ABOUT VNU
Trang chủ   >  ABOUT VNU  >   Organizational Structure  >   Office & Functional Departments
Office of the President and functional departments

 

 

OFFICE

TEL: (84.24) 37547670, 37547846 – FAX: (84.24) 37547724

EMAIL: VANPHONG@VNU.EDU.VN

CHIEF:

TRẦN QUỐC BÌNH

TEL: (84.24) 37547670 - Ext: 806

EMAIL: TQBINH@VNU.EDU.VN

   DEPUTY CHIEF:

MAI HOÀNG ANH

TEL: (84.24) 37547670 - EXT: 206

EMAIL: ANHMH@VNU.EDU.VN

DEPUTY CHIEF, ASSISTANT TO THE PRESIDENT:

 

PHẠM TIẾN TOÀN

TEL: (84.24) 37547670 - EXT: 811

EMAIL: PTTOAN@VNU.EDU.VN

DEPUTY CHIEF:

 

VĨNH BẢO NGỌC

TEL: (84.24) 37547670 - EXT: 207

EMAIL: NGOCVB@VNU.EDU.VN

 

ORGANIZATION-PERSONNEL DEPARTMENT

Tel: (84.24) 37547670 – Ext: 601, 602, 603, 611, 621, 631

Director:

Nguyễn Hiệu

Tel: (84.24) 37547567; 37547070 - Ext: 602

Email: hieun@vnu.edu.vn

Vice- Director:

Nguyễn Tiến Vinh

Tel: (84.24) 37547670 - Ext: 601

Email: vinhnt@vnu.edu.vn

Vice- Director:

Đoàn Văn Cường

Tel: (84.24) 37547670 - Ext: 603

Email: cuongdv@vnu.edu.vn

Vice- Director: 

Trương Thị Huệ

Tel: (84.24) 3747670 - Ext: 601

Email: tthue@vnu.edu.vn

 

 

ACADEMIC AFFAIRS DEPARTMENT

Tel: (84.24) 37547670 – Ext: 505, 506, 507, 515, 517, 527

Director:

Nguyễn Đình Đức

Tel: (84.24) 37547978; 37547670 – Ext: 506

Email: ducnd@vnu.edu.vn

Vice- Director: 

Lê Thị Thu Thủy

Tel: (84.24) 37547670 - Ext: 505

Email: lttthuy@vnu.edu.vn

Vice- Director: 

Nguyễn Tiến Thảo

Tel: (84.24) 37547670 - Ext: 517

Email: ntthao@vnu.edu.vn

 Vice- Director: 

Võ Thị Minh Trang

Tel: (84.24) 37547670 - Ext: 507

Email: trangvtm@vnu.edu.vn

 

 

SCIENCE AND TECHNOLOGY DEPARTMENT

Tel: (84.24) 37547670 – Ext: 706, 716, 726, 736

Director:

 

Vũ Văn Tích

Tel: (84.24) 37547372 – Ext: 705

Email: tichvv@vnu.edu.vn

 Vice- Director:

 

Trương Vũ Bằng Giang

Tel: (84.24) 37547670 - Ext: 310

Email: giangtvb@vnu.edu.vn

 Vice- Director:

 

Vũ Tuấn Anh

Tel: (84.24) 37547670 - Ext: 726

Email: vtanh@vnu.edu.vn

 Vice- Director:

 

Phạm Đức Anh

Tel: (84.24) 37547670 - Ext: 736

Email: anhpd@vnu.edu.vn

 

 

COOPERATION AND DEVELOPMENT DEPARTMENT

Tel: (84.24) 37547670 – Ext: 703, 803, 713, 723, 733

Director:

  

Nguyễn Thị Anh Thu

Tel: (84.24) 37547012; 37547670 - Ext: 803

Email: anhthu@vnu.edu.vn

Vice- Director:

  

Lê Tuấn Anh

Tel: (84.24) 37547670 – Ext: 733

Email: anhlt@vnu.edu.vn

Vice- Director:

  

Trương Ngọc Kiểm

Tel: (84.24) 37547670 – Ext: 713

Email: kiemtn@vnu.edu.vn

 

 

PLANNING – FINANCE DEPARTMENT

Tel: (84.24) 37547670 – Ext:701, 711, 721, 731, 704, 714

Director:

  

Phạm Xuân Hoan  

Tel: (84.24) 37450026

Email: pxhoan@vnu.edu.vn

Vice- Director:

  

Nguyễn Thu Hương

Tel: (84.24) 37547670 – Ext: 701

Email: huongdhqg@vnu.edu.vn

Vice- Director:

 

Nguyễn Thị Minh Phương

Tel: (84.24) 37547670 – Ext: 711

Email: ntmphuong@vnu.edu.vn

Vice- Director:

 

Trần Việt Dũng

Email: tranvietdung@vnu.edu.vn

 

 

POLITICAL – STUDENTS AFFAIRS DEPARTMENT

Tel: (84.24) 37547670 – Ext: 405, 406, 416, 426, 436

Director:  

Đinh Văn Hường  

Tel: (84.24) 37547120 – Ext: 405

Email: huongdv@vnu.edu.vn

Vice- Director: 

Đinh Văn Dũng

Tel: (84.24) 37547670 – Ext: 436

Email: dinhvandung@vnu.edu.vn

Vice- Director: 

Trịnh Minh Thái

Tel: (84.24) 32272145

Email: minhthai82@vnu.edu.vn

 

 

CONSTRUCTION DEPARTMENT

Tel: (84.24) 37547670 – Ext: 606, 607, 617, 627

Director:

 

Nguyễn Quang Huy

Tel: (84.24) 37547874; 375477670 – Ext: 606

Email: huynq_khtc@vnu.edu.vn

Vice- Director:

Nguyễn Anh Tuấn

Tel: (84.24) 37547670 - Ext: 607

Email: tuannguyen@vnu.edu.vn

 

 

INSPECTION AND LEGISLATION DEPARTMENT

Tel: (84.24) 37547670 – Ext: 501, 502, 511, 521, 531

Director: 

Trần Trí Trung

Tel: (84.24) 37547016; 37547670 – Ext: 502

Email: trungtt@vnu.edu.vn

 

  

PARTY EXECUTIVE COMMITTEE

Tel: (84.24) 37547670 – Ext: 604, 805

Chief: 

Vũ Văn Thắng

Tel (84.24) 37547712; 37547670 - Ext: 805

Email:  thangvv@vnu.edu.vn

 

 

TRADE UNION

Tel: (84.24) 37547670 – Ext: 404, 405

Chairman: 

Đinh Văn Hường

Tel (84.24) 37547120; 37547670 - Ext: 405

Email: huongdv@vnu.edu.vn

Permanent Vice Chairman: 

Nguyễn Thị Thảo

Tel (84.24) 37547197; 37547670 - Ext: 404

Email: thao@vnu.edu.vn

 

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
  • Không có tin nào liên quan!
Trang: