ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
Trang chủ   >  ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG  >   Văn bản liên quan
Văn bản, hướng dẫn về kiểm định chất lượng

TT
Số ký hiệu
Ngày tháng
Trích yếu
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
1.              
3207/QĐ-ĐBCL
13/9/2013
Kế hoạch chi tiết công tác ĐBCL của Đại học Quốc gia Hà Nội năm học 2013 – 2014.
QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
2.              
1023/QĐ-ĐBCL
20/4/2013
Quy định về đánh giá chất lượng giáo dục trong Đại học Quốc gia Hà Nội, thay thế Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục trong Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 1164/QĐ-ĐBCL ngày 20/4/2011.
3.              
1165/ QĐ-ĐBCL
20/4/2011
Tiêu chuẩn KĐCL trường thành viên và khoa trực thuộc ĐHQGHN.
4.              
1166/ QĐ-ĐBCL
20/4/2011
Tiêu chuẩn KĐCL chương trình giáo dục trong ĐHQGHN.
5.              
193/HD-ĐBCL
04/11/2011
Hướng dẫn sử dụng tiêu chuẩn KĐCLGD trường thành viên và khoa trực thuộc ĐHQGHN.
6.              
195/HD-ĐBCL
04/11/2011
Hướng dẫn sử dụng tiêu chuẩn KĐCL chương trình giáo dục trong ĐHQGHN.
7.              
192/HD-ĐBCL
04/11/2011
Hướng dẫn tự đánh giá chất lượng giáo dục trường thành viên và khoa trực thuộc ĐHQGHN.
8.              
194/HD-ĐBCL
04/11/2011
Hướng dẫn tự đánh giá chất lượng chương trình giáo dục trong ĐHQGHN.
9.              
213/HD-ĐBCL
28/11/2011
Hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ học viên sau đại học và Phiếu lấy ý kiến phản hồi của học viên sau đại học.
10.           
214 /HD-ĐBCL
28/11/2011
Hướng dẫn đánh giá ngoài trường thành viên và khoa trực thuộc ĐHQGHN.
11.           
215 /HD-ĐBCL
28/11/2011
Hướng dẫn đánh giá ngoài chương trình giáo dục trong ĐHQGHN.
12.           
123/ĐBCL
 
Hướng dẫn lấy ý kiến phản hồi về môn học của sinh viên hệ đại học.
13.           
219/ĐBCL
29/11/2011
Phiếu lấy ý kiến phản hồi của sinh viên hệ đại học đã chuẩn hoá.
14.           
512 /HD-ĐBCL
09/02/2012
Hướng dẫn thực hiện hoạt động TĐG của giảng viên.
15.           
3946 /HD-ĐBCL
22/11/2012
Hướng dẫn rà soát, đánh giá chất lượng chương trình đào tạo liên kết quốc tế trong ĐHQGHN.
16.           
2584/HD-ĐBCL
30/7/2013
Hướng dẫn đánh giá giữa chu kỳ kiểm định chất lượng.
17.           
3352/QĐ-ĐBCL
08/10/2012
Quyết định ban hành Hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến phản hồi về chất lượng hoạt động hỗ trợ đào tạo và nghiên cứu khoa học của Trung tâm Thông tin Thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội.
CÁC VĂN BẢN KHÁC
18.           
4611/ĐHQGHN-ĐBCL
28/12/2012
Chiến lược ĐBCLGD của Đại học Quốc gia Hà Nội.
19.           
1754/QĐ-ĐHQGHN
15/6/2011
Hướng dẫn xây dựng và phát triển văn hóa chất lượng trong ĐHQGHN.
20.           
617/HD-ĐHQGHN
07/3/2011
Hướng dẫn thực hiện các giải pháp phát triển ảnh hưởng của các trang web của các đơn vị trong ĐHQGHN.
21.           
1755/HD-ĐBCL
15/6/2011
Hướng dẫn việc đánh giá quy mô và mức độ ảnh hưởng của webiste của các đơn vị trực thuộc ĐHQGHN
22.           
2179/QĐ-ĐHQGHN
03/7/2012
Hướng dẫn việc thực hiện các tiêu chí xác định trường đại học và ngành/ chuyên ngành đạt chuẩn quốc tế ở ĐHQGHN
23.           
1206 /HD-ĐBCL
23/4/2013
Hướng dẫn tiêu chí trường đại học nghiên cứu
24.           
1409 /HD-KHCN
08/5/2013
Xây dựng và phát triển các Chương trình nghiên cứu trọng điểm và Nhóm nghiên cứu mạnh ở ĐHQGHN

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
  • Không có tin nào liên quan!
Trang: