Nhiệm vụ chiến lược
Trang chủ   >  Nhiệm vụ chiến lược  >   Nội dung chi tiết  >   Nghiên cứu khoa học
Hoạt động khoa học và công nghệ

Nhiệm vụ của hoạt động khoa học và công nghệ thuộc đề án thành phần
1. Phục vụ mục tiêu, sản phẩm của đề án thành phần; góp phần nâng cao chất lượng đào tạo đại học, sau đại học thông qua việc tích hợp đào tạo và nghiên cứu khoa học.
2. Bồi dưỡng và phát triển chuyên môn của giảng viên và cán bộ khoa học; thu hút các nhà khoa học giỏi ở trong nước và quốc tế tham gia nghiên cứu khoa học và đào tạo.
3. Xây dựng và phát triển nhóm nghiên cứu, trường phái khoa học đạt trình độ quốc tế.
4. Tạo ra các sản phẩm khoa học và công nghệ tiêu biểu của quốc gia và đạt trình độ quốc tế.
5. Mở rộng hợp tác với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu, cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, địa phương trong và ngoài nước để phát triển các nguồn lực tài chính cho phát triển ĐHQGHN, thực hiện Nhiệm vụ chiến lược.
6. Làm tiền đề phát triển các bộ môn, khoa, trường đại học, viện, trung tâm nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế.
Phương thức thực hiện
1. Hoạt động khoa học và công nghệ của đề án thành phần được tổ chức thực hiện thông qua triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ như các hội thảo, hội nghị, đề tài, dự án khoa học và công nghệ các cấp, các dự án hợp tác quốc tế, đăng ký patent, xuất bản, thông tin khoa học và công nghệ như đã quy định tại Hướng dẫn về quản lý hoạt động khoa học và công nghệ ở Đại học Quốc gia Hà Nội.  
2. Khi xây dựng đề án thành phần, Thủ trưởng đơn vị, Hội đồng ngành, liên ngành Đại học Quốc gia Hà Nội, Hội đồng khoa học và đào tạo của các trường đại học và khoa trực thuộc xác định hướng hoạt động khoa học và công nghệ, ưu tiên của ngành, chuyên ngành, xác định các nhóm nghiên cứu mạnh cần được ưu tiên đầu tư phát triển từ tất cả các nguồn kinh phí khác nhau, phù hợp với thế mạnh đặc thù của đơn vị, của khoa, bộ môn trực thuộc và hướng nghiên cứu ưu tiên của Nhà nước, của Đại học Quốc gia Hà Nội và có nhu cầu xã hội cao.
3. Mẫu phiếu đề xuất, hướng dẫn đề xuất nhiệm vụ và danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã đề xuất được công bố công khai trên trang web của Đại học Quốc gia Hà Nội và của các đơn vị để toàn thể cán bộ và người học biết, tham gia đề xuất và cho ý kiến về các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã được đề xuất.
4. Việc đề xuất, tuyển chọn các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc các ngành và chuyên ngành đạt chuẩn quốc tế phải tuân thủ đúng các quy định của Nhà nước và của Đại học Quốc gia Hà Nội. Ban Khoa học Công nghệ chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ của đề án thành phần theo từng năm trên cơ sở tích hợp các nguồn kinh phí khác nhau như ngân sách nghiên cứu khoa học và công nghệ, từ các đề án hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ, các đề tài khoa học và công nghệ cấp Nhà nước do Đại học Quốc gia Hà Nội và các đơn vị quản lý, các đề án TRIG, các chương trình Nhà nước như chương trình 911, 165, dự án đầu tư chiều sâu, tăng cường năng lực và các chương trình, dự án phù hợp khác.
5. Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Nhiệm vụ chiến lược và các dự án khoa học và công nghệ khác có liên quan tới hướng nghiên cứu ưu tiên của đề án thành phần được ưu tiên trong quá trình tuyển chọn để thực hiện, căn cứ trên cơ sở đánh giá dự kiến sản phẩm đầu ra và khả năng đóng góp vào việc thực hiện hướng nghiên cứu ưu tiên của ngành, chuyên ngành. Ngoài nguồn kinh phí của các đề án, dự án này, các đơn vị cần đầu tư thêm hoặc kết hợp với kinh phí từ các nguồn khác để trực tiếp phục vụ cho việc xây dựng và phát triển ngành, chuyên ngành đạt chuẩn quốc tế.
6. Đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Nhà nước gắn liền với mục tiêu phục vụ các đề án thành phần, các đơn vị có trách nhiệm cùng với Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, ban, ngành khác để thuyết minh, đảm bảo dành những ưu tiên hợp lý trong việc xét chọn, giao nhiệm vụ, đầu tư và đặc biệt sử dụng các kết quả khoa học nhằm phục vụ có hiệu quả nhất các đề án thành phần tại Đại học Quốc gia Hà Nội.
7. Trong quá trình tuyển chọn, Đại học Quốc gia Hà Nội và các đơn vị có trách nhiệm đặt ra các yêu cầu cao hơn về chất lượng, hiệu quả đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ liên quan trực tiếp đến đề án thành phần (so với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thông thường, cùng cấp quản lý), trong đó đóng góp mới về học thuật, tiếp cận trình độ quốc tế là yêu cầu bắt buộc và ưu tiên hàng đầu.
8. Các đơn vị có đề án thành phần có trách nhiệm mở rộng và phát triển hợp tác quốc tế trong hoạt động khoa học và công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các dự án hợp tác quốc tế. Các đơn vị chủ trì đề tài có trách nhiệm mời các nhà khoa học có uy tín quốc tế tham gia chủ trì, nghiên cứu, góp phần đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, xây dựng nhóm nghiên cứu đạt trình độ quốc tế. Đại học Quốc gia Hà Nội và các đơn vị có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi nhất để việc hợp tác quốc tế đạt được kết quả cao nhất, thiết thực phục vụ các đề án thành phần. Đại học Quốc gia Hà Nội xem xét ưu tiên cấp kinh phí đối ứng, kinh phí cho đoàn ra, đoàn vào, hội thảo, hội nghị, đặc biệt là tạo điều kiện để ứng dụng kết quả từ hợp tác quốc tế.
9. Một số giải pháp đặc biệt
a) Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm các nhà khoa học đầu ngành đã nghỉ hưu hoặc không phải là cán bộ cơ hữu của Đại học Quốc gia Hà Nội, kể cả các nhà khoa học là người nước ngoài hoặc Việt kiều làm đồng chủ trì các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc đề án thành phần. Việc bổ nhiệm những nhà khoa học này thực hiện thông qua hợp đồng lao động theo công việc giữa cơ quan quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ và cá nhân chủ trì các nhiệm vụ khoa học và công nghệ;
b) Ngoài kinh phí và trang thiết bị đã được đầu tư trực tiếp theo hợp đồng của nhiệm vụ khoa học và công nghệ, các nhóm nghiên cứu phục vụ các đề án thành phần được ưu tiên sử dụng các phòng thí nghiệm và trang thiết bị khác của Đại học Quốc gia Hà Nội;
c) Đại học Quốc gia Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan và cá nhân chủ trì các nhiệm vụ khoa học và công nghệ phục vụ đề án thành phần được quyền chủ động tối đa trong việc sử dụng kinh phí đã được cấp để triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Trong quá trình thực hiện, đặc biệt trong việc triển khai các nhóm nghiên cứu quốc tế, nếu có khó khăn, vướng mắc thì các cơ quan và cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ báo cáo trực tiếp với Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội để xem xét, giải quyết.
Bản quyền của các sản phẩm khoa học và công nghệ
1. Thực hiện đúng các quy định của Nhà nước và của Đại học Quốc gia Hà Nội về quản lý, sử dụng kết quả nghiên cứu, sản phẩm và cơ sở vật chất được hoàn thành trong khuôn khổ các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Đại học Quốc gia Hà Nội và của các đề án thành phần.
2. Đại học Quốc gia Hà Nội và các đơn vị khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi, bao gồm cả việc hỗ trợ kinh phí để các cơ quan và cá nhân chủ trì các nhiệm vụ khoa học và công nghệ công bố kết quả nghiên cứu ở trong và ngoài nước, đăng ký bằng phát minh, sáng chế, xuất bản thành sách chuyên khảo, giáo trình phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học ở Đại học Quốc gia Hà Nội. 
Thành viên tham gia các hoạt động khoa học và công nghệ
1. Đại học Quốc gia Hà Nội và các đơn vị tạo mọi điều kiện thuận lợi để sinh viên ít nhất từ năm thứ hai trở đi được tham gia nghiên cứu khoa học; sinh viên từ năm thứ 3 trở đi và học viên cao học, nghiên cứu sinh có thể trở thành thành viên của các nhóm nghiên cứu và tham gia thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo các quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội.
2. Trong đề cương thuyết minh của đề tài, dự án, đề án nghiên cứu khoa học và công nghệ được đề xuất phải có dự trù chi tiết nhu cầu và kế hoạch sử dụng kinh phí, trang thiết bị, trong đó phải dành tối thiểu 20% kinh phí khoán chi của đề tài, dự án, đề án nghiên cứu khoa học và công nghệ cho người học và cán bộ khoa học trẻ thực hiện một số nội dung của đề tài, dự án, đề án. Ưu tiên cho các đề tài, dự án, đề án có kế hoạch đóng góp vào việc phát triển nhóm nghiên cứu quốc tế, bồi dưỡng cán bộ đầu ngành, đầu đàn và thu hút được sự tham gia của những nhà khoa học có uy tín của trường đại học đối tác hoặc các cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học quốc tế.
3. Các Hội đồng ngành/liên ngành, Hội đồng khoa học và đào tạo của các đơn vị và các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm giới thiệu để các đơn vị có đề án thành phần thu hút các nhà khoa học có trình độ cao, các chuyên gia giỏi ở trong và ngoài nước tham gia giảng dạy, nghiên cứu, tư vấn, tham gia các hội nghị khoa học thuộc đề án thành phần.

Về đầu trang

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
  • Không có tin nào liên quan!
Trang: