ngoại ngữ chậm chất 07 ngày sau khi ban hành;
+ Tham gia xét đăng ký môn học, thôi học, buộc thôi học cho sinh viên năm thứ nhất;
+ Chủ trì việc tổ chức trao học bổng cho sinh viên;
+ Quyết định và thu kinh phí bồi hoàn của các sinh viên không tiếp tục học chương trình đạt chuẩn quốc tế.
b) Đối với tổ chức đào tạo và quản lý sinh viên từ năm thứ hai
Chủ trì, phối hợp, liên thông, liên kết, hợp tác với tất cả các đơn vị liên quan của Đại học Quốc gia Hà Nội để tổ chức đào tạo, cấp bằng tốt nghiệp, quản lý toàn diện sinh viên từ năm thứ hai để đạt các sản phẩm đào tạo theo Quy định này.
3. Trách nhiệm của các đơn vị tham gia giảng dạy sinh viên chương trình đạt chuẩn quốc tế
a) Tổ chức đào tạo
- Cung cấp cho phòng đào tạo Trường Đại học Ngoại ngữ trước ngày 15/7 hàng năm: Kế hoạch giảng dạy; thời khóa biểu dự kiến giảng dạy các môn học tương ứng với lớp khóa học hoặc lớp môn học thuận lợi nhất cho sinh viên do đơn vị mình phụ trách; trong đó có tên môn học, số tiết/1 buổi, số buổi học/1 tuần, thời gian (thứ 6, thứ 7 hàng tuần), địa điểm học, tên và địa chỉ liên hệ của giảng viên giảng dạy chính, trợ giảng (nếu có);
- Cung cấp giáo trình, tài liệu giảng dạy – học tập; tổ chức giảng dạy; phát triển kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng mềm cho sinh viên thông qua giảng dạy các môn học do đơn vị phụ trách; tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá, lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về việc giảng dạy môn học và bàn giao kết quả cho phòng đào tạo Trường Đại học Ngoại ngữ chậm chất là 07 ngày sau khi thi xong.
b) Quản lý sinh viên
- Cử giáo viên chủ nhiệm, lớp trưởng, lớp phó của lớp môn học; chuyển bản sao Quyết định này cho Trường Đại học Ngoại ngữ khi bàn giao sinh viên cho Trường Đại học Ngoại ngữ tổ chức đào tạo và quản lý;
- Hỗ trợ công tác quản lý sinh viên học các môn học do đơn vị mình phụ trách;
- Cung cấp kết quả học tập và giấy chứng nhận khác liên quan tới học tập, rèn luyện của sinh viên khi học các môn học không phải tiếng Anh;
- Tham gia quản lý sinh viên theo yêu cầu của Trường Đại học Ngoại ngữ.
4. Trách nhiệm của các đơn vị phục vụ đào tạo
a) Trung tâm Hỗ trợ sinh viên
- Đảm bảo các điều kiện tốt nhất về chỗ ở và điều kiện học tập của sinh viên chương trình đạt chuẩn quốc tế;
- Ưu tiên chỗ ở trong kí túc xá cho tất cả sinh viên các chương trình đạt chuẩn quốc tế và bố trí không quá 6 sinh viên trong một phòng ở chuẩn;
- Tổ chức bố trí chỗ ở đan xen sinh viên các chương trình đạt chuẩn quốc tế với các sinh viên chuyên ngành tiếng Anh của Trường Đại học Ngoại ngữ nhằm tăng cường giao lưu và tạo cho sinh viên có nhiều cơ hội để sử dụng tiếng Anh;
- Giải thích rõ các điều kiện xã hội hóa khác cho sinh viên các chương trình đạt chuẩn quốc tế và chỉ thực hiện trên cơ sở tự nguyện và đảm bảo quyền lợi chính đáng của sinh viên;
- Tổ chức các sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao và các hoạt động tập thể khác cho sinh viên.
b) Trung tâm Thông tin - Thư viện
- Tổ chức làm thẻ sinh viên cho sinh viên năm thứ nhất các chương trình đạt chuẩn quốc tế khi nhập học và cấp lại thẻ cho sinh viên khi cần thiết;
- Chủ trì mua và quản lý, cho mỗi sinh viên mượn một bộ giáo trình, tài liệu tham khảo theo đề nghị của Trường Đại học Ngoại ngữ, đơn vị có các chương trình đạt chuẩn quốc tế và đơn vị tham gia giảng dạy các chương trình đạt chuẩn quốc tế;
- Phối hợp với các đơn vị liên quan phát triển cơ sở học liệu ở dạng in và số hóa đáp ứng ngày càng cao yêu cầu cao Nhiệm vụ chiến lược.
5. Trách nhiệm của các Ban chức năng, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên
a) Ban Chính trị và công tác học sinh, sinh viên
Chủ trì, phối hợp, hướng dẫn, đôn đốc, giám sát và kiểm tra tất cả các đơn vị liên quan trong Đại học Quốc gia Hà Nội làm tốt công tác tư tưởng, quán triệt để cán bộ, sinh viên hiểu đúng và đầy đủ về mục đích, lợi ích, thuận lợi, khó khăn, thách thức của đào tạo theo mô hình đào tạo (1+a), đồng thời đề xuất và triển khai các giải pháp khắc phục để tạo sự đồng thuận cao, trách nhiệm cao, quyết tâm thực hiện Nhiệm vụ chiến lược.
b) Ban Đào tạo
- Là đầu mối chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, giám sát, kiểm tra việc triển khai đào tạo theo mô hình đào tạo (1+a);
- Quản lý và cung cấp các số liệu, dữ liệu và yêu cầu chất lượng đào tạo;
- Chỉ đạo và thường xuyên giám sát, kiểm tra công tác đào tạo, chủ động phát hiện vấn đề vướng mắc, đề xuất giải pháp giải quyết và báo cáo Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về tình hình triển khai và kết quả đào tạo theo mô hình đào tạo (1+a) của các đơn vị;
c) Trung tâm Truyền thông và Quan hệ công chúng triển khai các hoạt động đa dạng, hấp dẫn, phù hợp (bản tin, trang web và các hình thức thông tin phù hợp khác) để tuyên truyền về Nhiệm vụ chiến lược, về mô hình đào tạo (1+a) đến tất cả các bên liên quan để tạo sự đồng thuận, quyết tâm thực hiện thật tốt mô hình đào tạo này;
d) Công đoàn các cấp thực hiện theo sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội trong việc tham gia và chỉ đạo Ban Chấp hành Công đoàn của các đơn vị liên quan làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, giảng viên hiểu rõ lợi ích, mục tiêu nội dung, khó khăn, thuận lợi, đồng thời đề xuất các giải pháp phù hợp giải quyết các vướng mắc trong quá trình triển khai để tạo sự đồng thuận cao, trách nhiệm cao và quyết tâm thực hiện tốt mô hình đào tạo (1+a);
e) Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội sinh viên thực hiện theo sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội trong việc phổ biến, quán triệt đến từng người học về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng, lợi ích, thuận lợi, khó khăn, thách thức, tạo được sự đồng thuận cao, trách nhiệm cao và quyết tâm cao thực hiện thắng lợi mô hình đào tạo (1+a); hướng dẫn việc thành lập, xây dựng cơ chế vận hành tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội sinh viên của các lớp khóa học và lớp môn học cho sinh viên năm thứ nhất và các năm tiếp theo; đôn đốc kiểm tra sinh viên học tập, rèn luyện đáp ứng yêu cầu của Quy chế đào tạo đại học ở ĐHQGHN và Quy định này; tham gia xử lý kỷ luật kịp thời đối với sinh viên vi phạm quy chế đào tạo và rèn luyện.
Tổ chức giảng dạy tiếng Anh
1. Tổ chức giảng dạy tiếng Anh cho sinh viên năm thứ nhất
a) Chương trình dạy tiếng Anh được thiết kế để hết năm thứ nhất sinh viên đạt chuẩn 5,5 IELTS hoặc tương đương, làm cơ sở để sinh viên học chuyên môn bằng tiếng Anh và khi tốt nghiệp sinh viên đạt chuẩn 6,0 IELTS hoặc tương đương không phân biệt ngành học.
- Sinh viên có chứng chỉ 6,0 IELTS hoặc tương đương, còn giá trị trong thời hạn quy định thì không bắt buộc phải học tiếng Anh. Điểm tiếng Anh ghi vào bảng điểm xét học bổng và xét tốt nghiệp là điểm tối đa theo quy định của Thủ trưởng đơn vị;
- Sinh viên có chứng chỉ đạt chuẩn 5,5 IELTS hoặc tương đương còn giá trị trong thời hạn quy định sẽ phải học phần tiếng Anh học thuật và không bắt buộc phải học các học phần tiếng Anh chung. Điểm của phần tiếng Anh chung ghi vào bảng điểm xét tốt nghiệp là điểm tối đa theo quy định của Thủ trưởng đơn vị;
- Sinh viên có trình độ tiếng Anh đạt IELTS < 5,5 hoặc tương đương sẽ phải học tiếng Anh tăng cường tập trung trong năm thứ nhất (kể cả dịp hè) tại trường Đại học ngoại ngữ;
- Các sinh viên thuộc diện miễn học tiếng Anh được phép học vượt trước các môn chuyên môn hay tham gia nghiên cứu khoa học (với các khoá trên của cùng chương trình) để tích luỹ các tín chỉ cần thiết theo quyết định của Thủ trưởng đơn vị.
b) Tổng số giờ học tiếng Anh đối với những sinh viên chưa đạt trình độ tiếng Anh theo yêu cầu là 900 tiết lên lớp. Trong đó 600 tiết được tổ chức dạy học theo chương trình và kế hoạch chung trong năm thứ nhất và sinh viên không phải đóng thêm học phí tiếng Anh. 300 tiết còn lại sinh viên phải học ở các lớp chính khoá ngoài giờ hoặc trong dịp hè;
c) Kế hoạch học tập, thời khóa biểu đảm bảo thời lượng và nội dung để sinh viên đạt chuẩn  5,5 IELTS hoặc tương đương và tích lũy tối thiểu 12 tín chỉ tiếng Anh, 04 tín chỉ đối với các môn học còn lại (như các môn cơ bản, cơ sở ngành, lý luận chính trị, giáo dục thể chất) trong 1 học kỳ;
d) Kết thúc năm học thứ nhất, các sinh viên có điều kiện và có nhu cầu, được Trường Đại học Ngoại ngữ phối hợp với các đơn vị tạo cơ hội đi thực hành tiếng Anh tại các trường đại học của nước nói tiếng Anh bằng kinh phí cá nhân, vào thời gian thích hợp không ảnh hưởng đến kế hoạch học tập. Trong toàn khoá học, các đơn vị có thể tổ chức cho sinh viên học từng môn hay từng học kỳ ở trường đại học đối tác. Kết quả học tập đó được chuyển đổi, tích lũy vào bảng điểm và xét tốt nghiệp.
2. Tổ chức giảng dạy tiếng Anh từ năm thứ hai trở đi
a) Từ năm thứ hai trở đi vẫn tiếp tục tổ chức học tiếng Anh học thuật để đảm bảo duy trì vốn kiến thức tiếng Anh đã tích luỹ được trong năm thứ nhất và đảm bảo giúp sinh viên có thể học chuyên môn bằng tiếng Anh (nghe giảng, thảo luận, làm bài tập, kiểm tra, thi, viết tiểu luận, luận văn, bảo vệ luận văn tốt nghiệp) và đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh theo quy định;
b) Ở thời điểm bắt đầu vào học chuyên môn, đối với những sinh viên có trình độ tiếng Anh đạt chuẩn 6,0 IELTS hoặc tương đương thì được miễn học tiếng Anh học thuật, nhưng vẫn phải dự kỳ thi kiểm tra đầu ra tiếng Anh khi tốt nghiệp.
Tổ chức giảng dạy chuyên môn bằng tiếng Anh
1. Trừ các môn học chung gồm giáo dục quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất, lý luận chính trị, đối với khóa đầu tiên, các đơn vị phải giảng dạy các môn chuyên môn bằng tiếng Anh theo lộ trình tăng dần theo thời gian: tối thiểu một môn học ở học kỳ hai của năm thứ nhất, ít nhất 50% số môn học trong năm thứ hai và 100% môn học từ năm thứ ba trở đi. Đối với các ngành ngoại ngữ phải giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh ngay từ năm thứ nhất.
2. Đối với các ngành khoa học xã hội và nhân văn, trong trường hợp cần thiết, Thủ trưởng đơn vị báo cáo Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội để được áp dụng lộ trình chậm hơn: tăng dần từ ít nhất một môn học trong mỗi học kỳ của năm thứ hai, đến tối thiểu 50% số môn học trong năm thứ ba và 100% số môn học vào năm thứ tư.
3. Từ khóa thứ hai trở đi, tất cả các môn chuyên môn, trừ các môn giáo dục quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất, lý luận chính trị đều phải giảng dạy bằng tiếng Anh.
Giáo trình, tài liệu giảng dạy và học tập
1. Các đơn vị có chương trình đạt chuẩn quốc tế có trách nhiệm:
a) Cung cấp đề cương chi tiết bài giảng tiếng Anh, tài liệu hướng dẫn thảo luận, thực hành và nội dung tự học, tự nghiên cứu (trừ các môn giáo dục quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất, lý luận chính trị) cho sinh viên trước khi học kỳ bắt đầu 1 tuần;
b) Lập và gửi danh mục giáo trình, tài liệu tham khảo của từng môn học trong chương trình đào tạo theo lộ trình thời gian phù hợp và gửi cho Trung tâm Thông tin - Thư viện mua theo kế hoạch ngân sách hàng năm;
c) Chủ trì việc biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy thông thường và bài giảng điện tử theo tiêu chuẩn SCORM;
d) Xây dựng kế hoạch xuất bản giáo trình mới biên soạn đáp ứng yêu cầu chương trình đạt chuẩn quốc tế và có kế hoạch trao đổi giáo trình với trường đại học đối tác và các đơn vị khác trong và ngoài nước. 
3. Trung tâm Thông tin - Thư viện có trách nhiệm:
a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị mua sắm đúng, nhanh chóng và đảm bảo có đủ giáo trình, tài liệu tham khảo bằng tiếng Anh của trường đại học đối tác đang sử dụng và các giáo trình, tài liệu tham khảo khác (trong đó có tạp chí chuyên ngành) bằng tiếng Anh và tiếng Việt đáp ứng yêu cầu của chương trình đạt chuẩn quốc tế và mục tiêu đào tạo; đảm bảo mỗi sinh viên có được một bộ giáo trình, tài liệu tham khảo (mỗi môn học có tối thiểu 1 giáo trình, tài liệu tham khảo) trước khi vào học ít nhất 1 tuần;
b) Quản lý, sử dụng hiệu quả hệ thống học liệu ở dạng in và số hóa theo yêu cầu của các chương trình đạt chuẩn quốc tế;
c) Xây dựng tủ sách đáp ứng yêu cầu giảng dạy, nghiên cứu, dịch vụ khoa học và chuyển giao công nghệ của Nhiệm vụ chiến lược (gọi là tủ sách đạt chuẩn quốc tế);
d) Hướng dẫn thủ tục thanh toán các giáo trình, tài liệu tham khảo cho từng môn học trong chương trình đào tạo mà các đơn vị đã mua bằng kinh phí của đề án thành phần theo ủy quyền của Trung tâm Thông tin - Thư viện.
3. Tất cả tư liệu phục vụ giảng dạy và học tập phải được đưa vào hệ thống quản lý của Trung tâm Thông tin Thư viện và các đơn vị. Trung tâm Thông tin - Thư viện thống nhất quản lý và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc sử dụng toàn bộ hệ thống giáo trình, tài liệu tham khảo theo yêu cầu của các đơn vị. 
Phương pháp giảng dạy và học tập
1. Áp dụng phương pháp dạy học tiên tiến đang được áp dụng ở các trường đại học có uy tín trên thế giới một cách hiệu quả và phù hợp với điều kiện của đơn vị và của Đại học Quốc gia Hà Nội theo hướng phát triển tầm nhìn, phẩm chất, năng lực, kiến thức, kỹ năng, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, nâng cao khả năng thực hành, nghiên cứu, ứng dụng thực tế, khả năng làm việc theo nhóm, các kỹ năng sống và kỹ năng nghề nghiệp khác cho sinh viên.
2. Đối với các môn giáo dục quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất, lý luận chính trị, sinh viên có thể đăng ký học chung với các chương trình đào tạo chính quy khác theo kế hoạch phân công chung của Đại học Quốc gia Hà Nội, trên nguyên tắc đảm bảo khối lượng kiến thức, yêu cầu của các môn học và giảng dạy theo phương pháp mới (tăng thời gian tự nghiên cứu, thảo luận có hướng dẫn và được đánh giá). Sử dụng các trang thiết bị truyền thống và hiện đại, các phần mềm chuyên dụng vào việc giảng dạy, học tập và quản lý‎.
3. Các đơn vị thực hiện chế độ trợ giảng, cố vấn học tập để trợ giúp, tư vấn và hướng dẫn sinh viên trong học tập, nghiên cứu khoa học, rèn luyện tư tưởng, đạo đức, tác phong và lối sống.
4. Các đơn vị tăng cường mời các nhà khoa học, doanh nhân, các nhà lãnh đạo quản lý, các chuyên gia ngoài đơn vị có đủ điều kiện về trình độ học vấn và phương pháp đào tạo tham gia giảng dạy, hoàn thiện chương trình đào tạo, biên soạn bài giảng, hướng dẫn thực hành, thực tập tại các cơ sở chuyên môn, hướng dẫn sinh viên thực hiện khóa luận và thực hiện nội dung đào tạo theo yêu cầu của người sử dụng.
5. Các đơn vị cho phép và tạo điều kiện để sinh viên được thực hành và học tập thực tế ở các cơ sở chuyên môn ngoài Đại học Quốc gia Hà Nội như: các cơ sở nghiên cứu, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, các cơ quan, đơn vị, tổ chức phù hợp với yêu cầu đào tạo chương trình đạt chuẩn quốc tế.
Nghiên cứu khoa học của sinh viên
1. Nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ bắt buộc đối với sinh viên trong quá trình đào tạo. Các hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên được tổ chức dưới các hình thức khảo sát thực địa, thực nghiệm khoa học trong phòng thí nghiệm, tham gia thực hiện đề tài nghiên cứu hoặc triển khai ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ vào thực tiễn của các cán bộ trong và ngoài đơn vị.
2. Các đơn vị có chương trình đạt chuẩn quốc tế tổ chức và quản lý công tác nghiên cứu khoa học của sinh viên thông qua giao nhiệm vụ, nghiên cứu cụ thể cho từng sinh viên thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học, báo cáo tại hội nghị khoa học sinh viên hàng năm và các hoạt động khoa học khác của đơn vị. Mỗi nhóm gồm 05 sinh viên có tối thiểu 01 cố vấn học tập và từng sinh viên được bố trí tham gia tìm hiểu, nghiên cứu khoa học với các nhà khoa học có uy tín trong và ngoài nước.
3. Công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên từ năm thứ nhất đến năm thứ ba được coi như một niên luận hoặc tiểu luận. Sản phẩm nghiên cứu khoa học của sinh viên được thể hiện trong báo cáo khoa học tại hội nghị, hội thảo, xêmina chuyên đề, các bài báo khoa học được đăng trên các tạp chí chuyên ngành. Sinh viên phải viết và trình bày báo cáo khoa học bằng tiếng Anh.
4. Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức đánh giá và trao giải thưởng cho các công trình Nghiên cứu khoa học xuất sắc của sinh viên toàn Đại học Quốc gia Hà Nội. Giải thưởng của công trình nghiên cứu khoa học sinh viên được quy về điểm theo quy định hiện hành để cộng vào điểm trung bình học tập mở rộng của học kỳ, của năm học và của toàn khoá, đồng thời được tính đến khi xét học bổng, xét chuyển tiếp vào bậc sau đại học và các quyền lợi khác. Mức điểm thưởng được áp dụng theo Quy chế đào tạo đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội.
Phương thức kiểm tra, đánh giá và chuyển đổi
1. Kiểm tra, đánh giá
a) Các đơn vị có chương trình đạt chuẩn quốc tế xây dựng phương pháp kiểm tra, đánh giá đối với bậc đại học theo quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội và kết hợp vận dụng kinh nghiệm của trường đại học đối tác, có điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện của Đại học Quốc gia Hà Nội;
b) Kết hợp việc kiểm tra, đánh giá thường xuyên, định kỳ với việc thi hết môn học theo quy định được công bố trước khi bắt đầu khoá học. Mọi hình thức kiểm tra, đánh giá phải được thực hiện theo quy trình tiên tiến và với bộ công cụ (bài tập, đề thi và các công cụ khác) hợp lý để đánh giá và xếp hạng được sinh viên về năng lực và kết quả học tập;
c) Tổ chức cho sinh viên đánh giá việc giảng dạy của giảng viên. Giảng viên có trách nhiệm xử lý, tập hợp các ý kiến phản hồi của sinh viên để cải tiến, nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy, học tập.
2. Chuyển đổi
a) Sinh viên các chương trình đạt chuẩn quốc tế sẽ không được tiếp tục theo học nếu:
- Vi phạm nội quy, quy chế sinh viên, có biểu hiện không trung thực trong học tập, thi cử hoặc vi phạm pháp luật;
- Không đạt yêu cầu theo quy định của Quy chế đào tạo đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội.
b) Sinh viên không đủ điều kiện tiếp tục theo học chương trình đạt chuẩn quốc tế do vi phạm Quy chế đào tạo đại học ở ĐHQGHN, sau khi chịu các hình thức xử lý theo quy chế (trừ trường hợp bị buộc thôi học) và sinh viên không đủ điều kiện tiếp tục theo học do không đạt yêu cầu so với quy chế đào tạo, không đạt chuẩn 5,5 IELTS tiếng Anh sau năm thứ nhất hoặc quy định của các đơn vị được phép chuyển sang học ngành phù hợp của đơn vị. Cách thức chuyển ngành học cho các sinh viên này do Thủ trưởng đơn vị quyết định và báo cáo Ban chỉ đạo.
c) Các trường hợp khác thực hiện theo Quy chế đào tạo đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội
Bằng tốt nghiệp
1. Sinh viên các chương trình đạt chuẩn quốc tế được cấp bằng tốt nghiệp nếu thỏa mãn các điều kiện sau:
a) Hoàn thành chương trình đào tạo;
b) Đạt chuẩn tiếng Anh 6,0 IELTS hoặc tương đương;
c) Đáp ứng các yêu cầu khác theo Quy chế đào tạo đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội.
2. Bằng tốt nghiệp chương trình đạt chuẩn quốc tế được ghi theo hệ đào tạo quốc tế tương ứng kèm theo bảng điểm. Phần tiếng Anh ghi là International Standard Program.
a) Sinh viên chương trình đào tạo tài năng, chương trình đào tạo tiên tiến hoàn thành đầy đủ chương trình đạt chuẩn quốc tế và các môn học dành riêng cho chương trình đào tạo tài năng, chương trình đào tạo tiên tiến được cấp bằng tương ứng cử nhân khoa học tài năng, đào tạo theo chương trình đạt chuẩn quốc tế và chương trình tiên tiến đạt chuẩn quốc tế;
b) Bằng tốt nghiệp chương trình đạt chuẩn quốc tế được coi như bằng tốt nghiệp đại học tại các nước nói tiếng Anh khi xét các điều kiện liên quan đến trình độ tiếng Anh và chuyên môn để học tiếp ở bậc cao hơn ở Đại học Quốc gia Hà Nội.

 

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
  • Không có tin nào liên quan!
Trang: