Việc làm
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Việc làm
Khoa Y Dược tuyển dụng viên chức năm 2015

Khoa Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội có nhu cầu tuyển dụng viên chức đáp ứng các vị trí việc làm, cụ thể như sau:

I. Các vị trí việc làm cần tuyển dụng:

1. Giảng viên Y học và Dược học (mã số: V.07.01.03):

TT

Vị trí việc làm

 (giảng viên bộ môn)

Giảng dạy môn học

 trong bộ môn

Số nhân lực cần tuyển

Hình thức

 tuyển dụng

1

Bộ môn Y Dược học Cơ sở

- Giảng dạy 02 môn học: Giải phẫu bệnh; Mô học và giải phẫu đại thể.

- Giảng dạy 02 môn học: Sinh lý bệnh và Sinh lý học.

01

 

01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xét tuyển

đặc cách

 

2

Bộ môn Nội

- Giảng dạy các môn học cho chuyên khoa Nội Tiêu hoá.

- Giảng dạy các môn học cho chuyên khoa Nội Tim mạch.

01

 

01

3

Bộ môn Ngoại

- Giảng dạy các môn học cho chuyên khoa Ngoại Tiêu hoá.

- Giảng dạy các môn học cho chuyên khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình.

- Giảng dạy các môn học cho chuyên khoa Ngoại Tiết niệu.

01

 

01

 

01

4

Bộ môn Sản Phụ khoa

- Giảng dạy:  Sản khoa

- Giảng dạy:  Phụ khoa

01

01

5

Bộ môn Nhi

- Giảng dạy:  Nhi chung

01

6

Bộ môn Mắt và Tai Mũi Họng

- Giảng dạy: Tai Mũi Họng

01

7

Bộ môn Điều dưỡng và Huấn luyện kỹ năng

- Giảng dạy:  Điều dưỡng cơ bản

- Giảng dạy:  Huấn luyện kỹ năng

01

01

8

Bộ môn Kỹ thuật y học

- Giảng dạy:  Chẩn đoán hình ảnh

 

01

9

Bộ môn Liên chuyên khoa

- Giảng dạy:  Truyền nhiễm

- Giảng dạy:  Ung thư

- Giảng dạy:  Y học cổ truyền

01

01

01

10

Bộ môn Bào chế và Công nghệ dược phẩm

- Giảng dạy:  Bào chế và Công nghệ dược phẩm.

- Giảng dạy: Sinh dược học và Sinh phẩm.

01

 

01

11

Bộ môn Dược liệu và Dược học cổ truyền

- Giảng dạy:  Dược học cổ truyền; Thực vật và dược liệu.

01 

12

Bộ môn Dược lý và Dược lâm sàng

- Giảng dạy: Dược lâm sàng; Thông tin thuốc ứng dụng.

01

13

Bộ môn Hoá dược và Kiểm nghiệm thuốc

- Giảng dạy:  Kiểm nghiệm thuốc; Hoá phân tích.

01

2. Nghiên cứu viên (mã số: V.05.01.03):

TT

Vị trí việc làm

Số nhân lực

 cần tuyển

Hình thức

tuyển dụng

1.              

Nghiên cứu viên Dược học

01

- Thi tuyển.

- Xét tuyển đặc cách đối với ứng viên có học vị tiến sĩ.

2.              

Nghiên cứu viên Y học

01

3. Chuyên viên (mã số 01.003 và 06.031):

a. Chuyên viên (mã số: 01.003):

TT

Phòng chức năng/

 Trung tâm

Vị trí việc làm

Số nhân lực cần tuyển

Hình thức tuyển dụng

1

Phòng Tổ chức - Hành chính

Chuyên viên Văn thư, Truyền thông

01

 

 

 

 

 

 

Thi tuyển

  2

Chuyên viên Tổ chức Cán bộ

01

  4

Phòng quản lý Đào tạo và Công tác sinh viên

Chuyên viên Quản lý Đào tạo và Công tác sinh viên

01

  5

Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế

Chuyên viên Khoa học công nghệ

01

  6

Chuyên viên Hợp tác quốc tế

01

  7

Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

Chuyên viên Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

01

b. Kế toán viên (mã số: 06.031):

TT

Phòng chức năng/

 Trung tâm

Vị trí việc làm

Số nhân lực cần tuyển

Hình thức tuyển dụng

  8

Phòng Kế hoạch - Tài chính

Kế toán tài chính

01

Thi tuyển

Kế toán quỹ

01

4. Kỹ thuật viên (mã số: 16.137):

Vị trí việc làm

Số nhân lực cần tuyển

Hình thức tuyển dụng

Kỹ thuật viên chính Dược

03

Thi tuyển

II. Tiêu chuẩn tuyển dụng:

1. Tiêu chuẩn tuyển dụng Giảng viên:

Ứng viên đăng ký tuyển dụng viên chức của ĐHQGHN phải đáp ứng các tiêu chuẩn chung do Nhà nước quy định: đối với giảng viên cần có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ sư phạm đại học của các cơ sở giáo dục đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép đào tạo. Ngoài ra, cần đáp ứng tiêu chuẩn tuyển dụng giảng viên của Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức, người lao động trong ĐHQGHN ban hành kèm theo Quyết định số 3768/QĐ-ĐHQGHN ngày 22/10/2014 của Giám đốc ĐHQGHN, cụ thể như sau:

1.1. Tiêu chuẩn chuyên môn:

Người đăng ký dự tuyển giảng viên chuyên ngành Y và Dược cần có học vị Tiến sĩ chuyên ngành phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng. Đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

- Sử dụng thành thạo ngoại ngữ phục vụ giảng dạy, NCKH (có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B2 theo khung tham chiếu Châu Âu hoặc tương đương).

- Có khả năng nghiên cứu khoa học (NCKH): là tác giả duy nhất hoặc đứng tên đầu bài viết (đối với các tạp chí không sắp xếp tên tác giả theo thứ tự ABC) được công bố trên tạp chí khoa học chuyên ngành có mã số chuẩn ISSN hoặc chương sách giáo trình hoặc chuyên khảo được xuất bản bởi nhà xuất bản có mã số chuẩn ISBN. Cam kết có bài báo khoa học đăng trên kỷ yếu hội nghị hoặc hội thảo quốc tế của nhà xuất bản nước ngoài có mã số chuẩn quốc tế ISBN hoặc tương đương trở lên trước khi kết thúc hợp đồng làm việc lần đầu.

1.2. Các tiêu chuẩn khác:

- Tin học: có kiến thức, kỹ năng đáp ứng yêu cầu giảng dạy đại học (tối thiểu có chứng chỉ tin học văn phòng trình độ B hoặc tương đương, thành thạo tin học văn phòng và ứng dụng công nghệ thông tin để soạn bài giảng và giảng dạy…).

- Hiểu biết về Khoa Y Dược và ĐHQGHN.

- Có phẩm chất, đạo đức, tư tưởng tốt.

- Lý lịch bản thân rõ ràng.

- Có  khả năng diễn đạt thuyết phục, nhiệt tình, trung thực, thẳng thắn, có ý chí phấn đấu tốt.

- Có quốc tịch Việt Nam, có đủ sức khoẻ học tập và làm việc, ngoại hình bình thường.

1.3. Đối tượng ưu tiên: có thâm niên và kinh nghiệm giảng dạy trong lĩnh vực chuyên môn cần tuyển dụng, đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

2. Tiêu chuẩn tuyển dụng Nghiên cứu viên:

2.1. Ứng viên đăng ký tuyển dụng cần đáp ứng tiêu chuẩn tuyển dụng nghiên cứu viên của Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức, người lao động trong ĐHQGHN ban hành kèm theo Quyết định số 3768/QĐ-ĐHQGHN ngày 22/10/2014 của Giám đốc ĐHQGHN, cụ thể như sau:

a) Có học vị thạc sĩ (Y học, Dược học hoặc chuyên ngành phù hợp với ngành cần tuyển dụng) trở lên loại giỏi.

b) Sử dụng thành thạo ngoại ngữ phục vụ NCKH (có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B2 theo khung tham chiếu Châu Âu hoặc tương đương).

c) Có khả năng NCKH: có bài viết công bố trên tạp chí khoa học chuyên ngành có mã số chuẩn ISSN hoặc chương sách xuất bản bởi nhà xuất bản có mã số chuẩn ISBN hoặc tương đương trở lên.

2.2. Các tiêu chuẩn khác:

- Tin học: có kiến thức, kỹ năng đáp ứng yêu cầu giảng dạy đại học (tối thiểu có chứng chỉ tin học văn phòng trình độ B hoặc tương đương, thành thạo tin học văn phòng và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, giảng dạy…).

- Hiểu biết về Khoa Y Dược và ĐHQGHN.

- Có phẩm chất, đạo đức, tư tưởng tốt.

- Lý lịch bản thân rõ ràng.

- Có  khả năng diễn đạt thuyết phục, nhiệt tình, kiên trì, trung thực, thẳng thắn, có ý chí phấn đấu tốt.

- Có quốc tịch Việt Nam, có đủ sức khoẻ học tập và làm việc, ngoại hình bình thường.

2.3. Đối tượng ưu tiên: có kinh nghiệm làm công tác nghiên cứu khoa học (viết bài báo, tạp chí khoa học, kinh nghiệm hướng dẫn sinh viên thực hành tại phòng thí nghiệm…) trong lĩnh vực chuyên môn tuyển dụng, đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

3. Tiêu chuẩn tuyển dụng Chuyên viên:

Ứng viên đăng ký tuyển dụng cần đáp ứng tiêu chuẩn tuyển dụng chuyên viên của Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức, người lao động trong ĐHQGHN ban hành kèm theo Quyết định số 3768/QĐ-ĐHQGHN ngày 22/10/2014 của Giám đốc ĐHQGHN, cụ thể như sau:

TT

Vị trí việc làm

Yêu cầu (tiêu chuẩn) của vị trí việc làm cần tuyển dụng

1

Chuyên viên phòng Đào tạo và Công tác sinh viên

a) Đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau:

- Tốt nghiệp đại học chính quy loại khá trở lên, chuyên ngành Y hoặc Dược;

- Tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành Y hoặc Dược; có thời gian liên tục từ đủ 36 tháng trở lên thực hiện công việc phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng.

b) Sử dụng tốt ngoại ngữ phục vụ công việc (có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B1 theo khung tham chiếu Châu Âu hoặc tương đương).

c) Đồng thời đáp ứng đủ các yêu cầu sau:

* Tin học: có kiến thức, kỹ năng đáp ứng yêu cầu công việc (tối thiểu có chứng chỉ tin học văn phòng trình độ B hoặc tương đương).

* Hiểu biết về Khoa Y Dược và ĐHQGHN.

* Có phẩm chất, đạo đức, tư tưởng tốt.

* Lý lịch bản thân rõ ràng.

* Có khả năng diễn đạt thuyết phục, nhiệt tình, trung thực, thẳng thắn, chịu được sức ép công việc, giao tiếp tốt, có ý chí phấn đấu tốt.

* Có quốc tịch Việt Nam, có đủ sức khoẻ học tập và làm việc, ngoại hình bình thường.

d) Đối tượng ưu tiên: có thâm niên và kinh nghiệm thực hiện công việc phù hợp với vị trí tuyển dụng trong đơn vị sự nghiệp giáo dục đào tạo ngành Y, Dược.

2

Chuyên viên Phòng KHCN và HTQT

a) Đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau:

- Tốt nghiệp đại học chính quy loại khá trở lên, chuyên ngành Y hoặc Dược;

- Tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành Y hoặc Dược; có thời gian liên tục từ đủ 36 tháng trở lên và đang thực hiện công việc phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng.

b) Sử dụng tốt ngoại ngữ phục vụ công việc (có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B1 theo khung tham chiếu Châu Âu hoặc tương đương).

Đối với vị trí việc làm chuyên viên hợp tác quốc tế: có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B2 trở lên theo khung tham chiếu châu Âu hoặc IELTS 5.5 trở lên hoặc tương đương.

c) Đồng thời đáp ứng đủ các yêu cầu sau:

* Tin học: có kiến thức, kỹ năng đáp ứng yêu cầu công việc (tối thiểu có chứng chỉ tin học văn phòng trình độ B hoặc tương đương).

* Hiểu biết về Khoa Y Dược và ĐHQGHN.

* Có phẩm chất, đạo đức, tư tưởng tốt.

* Lý lịch bản thân rõ ràng.

* Có khả năng diễn đạt thuyết phục, nhiệt tình, trung thực, thẳng thắn, chịu được sức ép công việc, giao tiếp tốt, có ý chí phấn đấu tốt.

* Có quốc tịch Việt Nam, có đủ sức khoẻ học tập và làm việc, ngoại hình bình thường.

d) Đối tượng ưu tiên: có thâm niên và kinh nghiệm thực hiện công việc phù hợp với vị trí tuyển dụng trong đơn vị sự nghiệp giáo dục đào tạo ngành Y, Dược.

3

Chuyên viên Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

a) Đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau:

- Tốt nghiệp đại học chính quy loại khá trở lên, chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng;

- Tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng; có thời gian liên tục từ đủ 36 tháng trở lên và đang thực hiện công việc phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng.

b) Sử dụng tốt ngoại ngữ phục vụ công việc (có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B1 theo khung tham chiếu Châu Âu hoặc tương đương).

c) Đồng thời đáp ứng đủ các yêu cầu sau:

* Tin học: có kiến thức, kỹ năng đáp ứng yêu cầu công việc (tối thiểu có chứng chỉ tin học văn phòng trình độ B hoặc tương đương).

* Hiểu biết về Khoa Y Dược và ĐHQGHN.

* Có phẩm chất, đạo đức, tư tưởng tốt.

* Lý lịch bản thân rõ ràng.

* Có khả năng diễn đạt thuyết phục, nhiệt tình, trung thực, thẳng thắn, chịu được sức ép công việc, giao tiếp tốt, có ý chí phấn đấu tốt.

* Có quốc tịch Việt Nam, có đủ sức khoẻ học tập và làm việc, ngoại hình bình thường.

d) Đối tượng ưu tiên: có thâm niên và kinh nghiệm thực hiện công việc phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng trong đơn vị sự nghiệp giáo dục đào tạo ngành Y, Dược.

4

Kế toán viên

a) Đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau:

- Tốt nghiệp đại học chính quy loại khá, chuyên ngành tài chính/ kế toán/ ngân hàng;

- Tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành tài chính/ kế toán/ ngân hàng; có thời gian liên tục từ đủ 36 tháng trở lên làm công tác kế toán và có năng lực đáp ứng ngay yêu cầu công việc.

b) Sử dụng tốt ngoại ngữ phục vụ công việc (có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B1 theo khung tham chiếu Châu Âu hoặc tương đương).

c) Đồng thời đáp ứng đủ các yêu cầu sau:

* Đối với chuyên ngành tài chính/ ngân hàng: có chứng chỉ nghiệp vụ kế toán.

* Tin học: có kiến thức, kỹ năng đáp ứng yêu cầu công việc (tối thiểu có chứng chỉ tin học văn phòng trình độ B hoặc tương đương).

* Hiểu biết về Khoa Y Dược và ĐHQGHN.

* Có phẩm chất, đạo đức, tư tưởng tốt.

* Lý lịch bản thân rõ ràng.

* Nhiệt tình, cẩn thận, trung thực, thẳng thắn, chịu được sức ép công việc, giao tiếp tốt, có ý chí phấn đấu tốt.

* Có quốc tịch Việt Nam, có đủ sức khoẻ học tập và làm việc, ngoại hình bình thường.

d) Đối tượng ưu tiên: có thâm niên và kinh nghiệm thực hiện công việc phù hợp với vị trí tuyển dụng trong đơn vị sự nghiệp giáo dục đào tạo ngành Y, Dược.

5

Chuyên viên Văn thư và Truyền thông

a) Đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau:

- Tốt nghiệp đại học chính quy loại khá trở lên chuyên ngành Hành chính/ Báo chí và tuyên truyền;

- Tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành Hành chính/ Báo chí và tuyên truyền; có thời gian liên tục từ đủ 36 tháng trở lên và đang thực hiện công việc phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng.

b) Sử dụng tốt ngoại ngữ phục vụ công việc (có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B1 theo khung tham chiếu Châu Âu hoặc tương đương).

c) Đồng thời đáp ứng đủ các yêu cầu sau:

* Tin học: có kiến thức, kỹ năng đáp ứng yêu cầu công việc (tối thiểu có chứng chỉ tin học văn phòng trình độ B hoặc tương đương).

* Hiểu biết về Khoa Y Dược và ĐHQGHN.

* Có phẩm chất, đạo đức, tư tưởng tốt.

* Lý lịch bản thân rõ ràng.

* Có khả năng diễn đạt thuyết phục, nhiệt tình, cẩn thận, trung thực, thẳng thắn, chịu được sức ép công việc, giao tiếp tốt, có ý chí phấn đấu tốt.

* Có quốc tịch Việt Nam, có đủ sức khoẻ học tập và làm việc, ngoại hình bình thường.

d) Đối tượng ưu tiên: có thâm niên và kinh nghiệm thực hiện công việc phù hợp với vị trí tuyển dụng trong đơn vị sự nghiệp giáo dục đào tạo ngành Y, Dược.

6

Chuyên viên Tổ chức Cán bộ

a) Đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau:

- Tốt nghiệp đại học chính quy loại khá trở lên chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng;

- Tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng; có thời gian liên tục từ đủ 36 tháng trở lên làm công tác nhân sự - tổ chức cán bộ và có năng lực đáp ứng ngay yêu cầu công việc.

b) Sử dụng tốt ngoại ngữ phục vụ công việc (có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B1 theo khung tham chiếu Châu Âu hoặc tương đương).

c) Đồng thời đáp ứng đủ các yêu cầu sau:

* Tin học: có kiến thức, kỹ năng đáp ứng yêu cầu công việc (tối thiểu có chứng chỉ tin học văn phòng trình độ B hoặc tương đương).

* Hiểu biết về Khoa Y Dược và ĐHQGHN.

* Có phẩm chất, đạo đức, tư tưởng tốt.

* Lý lịch bản thân rõ ràng.

* Có khả năng diễn đạt thuyết phục, nhiệt tình, cẩn thận, trung thực, thẳng thắn, chịu được sức ép công việc, giao tiếp tốt, có ý chí phấn đấu tốt.

* Có quốc tịch Việt Nam, có đủ sức khoẻ học tập và làm việc, ngoại hình bình thường.

c) Đối tượng ưu tiên: có chứng chỉ đào tạo bồi dưỡng chuyên ngành quản trị nguồn nhân lực hoặc luật, đồng thời có thâm niên và kinh nghiệm thực hiện công việc tổ chức nhân sự trong đơn vị sự nghiệp giáo dục đào tạo ngành Y, Dược.

4. Tiêu chuẩn tuyển dụng Kỹ thuật viên chính Dược:

Ứng viên đăng ký tuyển dụng cần đáp ứng tiêu chuẩn Kỹ thuật viên chính Dược quy định tại tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của viên chức chuyên ngành y tế, cụ thể như sau:

a) Đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau:

- Tốt nghiệp hệ chính quy cao đẳng/ trung cấp dược  loại khá trở lên.

- Tốt nghiệp hệ chính quy cao đẳng/ trung cấp dược; có thời gian liên tục từ đủ 36 tháng trở lên làm công việc phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng và có năng lực đáp ứng ngay yêu cầu công việc.

b) Đồng thời đáp ứng đủ các yêu cầu sau:

* Sử dụng tốt ngoại ngữ phục vụ hoạt động chuyên môn (có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A2 theo khung tham chiếu châu Âu hoặc tương đương trở lên).

 * Tin học: có kiến thức, kỹ năng đáp ứng yêu cầu công việc (tối thiểu có chứng chỉ tin học văn phòng trình độ B hoặc tương đương); sử dụng thành thạo máy vi tính và các trang thiết bị, phần mềm tin học ứng dụng phục vụ công tác chuyên môn.

* Hiểu biết về Khoa Y Dược và ĐHQGHN.

* Có phẩm chất, đạo đức, tư tưởng tốt.

* Lý lịch bản thân rõ ràng.

* Nhiệt tình, cẩn thận, trung thực, thẳng thắn, có ý chí phấn đấu tốt.

* Có quốc tịch Việt Nam, có đủ sức khoẻ học tập và làm việc, ngoại hình bình thường.

c) Đối tượng ưu tiên: có thâm niên, kinh nghiệm thực hiện công việc phù hợp với vị trí tuyển dụng trong đơn vị ngành Y, Dược và có năng lực đáp ứng ngay yêu cầu công việc.

III. Dự kiến thời gian thi tuyển:  tháng  9 năm 2015.

IV. Nội dung thi tuyển:

1. Các môn thi tuyển:

1.1. Kiến thức chung: Thi viết (120 phút).

1.2. Chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành, gồm 2 phần thi:

       a) Thi viết (180 phút) hoặc thi trắc nghiệm (30 phút)

       b) Thực hành (30 phút).

1.3. Tin học văn phòng: Thực hành trên máy (30 phút).

1.4. Tiếng Anh: Thi viết (60 phút).

2. Điều kiện miễn thi một số môn: người đăng ký dự tuyển được miễn thi môn ngoại ngữ hoặc tin học trong các trường hợp sau:

2.1. Miễn thi môn ngoại ngữ trong trường hợp môn thi nghiệp vụ chuyên ngành không phải là ngoại ngữ nếu có một trong các điều kiện sau:

a) Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;

b) Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.

2.2. Miễn thi môn tin học văn phòng trong trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.

V. Thời gian, thời hạn và địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

1. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ dự tuyển:

           Từ ngày 23/07/2015 đến hết ngày 24/08/2015

Sáng: 8h00 - 11h00;

            Chiều: 14h00 - 16h30

            (các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 trong  tuần).

2. Địa điểm:

            Bộ phận Tổ chức Cán bộ, phòng Tổ chức - Hành chính, Khoa Y Dược, ĐHQGHN.

            Địa chỉ: Phòng 308, tầng 3, Nhà Y1, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội .

            Điện thoại: (04) 3745 0188,  số máy lẻ: 308.

3. Hồ sơ xét tuyển đặc cách:

            Đề nghị liên hệ trực tiếp với bộ phận Tổ chức Cán bộ, phòng Tổ chức - Hành chính, Khoa Y Dược, ĐHQGHN để được cung cấp danh mục hồ sơ cụ thể theo quy định và hướng dẫn chi tiết.

4. Hồ sơ thi tuyển: 02 bộ, mỗi bộ hồ sơ gồm có:

1. Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ  ngày 25/12/2012 hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức).

            2. Bản sơ yếu ký lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng (tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển).

            3. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập  theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.

            4. Giấy chứng nhận sức khoẻ còn giá trị trong sử dụng (trong 12 tháng) do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận (theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/05/2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khoẻ).

            5. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

            6. 02 ảnh cỡ 4 x 6 cm (ảnh được chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển) và 02 phong bì (ghi rõ địa chỉ liên lạc).

            7. Lệ phí dự tuyển: 260.000đ .

Lưu ý:  Không nhận hồ sơ qua đường bưu điện và không hoàn lại hồ sơ.

Các thông tin liên quan đến đợt tuyển dụng được cập nhật trên website: http://www.smp.vnu.edu.vn và bảng tin của phòng Tổ chức - Hành chính. Đề nghị các ứng viên thường xuyên theo dõi.

 VNU Media - Khoa Y Dược
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :